Uputstvo o obrascima za provođenje izbornih radnji u postupku izbora i opoziva odbornika i zastupnika

NN 9/1990 (5.3.1990.), Uputstvo o obrascima za provođenje izbornih radnji u postupku izbora i opoziva odbornika i zastupnika

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Na temelju člana 19. stava 1. točke 3. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90), Republička izborna komisija propisuje

UPUTSTVO

o obrascima za provođenje izbornih radnji u postupku izbora i opoziva odbornika i zastupnika

I

1. Provođenje pojedinih izbornih radnji u postupku kandidiranja i izbora odnosno opoziva odbornika i zastupnika obavlja se po obrascima propisanim ovim uputstvom. Obrasci za uredovne radnje koje imaju značaj za organe za provođenje izbora nose oznaku OU-1 do 6; obrasci po kojima se obavljaju pojedine radnje u kandidacijskom postupku nose oznaku OK-1 do 8; obrasci po kojima se obavljaju radnje u glasanju o izboru ili opozivu odnosno u vezi s njima nose oznaku OI-1 do 12.

2. Ako za pojedinu radnju u postupku izbora ili opoziva odbornika odnosno zastupnika nije ovim uputstvom utvrđen odgovarajući obrazac, izvršilac takve radnje u postupku izbora ili opoziva odredit će sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika koje se odnose na tu radnju, a o tome će obavijestiti nadležnu izbornu komisiju i Republičku izbornu komisiju.

3. Oznake i nazivi obrazaca u dijelu pod II, kao i oblik i sadržaj obrazaca u dijelu pod III sastavni su dio ovoga uputstva.

4. Danom stupanja na snagu ovoga uputstva prestaje važiti Uputstvo o obrascima za provođenje pojedinih izbornih radnji u postupku izbora i opoziva članova delegacija i delegata u skupštine ("Narodne novine", broj 3/82).

5. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/90-01/06

Broj: 57605-90-6

Zagreb, 26. veljače 1990.

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Tajnik

Pavao Čala, v. r.

Predsjednik

Milko Gajski, v. r.

II

a) Obrasci OU

OU-1 Rješenje o utvrđivanju promjenjivog dijela Republičke izborne komisije

OU-2 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora odbornika i zastupnika u mjesnim zajednicama

OU-3 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora odbornika i zastupnika u vijeća udruženog rada

OU-4 Rješenje o imenovanju biračkog odbora

OU-5 Rješenje o odredivanju biračkog mjesta i imenovanju biračkog odbora za provođenje izbora za odbornike i zastupnike u vijeća udruženog rada na plovilima trgovačke mornarice

OU-6 Izjava o obavljanju dužnosti imenovanog člana organa za provođenje izbora i opoziva

b) Obrasci OK

OK-1 Zapisnik o radu izbora građana sazvanog radi prikupljanja potpisa za prijedlog kandidata za odbornika odnosno zastupnika

OK-2 Zapisnik o radu zbora radnika sazvanog radi prikupljanja potpisa za prijedlog kandidata za odbornike i zastupnike u vijeće udruženog rada

OK-3 Prijedlog kandidata za odbornika odnosno zastupnika

OK-4 Izjava o prihvaćanju kandidature

OK-5 Rješenje o odbacivanju prijedloga kandidata

OK-6 Odluka o deklaratornom utvrđivanju kandidata

OK-7 Lista kandidata

OK-8 Rješenje o poništavanju radnji u kandidacijskom postupku

c) Obrasci OI

OI-1 Glasački listić (za glasanje o izboru)

OI-2 Glasački listić (za glasanje o opozivu)

OI-3 Zapisnik o radu biračkog odbora

OI-4 Rješenje o poništavanju izbora na biračkom mjestu, raspuštanju biračkog odbora imenovanju novog, te određivanju ponovnih izbora na biračkom mjestu

OI-5 Rješenje o poništavanju izbora na biračkom mjestu

po prigovoru i određivanju ponovnih izbora

OI-6 Rješenje o odbijanju prigovora

OI-7 Rješenje o odbacivanju prigovora

OI-8 Rješenje o poništavanju izbora po prigovoru u izbornoj jedinici i odluka o ponavljanju izbora

OI-9 Zapisnik o radu izborne komisije za izbor odbornika

OI-10 Zapisnik o radu izborne komisije za izbor zastupnika

OI-11 Rješenje o određivanju ponovnih izbora (drugi krug), o utvrđivanju liste kandidata za drugi krug izbora i o određivanju roka tih izbora

OI-12 Uvjerenje o izboru odbornika odnosno zastupnika.

III

Osim oblika i sadržaja propisani obrasci nose u desnom gornjem uglu oznaku i broj vrste obrazaca, a ispod toga i naznake odredaba Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) koje uređuje odgovarajuće izborne radnje. Izvršilac radnje koji, po propisanom obrascu, ispisuje sam obrazac dužan je u gornjem desnom uglu napisati oznaku i broj obrasca, ali nije obavezan navesti i zakonske odredbe.

