Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-183/1989 od 8. ožujka 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-183/1989 od 8. ožujka 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 8. ožujka 1990. godine, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Zagrebu i Komiteta za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove, Odsjek za imovinskopravne i stambene poslove općine Maksimir, donio je

ODLUKU

1. Za odlučivanje o zahtjevu Kerečin Branka iz Zagreba za iseljenje Stanka Damira iz stana u Zagrebu, Domjanićeva ulica 23/II, nadležan je Komitet za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove općine Maksimir.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Kerečin Branko iz Zagreba, zastupan od odvjetnika Mokrović Danice, podnio je Sudu zahtjev da riješi negativni sukob nadležnosti između organa uprave, navedenog u izreci ove odluke, i Općinskog suda u Zagrebu. Postupajući po zahtjevu, Sud je utvrdio da je Općinski sud u Zagrebu, rješenjem br. VIII-Ps-408/86 od 13. travnja 1987, odbacio tužbu Kerečin Branka protiv tuženog Stanka Damira radi iseljenja iz stana u Zagrebu, Domjanićeva 23/II koji je u vlasništvu tužitelja, a u kojem se tuženi nalazi kao sljednik osobe koja se uselila u stan na osnovi nevaljanog ugovora o zamjeni stana, smatrajući da je za iseljenje tuženog u takvom slučaju isključivo nadležan stambeni organ općine. Nakon toga je zahtjev za iseljenje podnesen Komitetu za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove općine Maksimir Zagreb, koji je zaključkom broj UP/I-05/3- 3150/8-1987 od 20. prosinca 1988. godine odbacio taj zahtjev uz obrazloženje da za iseljenje po članu 94. stavu 1. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86), kada se radi o stanu na kojem postoji vlasništvo, nije nadležan stambeni organ općine, već za iseljenje osobe koja je protupravno uselila u stan, izvan slučajeva iz člana 3. stava 2. Zakona o stambenim odnosima, nadležan je sud. Odlučujući o nadležnosti za iseljenje Stanka Damira iz stana u Zagrebu, Domjanićeva ulica 23/II, kojega je etažni vlasnik Kerečin Branko iz Zagreba, Sud je pošao od odredaba Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51 /85, 42/86). Prema članu 94. stavu 6. Zakona o stambenim odnosima u isključivoj je nadležnosti stambenog organa da rješenjem naredi iseljenje osobi koja je uselila u stan bez pravomoćne odluke o davanju stana na korištenje ili koje druge valjane pravne osnove. Ova je nadležnost isključiva te nije od utjecaja okolnost što je stan u Domjanićevoj 23/II u privatnom vlasništvu. Kako se u konkretnom slučaju radi o iseljenju osobe koja se u navedenom stanu nalazi bez pravne osnove, to njeno iseljenje može rješavati samo organ uprave nadležan za stambene poslove. Isti organ nadležan je, prema članu 70. stavu 2. Zakona, narediti iseljenje osobi koja se u stan uselila na osnovi ugovora o simuliranoj zamjeni. Stoga je Sud odlučio kao u izreci.

Broj U/IV-183/1989

Zagreb, 8. ožujka 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v r.