Izmjene i dopune Pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

NN 13/1990 (30.3.1990.), Izmjene i dopune Pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

OBJAVE

U vezi s točkom 53. Naredbe o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, način uplaživanja tih prihoda te načinu obavještavanja korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84, 67/84, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 1/88, 76/88, 45/89, 55/89 i 88/89), republički sekretar za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE PREGLEDA

pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plažaju prema sjedištu isplatioca

U tabelarnom pregledu doprinosa što je objavljen u Pregledu o stopama doprinosa koji se plažaju iz osobnih dohodaka radnika prema sjedištu isplatioca ("Narodne novine", br. 8/90) mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi

DOPRINOSI IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA PREMA SJEDIŠTU ISPLATIOCA DOPRINOSA

1. Redni broj

2. Opžina

3. Doprinos za MIO

4. Doprinos za usmjereno obrazovanje

5. Doprinos zaznanost

6. Doprinos za doplatak za djecu

7. Doprinos za sredstva solidarnosti

8. Doprinos za zapošljavanje

9. Doprinos za poticanje zapošljavanja

10. Doprinos za zdravstveno osiguranje

11. Doprinos za tehničku kulturu

12. Zbrojne stope (3 do 11)

Napomena:

Zbrojna stopa doprinosa u ovom Pregledu uplažuje se u smislu stava 3.člana 11.Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza,doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ",broj 47/83) u korist samoupravnih interesnih zajednica koje se nalaze na teritoriju društveno-političke zajednice na kojem je sjedište osnovne organizacije udruženog rada ili sjedište poslovne jedinice u kojoj radnik radi. Pod poslovnom jedinicom razumijevaju se pogoni, prodavaonice, stovarišta, predstavništva i druge radne jedinice koje nisu organizirane kao osnovne organizacije udruženog rada.

Zbrojne stope doprinosa u ovom tabelarnom pregledu primjenjivat že se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 411-06/90-01/01

Urbroj : 513-07-07/90-5

Zagreb, 20.ožujka 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska, v.r.