OBRASCI OU (1 do 6)

OU-I

Član 18. stav 4. i 5

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA


RJEŠENJE

o utvrđivanju promjenjivog dijela Republičke izborne komisije

Na osnovi člana 18. stav 4. i 5. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) Republička izborna komisija u stalnom sastavu verificirala je podnijete zahtjeve i utvrdila slijedeće članove izborne komisije iz političkih i drugih organizacija, kao promjenjivi dio komisije:

1. Član ________________________________________________
                    (ime i prezime)

    Zamjenik člana _______________________________________
                    (ime i prezime)

predstavnici ____________________________________________
            (naziv političke ili druge organizacije)

2. Član ________________________________________________
                (ime i prezime)

Zamjenik člana _________________________________________
                (ime i prezime)

predstavnici ____________________________________________
            (naziv političke ili druge organizacije)

3. . . . itd.


U Zagrebu, dana _____________


M.P.


Tajnik             Članovi             Predsjednik
OU-2

Član 14. točka 3.
                                        Član 38.
                                        Član 39. stav 1.


OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

_____________________________________
        (naziv općine)RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora odbornika i zastupnika u mjesnim zajednicama

Na području općine _____________________________ određuju se
                    (naziv)
slijedeća biračka mjesta:

1. biračko mjesto u _____________________________________ ,
            (točna adresa ili druga nesporna oznaka)

koje obuhvaća birače nastanjene u _________________________
                    (točno označiti ulice i kućne

_________________________________________________________________
        brojeve, mjesne zajednice, sela, zaseoke i slično)

        Na ovom biračkom mjestu birači glasaju za odbornike u

____________________________________________________________ u
            (naziv vijeća i skupštine općine)

________________________________________ ; za odbornika
    (oznaka i naziv izborne jedinice)

u ___________________________________________________
        (naziv vijeća skupštine gradske zajednice općina)

u ____________________________________ i za zastupnika u
    (oznaka i naziv izborne jedinice)

_______________________________ Sabora Socijalističke Republike
        (naziv vijeća)

Hrvatske u _________________________________ .
        (oznaka i naziv izborne jedinice)

2. biračko mjesto ... itd. isto kao pod 1.
3. biračko mjesto ... itd. isto
    itd. do određivanja svih biračkih mjesta na području općine


U __________________, dana _________________
    (općina)


Članovi:            M.P.          Predsjednik


OU-1

Član 14. točka 3.
            Član 38.
                    Član 39. stav 1.

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

________________________________
(naziv općine)


RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora, odbornika i zastupnika u vijeća udruženog rada


Na području općine _______________________ određuju se
                        (naziv)
slijedeća biračka mjesta:

1. biračko mjesto _____________________________________
        (točan naziv, adresa i druga oznaka samou-
        pravne organizacije ili zajednice ili adresa
        drugog mjesta za male radne jedinice ili
        samostalne privrednike)

koje obuhvaća birače u slijedećim samoupravnim organizacijama ili zajednicama / radnim jedinicama (predstavništvima), samostalne privrednike i radnike zaposlene kod njih __________

_______________________________________________________
(odrediti po nazivima i drugim oznakama)

Na ovom biračkom mjestu birači glasaju za odbornike u vijeće udruženog rada skupštine općine ____________________ ,
    (naziv)

u _______________________________________ ; za odbornika u
        (oznaka i naziv izborne jedinice)

vijeće udruženog rada zajednice općina __________________, u
                            (naziv)

__________________________________ i za zastupnika u Vijeće
    (oznaka i naziv izborne jedinice)

udruženog rada Sabora u ________________________________ .
                (oznaka i naziv izborne jedinice)


2. biračko mjesto. . . itd. isto kao pod 1.

3. biračko mjesto. . . itd. isto
itd. do određivanja svih biračkih mjesta na području općine.

U______________, dana ______________
    (općina)


Članovi :            M. P.          Predsjednik OU-4OU-4

Član 14. točka 4.
Član 20.


OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

__________________________
    (naziv općine)


Na temelju člana 14. točke 4. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) općinska izborna komisija donosi


RJEŠENJE o imenovanju biračkog odbora


1. U birački odbor za biračko mjesto _____________________
                        (oznaka i naziv)
imenuju se:
1. _________________ za predsjednika
2. _________________ za člana
3. _________________ za člana

za zamjenike :
1. ____________________za zamjenika predsjednika
2. ____________________za zamjenika člana
3. ____________________za zamjenika člana

II. Imenovani birački odbor neposredno rukovodi glasanjem ns izborima* / za opoziv* za odbornike* / zastupnike* / odbornike i zastupnike* koji se održavaju ___________________
                                    (datum)U _____________,__________________
    (mjesto)        (datum)Članovi:                                Predsjednik__________________
* Nepotrebno precrtati

OU-5

Član 14. točka 4.
                Član 20. stav 2. i 3.
                 Član 52. stav 1. i 2.

