Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije u 1990. godini

NN 9/1990 (5.3.1990.), Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije u 1990. godini

ZADRUŽNI SAVEZ ZAGREBAČKE REGIJE

Na temelju člana 26. stava 2. točke 5. Statuta Zadružnog saveza zagrebačke regije Skupština Zadružnog saveza zagrebačke regije na sjednici održanoj 14. veljaće 1990. donijela je

ODLUKU

o osnovici i stopi za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije u 1990. godini

Član 1.

U skladu s važećim zakonskim odredbama u Zadružni savez udružuju se osim zadruga i organizacije kooperanata. i drugi oblici udruživanja radnih ljudi i građana u skladu sa zakonom.

Sredstva Saveza, prema odredbi člana 38. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zadružnog saveza zagrebačke regije, osiguravaju članice članskim doprinosom.

Član 2.

Organizacije članice Zadružnog saveza zagrebačke regije su poljoprivredne zadruge i druge zadružne organizacije, osnovne organizacije kooperanata. poljoprivredne stanice i specijalne poljoprivredne stanice, veterinarske stanice i druge organizacije udruženog rada i poslovne zajednice, s kojima su poljoprivrednici neposredno ili preko poljoprivredne zadruge i drugih oblika udruživanja udružili rad, zemljište, sredstva rada odnosno druga sredstva, a koje imaju sjedište na području zagrebačke regije.

Član 3.

Druge organizacije iz člana 2. ove odluke, članice Zadružnog saveza zagrebačke regije koje imaju sjedište na području zagrebačke regije su:

1. Pčelarska centrala, Zagreb

2. "Vajda", export-import - OOUR "Stočarstvo", Zagreb

3. "Moslavka", poljoprivredna radna organizacija, Kutina

4. Poljoprivredno-proizvodna radna organizacija Zdenčina

5. RO "Dukat", Zagreb

6. "Jaska-vino", Jastrebarsko

7. "Sljemestočarstvo", Jastrebarsko

8. "Agrotehnika", Gruda - OOUR "Proizvodnja i promet", Zagreb

9. "Sljemestočarstvo" s p. o. Sesvetski Kraljevec

10. "Voće", export-import, Zagreb - OOUR "Stubičanka", tvornica voćnih sokova, Gornja Stubica

11."Agrooprema", Zagreb

12. RO "Astra" - OOUR vanjska i unutrašnja trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, Zagreb.

Član 4.

Stope za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije su:

1. Za poljoprivredne zadruge 0,58%

2. Za osnovne organizacije kooperanata, odnosno njihove pravne sljednike 0,58%

3. Za poljoprivredne stanice 0,45%

4. Za veterinarske stanice 0,25%

5. Druge organizacije iz čl. 3. ove odluke 0,58%

Osnovica za obračun doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije organizacija - zadruga (točka 1-4) je ostvaren dohodak iz periodičnog obračuna tekuće godine, odnosno zaključnog računa, bez umanjenja osnovice, oslobodenja i olakšica.

Osnovica za obračun doprinosa organizacija iz točke 5. je dio dothotka utvrđen periodičnim obračunom, odnosno zaključnim računom, bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica, i to:

osnovica - % dohotka

1. Pčelarska centrala, Zagreb 15

2. "Vajda", export-import - OOUR "Stočarstvo", Zagreb 30

3. "Moslavka", poljoprivredna radna organizacija, Kutina 8

4. Poljoprivredno-proizvodna radna organizacija, Zdenčina 50

5. RO "Dukat", Zagreb 12

6. "Jaska-vino", Jastrebarsko 40

7. "Sljemestočarstvo", Jastrebarsko 50

8. "Agrotehnika", Gruda - OOUR "Proizvodnja i promet", Zagreb 37

9. "Sljemestočarstvo" s p. o. Sesvetski Kraljevec 50

10. "Voće", export-import, Zagreb - OOUR "Stubičanka",

tvornica voćnih sokova, Gornja Stubica 40

11. "Agrooprema", Zagreb 20

12. RO "Astra" - OOUR vanjska i unutrašnja

trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, Zagreb 11

Član 5.

Doprinos Zadružnom savezu zagrebačke regije plaćaju članice u toku godine u mjesečnim akontacijama razmjerno visini osnovice po zadnjem obračunu poslovnog rezultata.

Akontacija se plaća tako da se iznos mjesečne akontacije utvrđen po zadnjem periodičnom obračunu množi koeficijentom koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno isplaćenom masom osobnih dohodaka u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun.

Akontacije se plaćaju do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Privremeni obračun doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije u toku godine utvrđuje se periodičnim obračunom, a konačni obračun utvrđuje se završnim računom.

Ako je članica platila u vidu akontacije manji iznos od iznosa utvrđenog po periodičnom odnosno završnom računu, dužna je razliku između uplačenih akontacija i obračunatog doprinosa platiti u roku od 15 dana od isteka roka zn predaju periodičnog obračuna odnosno završnog računa.

Ako je članica u vidu akontacija platila veći iznos doprinosa od iznosa kojeg je dužna platiti po periodičnom obračunu odnosno završnom računu, može se od SDK zahtijevati povrat više uplaćenog iznosa.

Ako obveznik ne zahtijeva povraćaj više plaćenog doprinosa, više plaćeni iznos smatrat će se akontacijom naredno razdoblje.

Sredstva doprinosa uplaćuju se na žiro-račun Saveza broj 30102-603-9560.

Član 6.

Kontrolu obračuna doprinosa vrši nadležna Služba društvenog knjigovodstva.

Član 7.

Skupština Saveza ovlašćuje Izvršni odbor Zadružnog saveza zagrebačke regije da u slučaju ocjene da su prihodi iz naplaćenog doprinosa za tekuću godinu dovoljni za pokriće rashoda, Zadružni savez zagrebačke regije može donijeti odluku o prestanku uplate doprinosa za odredeno razdoblje.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

PredsjednikZadružnog saveza zagrebačke regije

Stjepan Car, v r.