Uputstvo za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja podataka o tome javnim vodoprivrednim poduzećima

NN 9/1990 (5.3.1990.), Uputstvo za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja podataka o tome javnim vodoprivrednim poduzećima

REPUBLIČKI KOMITET ZA VODOPRIVREDU

Na temelju člana 80. stava 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 32/84, 26/87 i 57/89) Republički komitet za vodoprivredu na 34. sjednici od 26. listopada 1988, uz suglasnost Republičkog komiteta za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, donio je

UPUTSTVO

za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja podataka o tome javnim vodoprivrednim poduzećima

Član 1.

Ovim uputstvom propisuje se način vođenja evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari te načinu dostavljanja podataka o tome javnim vodoprivrednim poduzećima za vodno područje.

Član 2.

Štetnim tvarima o kojima se vodi evidencija smatraju se tvari navedene u Uredbi o klasifikaciji voda ("Narodne novine", br.15/81), a opasnim i štetnim tvarima smatraju se i tvari navedene u Odluci o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih tvari u međurepubličkim vodotocima, međudržavnim vodama i vodama obalnog mora Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 8/78) kao i u Uredbi o maksimalno dozvoljenim koncentracijama opasnih tvari u vodama i obalnom moru ("Narodne novine", br. 2/84).

Član 3.

Poduzeća i druge organizacije udruženog rada koje ispuštaju u vode opasne odnosno štetne tvari dužne su voditi evidenciju i dati podatke o učestalosti ispuštanja, količini i sastavu tih tvari, na slijedećim obrascima:

- Obrazac A; Evidencija o ispuštanju otpadnih voda; Osnovni podaci o poduzeću i prijemniku

- Obrazac B-1; Evidencija o ispuštanju otpadnih voda: Kontinuirano ispuštanje

- Obrazac B-2; Evidencija o ispuštanju otpadnih voda; Šaržno ispuštanje

- Obrazac C-1; Evidencija o ispuštanju otpadnih voda: Rezultati ispitivanja kompozitnih uzoraka

- Obrazac C-2: Evidencija o ispuštanju otpadnih voda; Rezultati ispitivanja pojedinačnih dnevnih uzoraka

- Obrazarc D; Evidencija o ispuštanju otpadnih voda iz komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja i gradova.

Navedeni obrasci daju se u prilogu ovog uputstva

Član 4.

Učestalost ispitivanja ovisi o mjestu ispuštanja otpadnih voda:

1. ako se otpadne vode ispuštaju izravno u vodotok i 2. ako se otpadne vode ispuštaju izravno u more ili jezero odnosno komunalni odvodni sistem.

Učestalost ispitivanja i dostava podataka ovise o slijedećim kriterijima:

1. Ako se otpadne vode ispuštaju izravno u vodotok, učestalost ispitivanja otpadnih voda ovisi o kvocijentu razrjeđenja R.

Kvocijent razrjeđenja R = (Qp · CMDK) / (Qefl Cefl) gdje je:

Qp = mjesečni mali protok prijemnika

(l/s, 95% osiguranosti)

Qefl = količina otpadnih voda (l/s) u trenutku ispitivanja

CMDK = maksimalno dozvoljena koncentracija štetnih i opasnih tvari (mg/l)

Cefl = koncentracija šetnih i opasnih tvari u otpadnoj vodi (mg/l) u trenutku ispitivanja.

a) Ukoliko je kvocijent razrjeđenja R veći od deset, ispitivanje otpadnih voda i dostavu podataka obavlja laboratorij koji je za tu svrhu ovlastio Republički komitet za vodoprivredu.