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
_______________________________
        (naziv općine)


RJEŠENJE o određivanju biračkog mjesta i imenovanju biračkog odbora za provodenje izbora za odbornike i zastupnike u vijeća udruženog rada na plovilima trgovačke mornarice

I
Za glasanje o izboru odbornika i zastupnika u vijeća udruženog rada određuje se biračko mjesto na pomorskom/riječnom brodu trgovačke mornarice

____________________________________________________
                (naziv broda)


II
Na biračkom mjestu iz točke I ovog rješenja u birački odbor za neposredno rukovođenje glasanjem na izborima za odbornike i zastupnike u vijeća udruženog rada imenuju se:

1. za predsjednika ____________________________________
                (ime i prezime)

za zamjenika predsjednika ____________________________
                    (ime i prezime)

2. za članove ________________________________________
                (imena i prezimena)
za zamjenike članova__________________________________________
                    (imena i prezimena)U _________________, dana _________
    (naziv općine)Članovi:                M. P.              Predsjednik


OU-6

Član 11. stav 4.

IZJAVA

Ja, ____________________, __________________________
    (ime i prezime)         (adresa - prebivalište)

zaposlen u _________________________________________,član
        (puni naziv i oznaka radnog mjesta)

________________________________________ izjavljujem da ću
(a) naziv političke organizacije
(b) nisam član političke organizacije)

funkciju i dužnost predsjednika / zamjenika predsjednika, člana

zamjenika člana _________________________________________
(naziv izborne komisije ili biračkog odbora)

obavljati nepristrano i u skladu s ustavom i zakonom.U _________________, dana ____________
(mjesto)


________________________
    (potpis)OBRASCI OK (1 do 8)
OK-1
Član 25. stav 2.
        Član 26. stav 1.

ZAPISNIK o radu zbora građana sazvanog radi prikupljanja potpisa za prijedlog kandidata za odbornika odnosno zastupnika

Zbor građana Mjesne zajednice/područja _________________
                        (navesti naziv)

_______________________________________________________
prema statutu mjesne zajednice)

sazvan u skladu s odredbom člana 50. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog izjašnjavanja ("Narodne novine"),
br.15/79) održava se ______________ u ________________________
                (datum)     (mjesto i adresa)

s početkom u _____ sati.

    Predstavnik sazivača utvrđuje broj prisutnih građana na

zboru i to __________ . Nakon toga predlaže izbor predsjedavajućeg
        (broj)

zbora, a za zapisničara zbora određuje _______________________.
                        (ime i prezime)

Izabrani predsjedavajući zbora predlaže dnevni red:

1. Isticanje i usvajanje prijedloga kandidata za

a) odbornika u vijeće mjesnih zajednica općinske skupštine u toj izbornoj jedinici

b) odbornika u društveno-političko vijeće općinske skupštine u toj izbornoj jedinici

c) odbornika u vijeće općina gradske zajednice općine u toj izbornoj jedinici

d) odbornika u društveno-političko vijeće gradske zajednice općina u toj izbornoj jedinici

e) zastupnika u Vijeće općina Sabora te općine

f) zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora za izbornu jedinicu kojoj ta mjesna zajednica pripada.

Na zboru su istaknuti slijedeći kandidati:

1.
2.
3.
itd.

Većinom glasova prisutnih kao kandidati su usvojeni

pod a) ________________________
        (ime i prezime)

pod b) _______________________
        (ime i prezime)

itd.

Nakon toga predsjedavajući zbora građana poziva sve prisutne da u skladu s odredbom člana 26. stava 1. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) dadu potrebne podatke o sebi i potpišu obrazac za prijedlog kand
Prilikom potpisivanja prijedloga za svakog usvojenog kandidata predsjedavajući, uz pomoć tajnika mjesne zajednice i drugih osoba koje on odredi, vodi računa da, u skladu s odredbom člana 45. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog izjašnjavanja, sv
Ako na zboru građana nije prikupljen broj potpisa predlagača propisan odredbama člana 27, 28. ili 29. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika, zbor je glasanjem većine prisutnih (__________) glasova
                                                (broj)

"ZA", a _______________ glasova
        (broj)
"PROTIV") odlučio da se ovlašćuje predsjedavajući zbora da prikupi preostali potreban broj potpisa birača s područja za koje se održava zbor.
U slučaju da je većina prisutnih glasala "PROTIV" predsjedavajući konstatira da sa zbora građana nema pravovaljano utvrđenog prijedloga kandidata za odbornike odnosno zastupnike.

Zbor je završen u ___ sati.Zapisničar               M. P.              Predsjedavajući zbora
OK-2

Član 25. stav 2.

Član 26. stav 1.

ZAPISNIK o radu zbora radnika sazvanog radi prikupljanja potpisa za prijedlog kandidata za odbornike i zastupnike u vijeću udruženog rada


Zbor radnika _____________________________________________________________________
            (naziv RO, poduzeća, dijela istih ili drugog oblika organiziranja i mjesto)

sazvan u skladu s odredbom člana 40. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog izja-

šnjavanja ("Narodne novine", br.15/79) održava se ________________
                                (datum)

u ____________________ s početkom u _____ sati.
(mjesto i adresa)

Predstavnik sazivača zbora ____________________________
                    (ime i funkcija)

konstatira da je na zboru prisutno od ukupno ______________ radnika
                            (broj)

_______________ pa su time ispunjeni uvjeti iz člana 42. stava 1.
(broj prisutnih)

navedenog zakona za pravovaljano donošenje odluka na zboru.
Predstavnik sazivača predlaže izbor predsjedavajućeg zbora,
a za zapisničara određuje ________________________________,
                    (ime i prezime)

(navesti funkciju, npr. tajnik organa samoupravljanja, tajnik RO, radnik RZ Zajedničkih poslova ili slično).

