Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice, kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice, kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 29. stava 4. Zakona o mirovisnkom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice, kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1990.

1. Kada je stjecanje prava na porodičnu mirovinu uvjetovano uzdržavanjem, smatrat će se da član porodice nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako mu osnovica iz osobnoga dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje iznos od 16,30 dinara godišnje ili ako mu drugi stalni prihod ne premašuje iznos od 112,00 dinara mjesečno. Ako član porodice osiguranika iz stava 1. ove točke osim katastarskog prihoda ima i druge prihode, katastarski se prihod dijeli sa 0,16, a mjesečni iznos svih ostalih prihoda sa 1,12, pa ako zbroj obaju količnika ne premašuje 100, smara se da član porodice nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

2. Dio katastarskog prihoda od vlastitog poljoprivrednog imanja koji otpada na člana porodice za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu, izračuna se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednoga domaćinstva srodnika koji žive na tome poljoprivrednom imanju.

3. Ako član porodice osiguranika za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu živi i ostvaruje prihode na poljoprivrednom imanju srodnika, u vlastiti prihod toga člana porodice od poljoprivredne djelatnosti uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog imanja. Dio katastarskog prihoda, koji u smislu stava 1 ove točke otpada na člana porodice za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu, izračunava se taku da se katastarski prihod dijeli na sve članove poljoprivrednoga domaćinstva srodnika koji žive na poljoprivrednom imanju i koji sudjeluju u privređivanju i trošenju ostvarenih prihoda, bez obzira na stupanj srodstva.

4. Smatrat će se da je osiguranik osiguravao sredstva za uzdržavanje člana porodice koji je živio izvan njegova domaćinstva, ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 134,40 dinara mjesečno, a drugi prihodi takvog člana porodice ne premašuju visinu prihoda iz točke 1 ove odluke.

5. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto za vrijeme za koje je osiguranik, od kojega član porodice izvodi pravo na porodičnu mirovinu, bio uslijed objektivnih okolnosti, bez svoje krivice, privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana porodice. 6. Ako kod korisnika porodične mirovine, kojemu je priznato pravo na porodičnu mirovinu, na temelju utvrđenog uzdržavanja u smislu ove odluke, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju uslijed kojih vlastiti prihodi premašuju iznose određene ovom odlukom, primjenit će se odredba člana 137. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. U primjeni stava 1. ove točke, u prihode korisnika porodične mirovine ne uračunava se porodična mirovina, odnosno dio porodične mirovine koji bi mu pripadao u slučaju odvojenoga života, kao ni doplatak za djecu koji mu pripada kao korisniku porodične mirovine.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/ 1-90

Zagreb. 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.