Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 92. stava 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171 točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1990.

1. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu, koji se po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju osigurava korisnicima mirovine, smatrat će se da ni korisnik mirovine ni članovi njegova domaćinstva nemaju drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje:

a) ako im prihod ostvaren na temelju radnog odnosa (osobni dohodak, naknade, mirovine i dr.), ne prelazi 236,70 dinara mjesečno po članu domaćinstva, ili

b) ako im osnovica iz osobnoga dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 5.10 dinara godišnje po članu domaćinstva, ili

c) ako im osobni dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti, kao i drugoga od imovine i prihoda podložnoga porezu (ostali dopunski prihod) ne prelazi 78,40 dinara godišnje po članu domaćinstva.

Prihod ostvaren izvan radnog odnosa povremenim ili privremenim radom, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba, pružanja usluga i prehrane turistima, kao i prihod koji bračni drug korisnika ostvari u domaćoj radinosti, izjednačuje se s prihodom ostvarenim na temelju radnog odnosa.

2. Ako korisnik mirovine i članovi njegova domaćinstva imaju istodobno prihode po raznim temeljima iz točke 1 ove odluke, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod podijeli, i to prihod pod a) - sa 2,37, prihod pod b) - sa 0,05 i prihod pod c) - sa 0,78, pa ako zbroj količnika prelazi 100, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

3. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu primjenom cenzusa prihoda ostvarenih na temelju radnog odnosa ti se prihodi dijele na korisnika mirovine, njegova bračnog druga, djecu i roditelje koje korisnik i njegov bračni drug uzdržavaju. Ako je bračni drug korisnika mirovine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili se tamo bavi samostalnom djelatnošću, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

4. Pri utvrđivanju visine prihoda domaćinstva korisnika mirovine, u smislu točke 1. ove odluke, uzima se:

a) kao prihod ostvaren na temelju radnog odnosa prosječni mjesečni iznos osobnoga dohotka, naknada i drugih primanja iz radnog odnosa, izračunat po svim efektivnim primanjima (isplatama) ostvarenim u prethodnoj godini, a za mirovine - mjesečni iznos mirovine ostvaren u mjesecu prosincu prethodne godine, odnosno u odgovarajućem mjesecu tekuće godine u kojemu je član domaćinstva ostvario pravo na mirovinu;

b) kao katastarskih prihod - osnovica iz osobnoga dohotka od poljoprivredne djelatnosti iz prethodne godine;

c) kao ostali dopunski prihod - osnovica za plaćanje doprinosa iz osobnoga dohotka i poreza prethodne godine.

5. U cenzus prihoda domaćinstva korisnika mirovine uzima se i dio katastarskog prihoda od suvlasničkog dijela poljoprivrednog imanja, odnosno sunasljedničkoga dijela neraspravljene ostavine koji po nasljednome pravu pripada članu domaćinstva, bez obzira na to da li se koristi suvlasničkim odnosno sunasljedničkim dijelom, kao i dio prihoda od suvlasničkog odnosno sunasljedničkog dijela druge imovine.

6. Pri utvrđivanju cenzusa prihoda ne uzimaju se u obzir pr-ivremena ili stalna oslobođenja i olakšice u plaćanju doprinosa od osobnoga dohotka i poreza građana, osim za zgrade koje korisnicima služe za stanovanje.

Prihod koji je oslobođen doprinosa ili poreza uzima se u ubzir na temelju idealno utvrđene porezne osnovice.

7. Kada neki od korisnika porodične mirovine ispunjavaju, a dr-ugi ne ispunjavaju uvjete za priznanje prava na

zaštitni dodatak u smislu odredaba ove odluke, zaštitni dodatak će se prethodno podijeliti prema članu 65. Statuta Zajednice, kao da svi korisnici ispunjavaju uvjete, pa se tako određeni dijelovi isplaćuju onim članovima porodice koji ispunjavaju uvjete. Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine, kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, žive odvojeno.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/ 1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

PredsjednikSkupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.