Izabrani predsjedavajući ______________________________
                    (ime i prezime)
predlaže dnevni red:
1. Isticanje i usvajanje prijedloga kandidata za:
a) odbornika u vijeće udruženog rada općinske skupštine u
izbornoj jedinici
b) odbornika u vijeće udruženog rada skupštine gradske zajednice općina u izbornoj jedinici
c) zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u izbornoj jedinici

Na zboru su istaknuti slijedeći kandidati:

1.
2.
3.
itd.


Većinom glasova prisutnih kao kandidati su usvojeni

pod a) _______________________
        (ime i prezime)

pod b) _______________________
        (ime i prezime)

pod c) _______________________
        (ime i prezime)

Nakon toga predsjedavajući zbora poziva prisutne radnike da u skladu sa članom 26. stavom 1. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika (NN7/90) dadu potrebne podatke o sebi i potpišu obrazac za prijedlog kandidata.
Prilikom potpisivanja prijedloga za svakog usvojenog kandidata predsjedavajući, uz pomoć zapisničara i drugih osoba koje on odredi, vodi računa da, u skladu člana 37. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog izjašnjavanja, svi potpisnici prijedloga 
Kako na zboru radnika nije prikupljen broj potpisa predlagača propisan odredbama člana 27, 28. i 29. stava 2. Zakona o izborui opozivu odbornika i zastupnika, zbor je glasanjem većine prisutnih
_____glasova " za ", __________ glasova
(broj)             (broj)
"protiv") odlučio da se ovlašćuje predsjedavajući zbora da može prikupiti preostali broj potpisa birača iz iste samoupravne organizacije ili zajednice odnosno iz iste izborne jedinice.
U slučaju da je većina prisutnih, prema prethodnom stavu, glasala "protiv", predsjedavajući zbora konstatira da zbor radnika nema pravovaljano utvrđenog prijedloga kandidata za odbornika odnosno zastupnika.
Zbor je završen u ___ sati.

Zapisničar                       Predsjedavajući zboraOK-3

Član 26.
Član 27.
Član 28.
Član 29.

______________________________
(naziv nadležne izborne komisije)


___________________
    (mjesto)


PRIJEDLOG kandidata za odbornika/zastupnika


Predlagač ______________________________________________________
            (naziv političke ili druge organizacije odnosno ime

kao kandidata za odbornika/zastupnika pojedinca)
______________________________________________________
(naziv vijeća)     (naziv skupštine društveno-političke zajednice)

u izbornoj jedinici _______________________________________
                    (oznaka i naziv)


predlaže

_____________________  ___________________   _______________________
    (ime i prezime)     (adresa)        (matični broj građana)

Sastavni dio ovog prijedloga je priloženi popis potpisnika prijedloga u broju i s podacima utvrdenim zakonom.


U ::______________ _______________
    (mjesto)        (datum)
Za predlagača:
______________________
    (ime i prezime)

____________________
    (adresa)

____________________________
    (matični broj građana)


* Za prijedlog kandidata za odbornika u općinsku skupštinu potrebno je najmanje 50 ili najmanje 5% potpisnika birača u izbornoj jedinici.
**Za prijedlog kandidata za odbornika u skupštinu gradske zajednice općina potrebno je najmanje 100 ili najmanje 5%, potpisnika birača u izbornoj jednici.
***Za prijedlog kandidata za zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora potrebno je najmanje 200 ili najmanje 5% potpisnika birača u izbornoj jedinici.
****Za prijedlog kandidata za zastupnika u Vijeće općina Sabora potrebno je najmanje 400 ili 5% potpisnika birača u općini.
*****Za prijedlog kandidata za zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora potrebno je najmanje 500 potpisnika birača u izbornoj jedinici.
OK-3a

POPIS potpisnika prijedloga kandidata za odbornika/zastupnika

_______________________________________________________
Red.  Ime i prezime*     Adresa*     Matični broj      Vlastoručni
br.                               građana*        potpis

______________________________________________________
* Ovi se podaci unose pisaćim strojem ili čitko štampanim slovima.
OK-4

Član 30. stav 3

IZJAVA o prihvaćanju kandidature


Ja ______________________, _____________________________, _____________________
    (ime i prezime)             (adresa)                (matični broj)

izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za odbornika/zastupnika

u _______________________________ općinske skupštine/skupštine
        (naziv vijeća)

gradske zajednice općina _________________________________
                        (naziv)

/Sabora Socijalističke Republike Hrvatske (nepotrebno precrtati)

u izbornoj jedinici _______________________________________
                    (oznaka i naziv)

kao kandidat ___________________________________________
        (naziv organizacije ili udruženja, odnosno oznaka

