Odluka o izboru sudaca Okružnog suda Varaždin

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o izboru sudaca Okružnog suda Varaždin

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990. donio je

ODLUKU

o izboru sudaca Okružnog suda Varaždin

Za suce Okružnog suda Varaždin ponovo se biraju: VESNA BENJAK, VERA JAGETIĆ, SIMO MILJENOVIĆ i ŽELJKO PILIPOVIĆ.

Broj 711-02/89-14/01

Zagreb. 21 ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.