Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika Društvenog pravobranioca samoupravljanja Socijalističke Republike Hrvatske

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika Društvenog pravobranioca samoupravljanja Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 11a. Zakona o društvenom pravobraniocu samoupravljanja, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika Društvenog pravobranioca samoupravljanja Socijalističke Republike Hrvatske

Razrješava se dužnosti zamjenika Društvenog pravobranioca samoupravljanja Socijalističke Republike Hrvatske danom 31. ožujka 1990. MILAN ŠTULA, radi odlaska na drugu dužnost.

Broj: 080-02/90-04 /02

Zagreb, 21. ožuj ka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.