_______________________________________________________
"nezavisni kandidat")U _____________, dana _______
    (mjesto)
_________________
 (vlastoručni potpis)OK-5

Član 14. stav 2.
Član 17. stav 2.
Član 26 - 30.
Član 74 -75.
_______________________
(nadležna izborna komisija)

________________ _______________
    (mjesto)        (datum)


Na sjednici izborne komisije ____________________________
                        (datum)

razmotren je prijedlog kandidata za odbornika/zastupnika u

______________________________________________________
            (naziv vijeća i skupštine)

u izbornoj jedinici __________________________________________
                (oznaka i naziv izborne jedinice)

koji je podnesen od ___________________________________________
                (točna oznaka podnosioca prijedloga)

i utvrđeno je da prijedlog nije pravovaljan, pa izborna komisija donosi


RJEŠENJE

Prijedlog kandidata _______________________________________
                    (ime i prezime)

__________________ podnosioca __________________________________
    (adresa)                (naziv podnosioca prijedloga)

se ODBACUJE.


Obrazloženje

U prijedlogu kandidata za izbor odbornika/zastupnika u ovoj izbornoj jedinici koji je podnio navedeni predlagač utvrđeni su slijedeći nedostaci _______________________________________
                            (navesti prema zakonskim

_______________________________ pa je utvrđeno da prijedlog
odredbama)

nije pravovaljan i valjalo je riješiti kao u izreci ove odluke.


Uputa o pravnom lijeku:
Na ovo rješenje podnosilac prijedloga i kandidat imaju pravo prigovora izbornoj komisiji u roku 48 sati od primitka rješenja.Tajnik                 Članovi:                PredsjednikOK-6

Član 14. točka 2.

Član 17. točka 2.
Član 26-30.
__________________________________
    (nadležna izborna komisija)

__________________ ____________
    (mjesto)        (datum)

ODLUKA o deklaratornom utvrdivanju kandidata

Za izbor odbornika/zastupnika u ________________________
                    (naziv vijeća i skupštine)

pravovaljani prijedlog kandidata podnijeli su slijedeći predlagači:

1. _______________________________________________________
            (točna oznaka podnosioca prijedloga)
2. isto
itd.

Na osnovi pravovaljanih prijedloga kao kandidati za izbor odbornika/zastupnika u ovoj izbornoj jedinici utvrđuju se:

1. ___________________ ____________________________ __________________
    (ime i prezime)         (prebivalište i adresa)         (matični broj građana)
2. isto

itd.


Tajnik                 Članovi:                Predsjednik
OK-7

Član 31.
Član 32.

Na temelju odredbe člana 31. i 32. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) _________________________________________________________________
        (naziv općinske izborne komisije ili odgovarajuće izborne komisije u

_______________________________________________________
izbornoj jedinici)

na sjednici održanoj ________________ utvrđuje
                (datum)


LISTU KANDIDATA


Za odbornika/zastupnika u ____________________________
                    (naziv vijeća i
_______________________________________________________skupštine društveno-političke zajednice)

u izbornoj jedinici _______________________________________
                (oznaka i naziv izborne jedinice)

Kao kandidati u _____________________________________
            (oznaka i naziv izborne jedinice)
utvrđuju se:

1. ________________ ____________ ____________________________________
    (ime i prezime)     (adresa)    (oznaka političke i druge organizacije ili oznaka
"nezavisni kandidat")
2. isto
3. itd.


M. P.


Članovi:                    Predsjednik
OK-8

Član 74.
Član 75.
Član 76.

RJEŠENJE

_______________________________________________________
        (puni naziv nadležne izborne komisije)

u sastavu od ____________________________________ i članova
        (ime i prezime predsjednika - zamjenika)

_______________________________________________________
    (imena i prezimena svih članova - zamjenika komisije)

rješavajući o prigovoru___________________________________
                (navesti ime i prezime kandidata,

_________________________________________ na pravilnost u
odbornika - zastupnika odnosno birača)

postupku kandidiranja za izbor ili opoziv, na sjednici održanoj

_________________________
navesti točan datum sjednice)


riješila je:

Poništavaju se ________________________________________
            (navesti radnje koje se poništavaju)

u postupku kandidiranja za izbor ili opoziv odbornika / za-

stupnika u _____________________, _______________________
        (navesti naziv vijeća)     (navesti naziv skupštine

___________________________, __________________________
društveno-političke zajednice)         (navesti oznaku i naziv

_______________ u izbornoj jedinici _______________________
biračkog mjesta)                (navesti oznaku i naziv

_______________, pa će nadležni organ u roku ______________
izborne jedinice)                    (navesti rok)

postupak ponoviti.
Obrazloženje

Ispitujući osnovanost prigovora komisija je utvrdila da su u postupku učinjene nepravilnosti koje su bile od utjecaja na rezultat kandidiranja za izbor ili opoziv odbornika - zastupnika (član 75. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika - "Na

U ____________________________
    (naziv mjesta i datum)

Predsjednik komisije - zamjenikUputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja podnosilac prigovora ima pravo žalbe nadležnom sudu.*
Žalba se podnosi preko nadležne izborne komisije nadležnom sudu u roku od 48 sati od primitka rješenja (član 76. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika.