Ispitivanje otpadnih voda i dostava podataka se obavlja najmanje četiri puta godišnje uzimanjem kompozitnih uzoraka kroz 24 sata ili manje ako poduzeće ne radi neprekidno u tri odnosno četiri smjene. Kompozitni uzorci se dobivaju iz pojedinih uzoraka uzetih barem svakih 30 minuta sastavljanjem u četiri-satne kompozitne uzorke u količinama proporcionalnim protokama u trenutku uzimanja uzoraka.

b) Ukoliko je kvocijent rezrjeđenja R manji od deset, ispitivanje otpadnih voda i dostava podataka obavlja se najmanje četiri puta godišnje na isti način kao u točki la ali, se osim tog ispitivanja svih propisanih pokazatelja obavljaju svakog dana najmanje jednom u 24 sata.

Dnevna ispitivanja može obavljati poduzeće samo, ako ima potreban laboratorij i odgovarajuće ovlaštenje Republičkog komiteta za vodoprivredu.

2. Ako se otpadne vode ispuštaju izravno u more ili jezero odnosno u komunalni odvodni sistem, način ispitivanja otpadnih voda ovisi o ukupnoj količini otpadnih voda

a) Ukoliko je ukupna količina otpadnih voda manja od 1000 m3/dan ispitivanje otpadnih voda i dostavu podataka obavlja laboratorij koji je za tu svrhu ovlastio Republički komitet za vodoprivredu na isti način kako je određeno u točki la) ovog člana.

b) Ukoliko je ukupna količina otpadnih voda veća od 1000 m3/dan ispitivanje otpadnih voda se obavlja na isti način kako je određeno u točki 1b) ovog člana.

Član 5.

Učestalost ispitivanja otpadnih voda i dostava rezultata ispitivanja mogu biti i drukčiji od ovih navedenih u točki 1. i 2. člana 4. ako je to propisano vodoprivrednom dozvolom odnosno rješenjem vodoprivredne ili sanitarne inspekcije.

Ispunjeni obrasci navedeni u članu 3. dostavljaju se naručiocu ispitivanja i javnom vodoprivrednom poduzeću vodnog područja najkasnije mjesec dana po obavljenom ispitivanju.

Član 6.

Poduzeća i druge organizacije udruženog rada koje ispuštaju otpadne vode diskontinuirano, odnosno u šaržama dužne su dati sve potrebne podatke o količini i učestalosti ispuštanja navedenih voda.

Član 7.

Poduzeća i druge organizacije udruženog rada dužne su uredno voditi evidenciju i pohranu svih podataka ispitivanja iz člana 3. i predočiti ih na zahtjev vodoprivredne ili sanitarne inspekcije.

Član 8.

Ovo uputstvo stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-01/04

Urbroj : 527-05-90-01

Zagreb, 26. listopada 1988.

Predsjednik Republičkog komiteta za vodoprivredu

Branko Bergman, dipl. inž. građ, v. r.Obrazac A
Šifra poduzeća ili OUR-a:

______________________________


EVIDENCIJA O ISPUŠTANJU OTPADNIH VODA

Osnovni podaci o poduzeću ili organizaciji udruženog rada i prijemniku

1) Naziv poduzeća ili organizacije udruženog rada i adresa:
____________________________________________________

2) Lokalitet: ____________________________________________
(opis i podaci o ispustu-oknu*)

______________________________________________________

3) Broj ispusta na lokalitetu: ______________________________

4) Podaci se odnose na ispust: _____________________________
(oznaka o kojem se ispustu radi -

____________________________________________________
ispunjava se samo u slučaju više ispusta na jednom lokalitetu)

5) Podaci o vodoprivrednoj dozvoli:

klasa: ___________________ urbroj: ___________________

izdana: __________________ važi do: __________________

dozvolu izdao: _____________________________________

6) Podaci o prijemniku: __________________________________
 (vodotok, jezero, podzemne

____________________________________________________
vode, komunalni odvodni sustav)

7) Napomena: __________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________


_________
* Otpadne vode koje se kontroliraju prije ispuštanja u javni kanalizacioni sistem ili prirodni prijemnik, uzimaju se iz kanalizacionog sistema na mjestu prije izlaza iz kruga poduzeća ili organizacije udruženog, rada i to iz okna koje je namjenski izgrađe___________________________________________
    (odgovorna osoba u poduzeću ili OUR-u)
Obrazac B-1

