Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. stava 1. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 19. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

1. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, od 1. siječnja 1990. iznosi 741,20 dinara

2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 3/90.)

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 141-13/90-01/720

Urbroj: 343-99-02/1-90-1

Zagreb, 19. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine

Ivan Berljafa, v.r.