Odluka Ustavnog suda Hrvatske U/I 170 1989 od 25. siječnja 1990.

NN 9/1990 (5.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske U/I 170 1989 od 25. siječnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 25. siječnja 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

l. Ukida se Samoupravni sporazum o kriterijima i postupku ostvarivanja prvenstva pri zapošljavanju privremeno nezaposlenih radnika ("Službeni glasnik općine Sinj", br 6/85).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku općine Sinj".

Obrazloženje:

Odredbama Samoupravnog sporazuma, navedenog u izreci, uređuju se kriteriji i postupak za ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju privremeno nezaposlenih radnika na području općine Sinj.

Taj Samoupravni sporazum zaključen je na osnovi odredbe člana 21. stava 1. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 53/74, 12/75, 14/78, 33/82, 31/86 i 55/86). Prema toj zakonskoj odredbi radnici u organizacijama udruženog rada i radnim zajednicama samoupravnim sporazumom utvrđuju kriterije i postupak za ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju tom odredbom određenih kategorija nezaposlenih radnika. Prema odredbi stava 2. istog člana utvrđena je obavezna primjena samoupravnim sporazumom utvrđenih kriterija za sve potpisnike sporazuma. Taj zakon, međutim, prestao je važiti stupanjem na snagu Zakona u posredovanju pri zapošljavanju i materijalno pravoj zaštiti nezaposlenih osoba ("Narodne novine", br. 50/88). Ovim zakonom ukinuto je ovlaštenje za utvrđivanje odnosnih kriterija i postupka samoupravnim općim aktom. Odredbama člana 22. Zakona prioritet pri zapošljavanju utvrđen je, pod određenim uvjetima, samo za radnicu s djetetom, ako joj je radni odnos prestao prije nego je dijete navršilo godinu dana života.

Dakle, utvrđivanje kriterija za ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju, kao što su utvrđeni osporenim samoupravnim sporazumom, suprotno je odredbama tog zakona.

Stoga je, u skladu s odredbom člana 419. Ustava SR Hrvatske, valjalo odlučiti kao u izreci.

Broj: U/I-170/ 1989.

Zagreb, 25. siječnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.