Šifra poduzeća ili OUR-a:

______________________EVIDENCIJA O ISPUŠTANJU OTPADNIH VODA

Kontinuirano ispuštanje

Podaci o količinama otpadnih voda i načinu ispuštanja u razdoblju od prethodnog do sadašnjeg ispitivanja otpadnih voda koje se kontinuirano ispuštaju

1) Datum ispitivanja: ____________________________________

2) Datum prethodnog ispitivanja: __________________________

3) Broj smjena u toku 24 sata: _____________________________

4) Trajanje ispuštanja otpadnih voda u satima/dan: _____________

5) Maksimalna količina otpadnih voda u 1/sek: ________________

6) Minimalna količina otpadnih voda u 1/sek: _________________

7) Srednja dnevna količina otpadnih voda u m3/dan: ____________

8) Maksimalna dnevna količina otpadnih voda u m3/dan: _______

9) Minimalna dnevna količina otpadnih voda u m3/dan: _______

10) Količina ispuštene otpadne vode od prethodnog ispitivanja u

m3: _____________________________________

11) Način utvrđivanja količina otpadnih voda: _______________
                            (mjerenjem,
 ___________________________________________________
procjenom na temelju potrošnje vode, procjenom na temelju

___________________________________________________
potrošnje vode po jedinici proizvoda i dr.)

12) Štetne i opasne tvari koje se ispituju: ____________________
                        (pokazatelji iz čl. 2.
___________________________________________________
ovog uputstva koji na temelju tehnoloških procesa mogu biti

___________________________________________________
prisutni u otpadnim vodama ili su utvrdeni vodoprivrednom

____________________________________________________
dozvolom)

13) Vrijednost kvocijenta razrjeđenja R=(QpˇCMDK)/(Qefl Cefl)

____________________________________________________

____________________________________________________
___________________________________________
    (odgovorna osoba u poduzeću ili OUR-u)Obrazac B-2

Šifra poduzeća ili OUR-a:
__________________________EVIDENCIJA O ISPUŠTANJU OTPADNIH VODA

Šaržno ispuštanje


Podaci o količinama otpadnih voda i načinu ispuštanja u razdoblju od prethodnog do sadašnjeg ispitivanja otpadnih voda koje se ispuštaju u šaržama

1) Datum ispitivanja: ____________________________________

2) Datum prethodnog ispitivanja: __________________________

3) Ukupna količina otpadnih voda jedne šarže u m3: __________

4) Broj šarža u 24 sata: ___________________________________

5) Srednja dnevna količina otpadnih voda u m3/dan: __________

6) Maksimalna dnevna količina otpadnih voda u m3/dan: ______

7) Minimalna dnevna količina otpadnih voda u m3/dan: _______

8) Količina ispuštene otpadne vode od prethodnog ispitivanja u

m3: _________________________________________________

9) Način utvrđivanja količina otpadnih voda: ________________
                            (mjerenjem,

____________________________________________________
procjenom na temelju potrošnje vode, procjenom na temelju

____________________________________________________
potrošnje vode po jedinici proizvoda i dr.)

10) Štetne i opasne tvari koje se ispituju: ____________________

____________________________________________________
(pokazatelji iz člana 2. ovog uputstva koji na temelju

____________________________________________________
tehnoloških procesa mogu biti prisutni u otpadnim vodama ili

____________________________________________________
su utvrđeni vodoprivrednom dozvolom)

11) Vrijednost kvocijenta razrjeđenja
R=(Qp CMDK) / (Qefl Cefl): _______________________

____________________________________________________


_________________________________________________
    (odgovorna osoba u poduzeću ili OUR-u)
Obrazac C-1
Šifra poduzeća ili OUR-a:

____________________________


EVIDENCIJA O ISPUŠTANJU OTPADNIH VODA
Rezultati ispitivanja kompozitnih uzoraka

1) Datum ispitivanja: ___________________________________

Kompozitni uzorak otpadnih voda je dobiven uzimanjem svakih _____ minuta u vremenu od ____ sata
    do ____ sata.

