Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u odredenim okolnostima za godinu 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u odredenim okolnostima za godinu 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 197. stava 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171. stav 1. točka 6. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89 i 48/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u odredenim okolnostima za godinu 1990.

1. Za osobe koje nemaju svojstvo osiguranika., a osigurane su u određenim okolnostima (čl. 22, 23, i čl. 25. do 27. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju - u daljnjem tekstu: Zakon) za godinu 1990. plaća se doprinos za mirovinsko i invalidska osiguranje u stalnom iznosu, i to:

1) za osobe na omladinskim radnim akacijama osigurane prema članu 22. Zakona - mjesečno 51,80 dinara,

2) za učenike i studente osigurane prema članu 23. Zakona - mjesečno 22,70 dinara,

3) za osobe koje sudjeluju na organiziranim javnim radovima od općeg značenja ili u akcijama spasavanja ili obrane od elementarnih nepogoda ili nesreća, u obavljenju određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti na poziv državnih i drugih ovlaštenih organa te na organiziranim sportskim priredbama od općeg značenja u svojstvu natjecatelja ili organizatora priredbe, a osigurane su prema članu 25. Zakona - mjesečno 22,70 dinara,

4) za članove vatrogasnih društava osigurane prema članu 26. Zakona - mjesečno 22,70 dinara,

5) za osobe koje na zahtjev organa uprave nadležnih za unutrašnje poslove, pruže pomoć tim organima u ostvarivanju zadataka iz njihovih nadležnosti a osigurane su prema članu 27. Zakona - mjesečno 110,00 dinara.

2. U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec dana za svaki kalendarski dan proveden makar djelomično na radu odnosno aktivnosti ili u okolnostima iz stava 1. ove odluke, plaća se 1/30 od propisanog mjesečnog iznosa.

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o stalnim iznosima doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima za godinu 1989. ("Narodne novine", br. 10/89).

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja Radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.