___________
* Žalba se podnosi Vrhovnom sudu Hrvatske kada se radi o kandidiranju, izboru odnosno opozivu zastupnika, a nadležnom okružnom sudu kada se radi o kandidiranju, izboru odnosno opozivu odbornika.
OBRASCI OI (1 do 12)
OI-1

Član 32. stav 2. i 3.
Član 41. stav 2.
Član 42.

___________________________________
    (oznaka i naziv izborne jedinice)


Za izbor zastupnika u ____________________________________
                    (naziv vijeća)

_______________________________________________________
(za odbornike: naziv skupštine općine ili gradske zajednice općina)
(za zastupnike: Sabor Socijalističke Republike Hrvatske)


GLASAČKI LISTIĆ
(za glasanje o izboru)


1. ____________________________, __________________
        (ime i prezime)         (mjesto stanovanja)

_______________________________________________________________
    (naziv političke ili druge organizacije ili oznaka "nezavisni kandidat")

2. isto
3. isto
4. isto
itd.

U izbornoj jedinici _________________________________________
                    (oznaka i naziv)

bira se _____________________________ odbornika/zastupnika.
        (brojem i slovima)


M. P.*


___________
* Glasački se listići pečatiraju prije predaje biračkom odboru

OI-2

Član 41. stav 2.

Član 43.
___________________________________
(oznaka i naziv izborne jedinice)

za izbor odbornika/zastupnika u _____________________________
                        (naziv vijeća)

_______________________________________________________
(naziv i sjedište skupštine društveno-političke zajednice)


GLASAČKI LISTIĆ
(za glasanje o opozivu)


odbornika/zastupnika

___________________________________________
            (ime i prezime)


ZA OPOZIV                            PROTIV OPOZlVAM. P.*


___________
* Glasački listići se pečatiraju prije predaje biračkom odboru


OI-3

Član 39.
Član 51. stav 3, 4. i 5.
Član 53.
Član 55.
Član 48.
Član 56.

Biračko mjesto __________________________
            (oznaka i naziv)

Izborna jedinica _________________________
            (oznaka i naziv)

za izbor odbornika/zastupnika u

________________________________________
            (naziv vijeća)

______________________________________________
    (naziv skupštine društveno-političke zajednice)


ZAPISNIK o radu biračkog odbora

I
1. Birački odbor za biračko mjesto _________________________,
                        (oznaka i naziv)
u sastavu:

1. ____________________ predsjednik

____________________ zamjenik predsjednika

2. ____________________ član

3. ____________________ član

____________________ zamjenik člana

____________________ zamjenik člana

sastali su se ___________________ u __________ u prostorijama
            (datum)     (sati)

određenim za ovo biračko mjesto i utvrdili da prostorija odgovara u potpunosti / ne odgovara - navesti iz kojih razloga (nepotrebno precrtati) ___________________________________

_______________________________________________________

uvjetima iz člana 39. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) te poduzeti mjere za otklanjanje nedostataka.

2. Birački odbor je od nadležne izborne komisije primio odgovarajuće liste kandidata, biračke spiskove, glasačke kutije i glasačke listiće za svaku od lista kandidata o kojoj se na biračkom mjestu glasa, u sklarlu s odredbom člana 40. navedenog zakona.

3. Nakon što su postavljene glasačke kutije s istaknutim listama kandidata na njima, raspoređeni birački spiskovi i glasački listići, biračko mjesto je otvoreno točno u ______ sati.

4. Tokom vremena određenog za glasanje, na temelju člana 51. stava 3. i 4. navedenog zakona na biračkom mjestu glasali su ovi birači:

Glasali po članu 51. stav 3.          Glasali po članu 51. stav 4.


Redni                          Redni
broj      Ime i prezime              broj      Ime i prezime
5. Biračko mjesto je zatvoreno u ____ sati. Biračima zatečenim u prostoriji omogućeno je glasanje, te je glasanje zaključeno u _____ sati.

6. U toku glasanja nisu se desile izvanredne okolnosti u smislu odredaba zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik / desile su se slijedeće izvanredne okolnosti _____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

7. Nakon toga birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasanja na biračkom mjestu. Rezultati glasanja na biračkom mjestu odvojeno za svaku glasačku kutiju i listu kandidata daju se na odgovarajućem priloženom obrascu I-IX koji su sastavni dio zapisni

8. Na zapisnik i priloge članovi biračkog odbora nemaju primjedaba / imaju slijedeće primjedbe _____________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________U _______________________ ____________ _______________
        (mjesto)        (datum)     (sati)


