Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 82. i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

1. Naknada putnih troškova koja pripada osiguranim osobama prema odredbama člana 77. do 80. Statuta obuhvaća: 1) naknadu za troškove prijevoza u odlasku i povratku, 2) naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.

2. Naknada za troškove prijevoza pripada po najnižoj tarifi za redovita prijevozna sredstva javnoga prometa i prema najkraćoj relaciji. Ako osigurana osoba upotrebljava vlastito prijevozno sredstvo, naknada za troškove prijevoza pripada u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.

3. U hitnim i medicinski opravdanim slučajevima može se odobriti upotreba i skupljeg odnosno posebnoga prijevoznog sredstva (brz ili ekspresni vlak, spavaća kola, viši razred u vlaku, automooil, avion i dr.), ako je to potrebno s obzirom na zdravstveno stanje osigurane osobe ili na dužinu puta. Korištenje skupljeg, odnosno posebnog prijevoznog sredstva odobrava ovlašten organ Službe Zajednice na prijedlog nadležnog liječnika zdravstvenog osiguranja ili stručnog organa vještačenja zajednice Osigurana osoba kojoj je odobrena upotreba prijevoznoga sredstva iz stava 1. ove točke dužna je za obračun naknade prijevoznih troškova podnijeti dokaz o korištenju toga prijevoznog sredstva.

4. Naknada za troškove prijevoza skupljim prijevoznim sredstvom javnoga prometa pripada, osim u slučajevima iz točke 3. ove odluke i u slučaju ako su ukupni putni troškovi (točka l) niži od troškova koji bi nastali da se osigurana osoba koristila jeftinijlm prijevoznim sredstvom.

5. Naknada za troškove prehrane i izbivanja izvan mjesta prebivališta ili boravišta iznosi 117,30 dinara dnevno i pripada u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o trajanju putovanja i izbivanja. Troškovi noćenja priznaju se prema računu hotelsko-ugostiteljske radne organizacije, najviše do iznosa za jednokrevetnu sobu, osim lux kategorije.

6. Naknada iz točke 5. ove odluke pripada u punom iznosu ako je putovanje i izbivanje trajalo neprekidno najmanje 12 sati. Ako je putovanje i izbivanje trajalo manje od 12 a najmanje 8 sati, naknada iz stava 1 ove točke pripada u smanjenom iznosu, i to u visini 50% od punog iznosa, a ako je trajalo manje od 8 sati osigurana osoba nema pravo na naknadu. Ako putovanje i izbivanje traje neprekidno duže od 24 sata, naknada iz stava 1. ove točke pripada za svaka 24 sata, kao i za ostatak vremena iznad 12 sati u punom iznosu, a za ostatak vremena ispod 12 a iznad 8 sati u smanjenom iznosu iz stava 2. ove točke.

7. Vrijeme za koje pripada naknada iz točke 5 ove odluke računa se od polaska korištenoga prijevoznog sredstva iz mjesta prebivališta odnosno boravišta do povratka u to mjesto. Polazak i povratak korištenoga prijevoznoga sredstva u javnom prometu utvrđuje se prema propisanom voznom redu, uzimajući pri povratku u obzir mogućnost korištenja prvog redovitog prijevoznog sredstva. U vrijeme iz stava 1. ove točke ne računa se vrijeme koje je osigurana osoba provela radi određenog ispitivanja u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi u kojoj je imala osiguran smještaj i prehranu.

8. Pri obračunu naknade putnih troškova osigurana osoba podnosi dokaze o danu i satu odlaska na putovanje, o vremenu izbivanja i o danu i satu povratka s putovanja

9. Naknada selidbenih troškova prema odredbama čl. 81. Statuta pripada osiguranicima koji su upućeni u drugo mjesto radi stalnog zaposlenja prema stvarnim troškovima, ali najviši iznos te naknade ne može iznositi više ud 822,60 dinara.

10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r