Odluka o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 91. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/80), člana 1. stava 5. Društvenog dogovora o obaveznom usklađivanju mirovina u toku godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka ("Narodne novine", broj 10/89) i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989.

1. Minimalna mirovina utvrđena na dan 1. siječnja 1989. u visini od 43,70 dinara, usklađuje se od 1. siječnja 1989. za 1.499,6% i iznosi 699,000 dinara.

2. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", broj 56/89).

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.