Članovi:                            Predsjednik

PRILOG I - za odbornike u vijeće mjesnih zajednica općinske skupštine
PRILOG II - za odbornike u društveno-političko vijeće općinske skupštine
PRILOG III - za odbornike u vijeće općina skupštine gradske zajednice općina
PRILOG IV - za odbornike u društveno-političko vijeće skupštine gradske zajednice općina
PRILOG V - za zastupnike u Vijeće općina Sabora
PRILOG VI - za zastupnike u Društveno-politčko vijeće Sabora
PRILOG VII - za odbornike u vijeće udruženog rada općinske skupštine
PRILOG VIII - za odbornike u vijeće udruženog rada skupštine gradske zajednice općina
PRILOG IX - za zastupnike u Vijeće udruženog rada Sabora

***

OI-3a

PRILOG _____

REZULTATI GLASANJA

Za izbor __________________________ u __________________________
        (naziv vrste kandidata)         (naziv vijeća i skupštine

_________________________ u izbornoj jedinici ____________________
društveno-političe zajednice)                  (oznaka i naziv)

na biračkom mjestu _______________________
                (oznaka i naziv)

1. Birački odbor je utvrdio da je na biračkom mjestu ostalo neupotrebljeno glasačkih listića _____, koji su zapečaćeni u omot s odgovarajućom naznakom i brojem neupotrebljenih glasačkih listića.

2. Birački odbor utvrđuje da iz posebnog omota (član 40. stav 4. Zakona) nisu uzimani glasački listići (da je uzeteo _____ glasačkih listića a ostatak je zapečaćen).

3. Birački odbor utvrđuje:
a) da je u birački spisak (izvod iz biračkog spiska) za ovo biračko mjesto upisano ___ birača, od čega je glasalo ___ birača;
b) da je na biračkom mjestu na osnovi člana 51. stav 3. glasalo ___ birača;
c) da posebno službeno ovjereni spiskovi birača iz člana 40. stav 2. zakona sadrže ___ upisanih birača, od kojih je glasalo ___ birača (podatak pod c) unose samo birački odbori u priloge od I do VI).

Na osnovi toga birački odbor utvrđuje da, u smislu odredaba zakona, biračko mjesto ima ukupno ___ birača prema kojima se utvrđuju rezultati glasanja.

4. Otvorena je glasačka kutija za izbor ________________________
                        naziv vrste kandidata
i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je prema biračkom spisku glasalo ___ birača, a prema glasačkim listićima ___ birača.

A) Budući da je broj glasova prema glasačkim listićima isti ili manji od broja glasova prema biračkom spisku, za rezultate izbora računa se broj od glasova prema broju glasačkih listića i prilazi se utvrdivanju rezultata glasanja pojedinačno za svakog kan

B) Budući da je broj glasova prema glasačkim listićima veći od broja glasova prema biračkom spisku, birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mjestu i sav izborni materijal o d m a h zapečaćuje i upućuje nadležnoj izbornoj komisiji.

5. Prebrojavanjem glasova za svakog kandidata s liste kandidata utvrđeni su redom slijedeći rezultati:

1. kandidat ____________________________    dobio je ____ glasova
            (ime i prezime)

2. kandidat _________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

3. kandidat _________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

4. kandidat _________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

5. kandidat _________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

6. kandidat _________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

7. kandidat _________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

8. kandidat _________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

9. kandidat _________________________  dobio je ____ glasova
        (ime i prezime)

10. kandidat ________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

11. kandidat ________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

12. kandidat ________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

13. kandidat ________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

14. kandidat ________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

15. kandidat ________________________  dobio je ____  glasova
        (ime i prezime)

6. Nevažećim je proglašeno ____ glasačkih listića.Članovi:                    Predsjednik
OI-4

Član 53. stav 4.
Član 63. stav 1. točka 1.
Član 64.
Član 65. stav 1. i 2.
______________________________________
    (naziv nadležne izborne komisije)

_____________________________________
        (mjesto i datum)


Prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu ________

____________________________________________za izbor odbor-
        (oznaka i naziv biračkog mjesta)

nika/zastupnika _________________________________________
                    (naziv vijeća)

_______________________________________________________
        (naziv skupštine društveno-političke zajednice)

utvrđeno je, da je glasao manji broj birača od broja glasačkih listića u glasačkoj kutiji, pa se na osnovi odredbi člana 53. stava 4. i člana 63. stava 1. točke 1. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) don


RJEŠENJE

1. Poništavaju se izbori provedeni na biračkom mjestu


__________________________________________________________
            (oznaka i naziv biračkog mjesta)

za izbor odbornika/zastupnika u ___________________________
                        (naziv vijeća)

_______________________________________________________(naziv društveno-političke zajednice)

u izbornoj jedinici _______________________________________
                (oznaka i naziv)

2. Birački odbor za označeno biračko mjesto u sastavu:

___________________________ predsjednik

___________________________ član

___________________________ član

___________________________ zamjenik predsjednika

___________________________ zamjenik člana

___________________________ zamjenik člana

se raspušta.

3. Imenuje se novi birački odbor u sastavu:

___________________________ predsjednik

___________________________ član

___________________________ član

___________________________ zamjenik predsjednika

___________________________ zamjenik člana

___________________________ zamjenik člana.

4. Glasanje na označenom biračkom mjestu se ponavlja.

5. Ponovni izbori moraju se održati u roku od 14 dana od dana prethodno održanih izbora.


Obrazloženje

(U skladu sa sadržajem izreke rješenja potrebno je dati i odgovarajuće razloge u obrazloženju).


