Odluka o izmjeni Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1990. godini

NN 9/1990 (5.3.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1990. godini

PRIVREDNA KOMORA KARLOVAC

Na temelju člana 56. Statuta Privredne komore Karlovac, Karlovac, Izvršni odbor Privredne komore na 20. sjednici, održanoj 16. veljaće 1990. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1990. godini

Član 1.

U Odluci o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1990. godini ("Narodne novine", br. 56/89) u članu 6. stav 3. mijenja se i glasi:

"Mjesečna akontacija se utvrđuje:

- za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine,

- za ožujak na bazi osnovice po završnom računu za prethodnu godinu,

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna I - III mjesec tekuće godine,

- za srpanj. kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec tekuće godine,

- za listopad. studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna I - IX mjesec tekuće godine.

Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih bruto osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim bruto osobnim dohocima u razdoblju za koji je sačinjen periodični obračun.

Ukoliko se za pojedino razdoblje ne bude radio periodični obračun ili se produže rokovi njegove izrade, korisnik sredstava će obračunavati akontacije doprinosa na bazi zadnjeg obračuna".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 01-155/4-90

Karlovac, 16. veljače 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Privredne komore Karlovac

Nekić Dujo, inž. v. r.