3) Mjerodavna protoka otpadnih voda u l/sek: ______________

4) Sadržaj otopljenog kisika u mg O2/l: _______ u g/dan: ____

5) BPKs u mg O2/1: _____________________ u g/dan: _______

6) Kemijska potrošnja kisika u mg O2/l: _____ u g/dan: ______

7) Suspendirana tvar u mg/l: ______________ u g/dan: ______

8) Suhi ostatak u mg/1: ___________________ u g/dan: ______

9) pH: ________ Vidljiva otpadna tvar: _______ Boja: _______

10) Radioaktivnost u Bq: _______________________________

Ostale štetne i opasne tvari koje se ispituju na temelju tehnoloških procesa ili su utvrđene vodoprivrednom dozvolom:

11) mg/l ____________________ u g/dan ____________________

12) mg/l ____________________ u g/dan ____________________

13) mg/l ____________________ u g/dan ____________________

14) mg/l ____________________ u g/dan ____________________

15) mg/l ____________________ u g/dan ____________________

16) mg/l ____________________ u g/dan ____________________

17) mg/l ____________________ u g/dan ____________________

18) mg/l ____________________ u g/dan ____________________

19) Podaci o laboratoriju: broj i datum ovlaštenja ____________

interkalibracija obavljena dana ___________ s ovlaštenim

laboratorijem _______________________________________


broj ovlaštenja ___________________________________________________________________________
    (odgovorna osoba laboratorija)
Obrazac C-2

Šifra poduzeća ili OUR-a:

_______________________EVIDENCIJA O ISPUŠTANJU OTPADNIH VODA

Rezultati ispitivanja pojedinačnih dnevnih uzoraka


1) Datum ispitivanja: ____________________________________

2) Mjerodavna protoka otpadnih voda u l/sek: _______________

3) Ukupna dnevna količina otpadnih voda u m3: _____________

4) Sadržaj otopljenog kisika u mg O2/l: _______ u g/dan: ______

5) BPKS u mg O2/1: _______________________ u g/dan: ______

6) Kemijska potrošnja kisika u mg O2/l: _______ u g/dan: ______

7) Suspendirana tvar u mg/l: ________________ u g/dan: ______

8) Suhi ostatak u mg/l: _____________________ u g/dan: ______

9) pH: _______ Vidljiva otpadna tvar: _________ Boja:________

10) Radioaktivnost u Bq: _________________________________

Ostale štetne i opasne tvari koje se ispituju na temelju tehnoloških procesa ili su utvrđene vodoprivrednom dozvolom:

11) mg/l ___________________ u g/dan _____________________

12) mg/l ___________________ u g/dan _____________________

13) mg/l ___________________ u g/dan _____________________

14) mg/l ___________________ u g/dan _____________________

15) mg/l ___________________ u g/dan _____________________

16) mg/l ___________________ u g/dan _____________________

17) mg/l ___________________ u g/dan _____________________

18) mg/l ___________________ u g/dan _____________________

19) Podaci o laboratoriju: broj i datum ovlaštenja ______________

______________ interkalibracija obavljena dana ______________

s ovlaštenim laboratorijem ________________________________

broj ovlaštenja ____________________________________________________________________
(odgovorna osoba abaratorija)

Obrazac D

Šifra poduzeća ili OUR-a:

_____________________________


EVIDENCIJA O ISPUŠTANJU OTPADNIH VODA

iz komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja i gradova

1) Naziv poduzeća,adresa i telefon : ________________________

2) Veličina uređaja: _______ ES _______ BPKS u kg/dan ______

Q = _________ m3/dan

3) Godina izgradnje uređaja _______ etapa izgrađenosti _______

slijedeća etapa __________ do ___________ godine.