Članovi:                M. P.              PredsjednikOI-5

Član 74.
Član 75.
Član 76.

RJEŠENJE

_______________________________________________________
(puni naziv nadležne izborne komisije)

u sastavu od ___________________________________________ i
            (ime i prezime predsjednika i zamjenika)

članova ________________________________________________
            (imena i prezimena svih članova - zamjenika)

rješavajući o prigovoru zbog nepravilnosti u postupku glasanja

na biračkom mjestu ____________________________________________
                (navesti oznaku i naziv biračkog mjesta)

za izbor odbornika/zastupnika u izbornoj jedinici ____________

_______________________________________________________
        (navesti naziv i broj izborne jedinice)

na sjednici održanoj _____________________________________
                (navesti točan datum sjednice)


riješila je:

1. Poništavaju se izbori provedeni na biračkom mjestu u

_______________________________________________________
            (oznaka i naziv biračkog mjesta)

za izbor odbornika/zastupnika u ___________________________
                    (navesti naziv vijeća i
_______________________________________________________
skupštine društveno-političke zajednice)

2. Ponovni izbori održat će se na istom biračkom mjestu u roku od 14 dana.

Obrazloženje

Ispitujući osnovanost prigovora, komisija je utvrdila da su u postupku glasanja na označenom biračkom mjestu učinjene nepravilnosti koje su bile od utjecaja na rezultat izbora - opoziva odbornika/zastupnika (član 75. Zakona o izboru i opozivu odbornika i 

U ____________________________________
        (naziv mjesta i datum)

Predsjednik komisije - zamjenik

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja podnosilac prigovora ima pravo žalbe nadležnom sudu.*
Žalba se podnosi putem nadležne izborne komisije nadležnom sudu u roku od 48 sati od primitka rješenja (član 76. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika.

* Žalba se podnosi Vrhovnom sudu Hrvatske kada se radi o kandidiranju, izboru odnosno opozivu zastupnika, a nadležnom okružnom sudu kada se radi o kandidiranju, izboru odnosno opozivu odbornika.OI-6

Član 74.
Član 76.

RJEŠENJE

_______________________________________________________
    (puni naziv nadležne izborne komisije)

u sastavu od____________________________________________
            (ime i prezime predsjednika i zamjenika)

i članova________________________________________________
        (imena i prezimena svih članova - zamjenika komisije)

rješavajući o prigovoru __________________________________
                (navesti ime i prezime kandidata,

_________________________________________ na pravilnost u
postupodbornika/zastupnika odnosno birača)

postupku kandidiranja - izbora odnosno opoziva, na sjednici

održanoj _______________________________________________
            (navesti točan datum sjednice)

riješila je:

Prigovor se odbija kao neosnovan. Obrazloženje

Ispitujući osnovanost prigovora, komisija je utvrdila, da u postupku kandidiranja - izbora odnosno opoziva nisu učinjene nikakve nepravilnosti već da je postupak pravilno i na zakonit način proveden. Riješeno je stoga kao u izreci.

U __________________________
    (naziv mjesta i datum)


Predsjednik komisije - zamjenik


Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja podnosilac prigovora ima pravo žalbe nadležnom sudu.*
Žalba se podnosi putem nadležne izborne komisije, nadležnom sudu u roku od 48 sati od primitka rješenja (čl. 76. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine" br. 7/90).

* Žalba se podnosi Vrhovnom sudu Hrvatske kada se radi o kandidiranju, izboru odnosno opozivu zastupnika, a nadležnom okružnom sudu kada se radi o kandidiranju, izboru odnosno opozivu odbornika.OI-7

Član 74.
Član 76.

RJEŠENJE

_______________________________________________________
        (puni naziv nadležne izborne komisije)

u sastavu od ___________________________________________ i
            (ime i prezime predsjednika - zamjenika)

članova ________________________________________________
        (imena i prezimena svih članova - zamjenika komisije)

rješavajući o prigovoru __________________________________
                (navesti ime i prezime kandidata,

_________________________________________ na pravilnost u
odbornika - zastupnika odnosno birača)
OI-12

Član 60. stav. 2.

________________________________________
    (naziv nadležne izborne komisije)


UVJERENJE
o izboru za odbornika/zastupnika

Na osnovi rezultata izbora za odbornika*/zastupnika* u ________________ skupštine*/Sabora* ________________________
    (naziv vijeća)

_______________________________ utvrđeno je da je za odbor-
(naziv društveno-političke zajednice)

nika*/zastupnika* u _____________________________________
                (oznaka i naziv izborne jedinice)

izabran


1. _______________________________________________
            (ime i prezime)

2. _______________________________________________
            (adresa stana i radnog mjesta)

3. _______________________________________________
    (naziv političke ili druge organizacije ili druga oznaka)


U ________________ _____________
    (mjesto)        (datum)


Članovi:                            Predsjednik___________
* Nepotrebno precrtati