Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin

Za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin ponovo se imenuje MATILDA MANCE.

Broj: 712-02/90-13/01

Zagreb. 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.