Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Varaždin

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Varaždin

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o izboru suca Okružnog privrednog suda Varaždin

1. Za suca Okružnog privrednog suda Varaždin bira se mr ŽELJKO VUKELIĆ, stručni suradnik u Osnovnom sudu udruženog rada u Varaždinu.

2. Izabrani sudac dužan je stupiti na novu dužnost u roku 60 dana.

Broj: 711-02/89-24/04 Zagreb, 21. ožujka 1990

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.