Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1990.

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju odredbe člana 37. stava 1. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine), br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 19.ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1990.

1.Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu koji se po Statutu Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, osigurava korisnicima mirovine, smatrat će se da ni korisnik mirovine ni članovi njegova domaćinstva nemaju drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje;

a) ako im prihod ostvaren na temelju radnog odnosa (osobni dohodak, naknade, mirovine i dr.), ne prelazi 236,70 dinara mjesečno po članu domaćinstva, ili

b) ako im osnovica iz osobnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 6,80 dinara godišnje po članu domaćinstva, ili

c) ako im osobni dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti, kao i drugoga dohotka od imovine i prihoda podložnog porezu (ostali dopunski prihod) ne prelazi 78,40 dinara godišnje po članu domaćinstva.

Prihod ostvaren izvan radnog odnosa povremenim ili privremenim radom, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba, pružanja usluga i prehrane turistima, kao i prihod koji bračni drug korisnika ostvari u domaćoj radinosti, izjednačuje se s prihodom ostvarenim na temelju radnog odnosa.

2. Ako korisnik mirovine i članovi njegova domaćinstva imaju istodobno prihode po raznim temeljima iz točke 1. ove odluke, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod podijeli i to prihod pod a) sa 2,37, prihod pod b) sa 0,06, prihod pod c) sa 0,78 i ako im zbroj količnika prelazi 100, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

3. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu primjenom cenzusa prihoda ostvarenih na temelju radnog odnosa, ti se prihodi dijele na korisnika mirovine, njegova bračnog druga, djecu i roditelje koje korisnik i njegov bračni drug uzdržavaju.

Ako je bračni drug korisnik mirovine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili se tamo bavi samostalnom djelatnošću, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavnje.

4. Pri utvrđivanju visine prihoda domaćinstva korisnika mirovine u smislu točke 1. ove odluke, uzima se:

a) kao prihod ostvaren na temelju radnog odnosa prosječni mjesečni iznos osobnog dohotka, naknada i drugih primanja iz radnog odnosa, izračunat po svim efektivnim primanjima (isplatama), ostvarenim u prethodnoj godini, a za mirovine - mjesečni iznos mirovine ostvaren u mjesecu prosincu prethodne godine odnosno u odgovarajućem mjesecu tekuće godine u kojima je član domaćinstva ostvario pravo na mirovinu;

b) kao katastarski prihod - osnovica iz osobnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti iz prethodne godine;

c) kao ostali dopunski prihod - osnovica za plaćanje doprinosa iz osobnog dohotka i poreza iz prethodne godine.

5. U cenzus prihoda domaćinstva korisnika mirovine uzima se i dio katastarskog prihoda od suvlasničkog dijela poljoprivrednog imanja, odnosno sunasljedničkog dijela neraspravljene ostavine, koji po nasljednom pravu pripada članu domaćinstva bez obzira na to da li se koristi suvlasničkim odnosno sunasljedničkim dijelom kao i dio prihoda od suvlasničkog odnosno sunasljedničkog dijela druge imovine.

6. Pri utvrđivanju cenzusa prihoda ne uzimaju se u obzir privremena ili stalna oslobođenja i olakšice u plaćanju doprinosa od osobnog dohotka i poreza građana, osim za zgrade koje korisnicima služe za stanovanje.

Prihod koji je oslobođen doprinosa ili poreza uzima se u obzir na temelju idealno utvrđene porezne osnovice.

7. Kada neki od korisnika porodične mirovine ispunjavaju a drugi ne ispunjavaju uvjete za priznanje prava na zaštitni dodatak u smislu odredaba ove odluke, zaštitni dodatak će se prethodno podijeliti prema članu 87. Statuta Zajednice poljoprivrednika, kao da svi korisnici- ispunjavaju uvjete, pa se tako određeni dijelovi isplaćuju onim članovima porodice koji ispunjavaju uvjete. Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine, kojim pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, žive odvojeno.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 141-13/90-01/720

Urbroj 343-99-02/1-90-1

Zagreb, 19. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine

Ivan Berljafa, v. r.