Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području dalmatinskih slivova sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području dalmatinskih slivova sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

SAMOUPRAVNE VODOPRIVREDNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 2. stava 2. Odluke o visini naknada za zaštitu voda na vodnom području dalmatinskih slivova ("Narodne novine", br. 18/89) Izvršni odbor Skupštine Samoupravne vodoprivredne interesne zajednice za vodno područje dalmatinskih slivova u Splitu, na sjednici održanoj 27. prosinca 1989. donio je

ODLUKU

o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području dalmatinskih slivova sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

Član 1.

Iznosi No i A iz člana 2. stava 3. Odluke o visini naknada za zaštitu voda na vodnom području dalmatinskih slivova usklađuju se sa stvarnim troškovima pročišćavanja, te se utvrđuje jedinična cijena naknade za zaštitu voda u 1990. godini kako slijedi : No = Nomj = 3,20 din/m3 A = Amj = 0,0032 din/oC

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 02-38/1-1990

Split, 19. siječnja 1990.

Predsjedavajući Izvršnog odbora

Vladimir Gaće, dipl. inž., v. r.