Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990.

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. stava 1. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na sjednici 19. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990.

1.Kao granični iznos najnižeg mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje

se od 1. siječnja 1990. iznos od 907.10 dinara.

2.Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o privremenom graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 3/90).

3.Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1.siječnja 1990.

Klasa: 141-13/90-01/720

Urbroj : 343-99-02/1-90-1

Zagreb.19.ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine,

Ivan Berljafa, v. r.