4) Vodoprivredni uvjeti: klasa: ___________ urbroj : _________

izdao: _______________________________________________

5) Vodoprivredna suglasnost: klasa: _______ urbroj : _________

izdao: _______________________________________________

6) Vodoprivredna dozvola: klasa: _________ urbroj : _________

izdao: _______________________________________________

7) Podaci o projektantu uređaja: ___________________________
                    (poduzeće,odgovorni
____________________________________________________
projektant itd.)

8) Podaci o izvođaču radova i opreme: ______________________

____________________________________________________

9) Vodoprivredni nadzor nad radom uređaja obavlja: _________

____________________________________________________

10) Stupanj pročišćavanja

mehanički: projektirani ________% postignuti ________ %     (suspendirana tvar)

biološki: projektirani ________% postignuti ________%      (BPK5,KPK)

kemijski: projektirani ________ % postignuti ________%     (KPK)

Laboratorijska kontrola otpadnih voda: _________________

____________________________________________________

11) Datum ispitivanja: ___________________________________

12) Mjerodavna protoka u l/sek ____________________________

13) Ukupna dnevna količina otpadnih voda u m3: ____________

14) Sadržaj otopljenog kisika u mg O2/l ulaz: _____ izlaz: _____

u g/dan _____

15) BPK5 u mg O2/l ulaz: _______ izlaz: _______ u g/dan ______

16) KPK u mg O2/l ulaz: ________ izlaz: _______ u g/dan ______

17) Suspendirana tvar u mg/l ulaz: ____ izlaz: ____ u g/dan ____

18) Suhi ostatak u mg/l ulaz: _____ izlaz: ______ u g/dan ______

19) pH ulaz: ______ izlaz: ______ vidljiva otpadna tvar: _______

ulaz: _______ izlaz: _______ boja: ________ ulaz: ________

izlaz: _______ temperatura *C ulaz: _______ izlaz: ________

20) NH4 (kao N) u mg/l ulaz: ______ izlaz: _____ u g/dan ______

20a) NO3 (kao N) u mg/l ulaz: _____ izlaz: ______ u g/dan _____

21) Uk. fosfati (kao P) u mg/l, ulaz: ____ izlaz: ____ u g/dan ____

Podaci o mulju:

Općenito:

22) Sirovi mulj ukupno u m3/dan _______ % suhe tvari _______

23) Način odlaganja mulja ________________________________

____________________________________________________

24) Način isporuke mulja s uređaja:

u mokrom stanju m3/dan _______________________________

u dehidriranom stanju m3/dan __________________________

25) Strojna dehidracija mulja m3/dan ______________________

26) % dehidriranog mulja ________________________________

Truljenje mulja:

27) Temperatura truljenja mulja *C ________________________

28) pH u prostoru za truljenje _____________________________

29) Masne kiseline u ml __________________________________

30) Rezerve vapna u ml __________________________________

31) CO2 u % ___________________________________________

32) Proizvodnja plina u m3/dan ___________________________

33) Potrošnja plina u m3/dan ______________________________

34) Dodatno trajanje zagrijavanja u satima __________________

35) Dodatno gorivo ______________________________________

Podaci o potrošnji električne energije

36) V tarifa  dnevno kWh_______ din _______

mjesečno kWh _______ din _______

godišnje kWh _______ din _______

M tarifa    dnevno kWh _______

mjesečno kWh _______

godišnje kWh _______ din

Ukupno godišnje: kWh _______ din


37) Potrošnja električne energije na crpkama

dnevna kWh _______

mjesečna kWh _______

godišnja kWh _______

38) Potrošnja električne energije na mehaničkom dijelu uređaja

dnevna kWh _______

mjesečna kWh _______

godišnja kWh _______

39) Potrošnja električne energije na biološkom dijelu uređaja

dnevna kWh _______

mjesečna kWh _______

godišnja kWh _______


_____________________________
(odgovorna osoba za rad uređaja)