Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske sportaše koji amaterski obavljaju sportsku djelatnost za godinu 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske sportaše koji amaterski obavljaju sportsku djelatnost za godinu 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 117. i 196. stava 5. i 6. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87 i 34/89) i člana 171. točke 6. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89). Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 28. ožujka 1990. donosi.

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske sportaše koji amaterski obavljaju sportsku djelatnost za godinu 1990.

1. Osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost, kao i vrhunski sportaši koji amaterski obavljaju sportsku djelatnost, a obavezno su osigurani prema odredbama člana 20. st. 2, 3. i 4. Zakona o mirovinskom 

2. Osnovica osiguranja koja se uzima za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osobama iz točke 1. ove odluke, određuje se ovisno o stručnoj spremi, i dužini ukupnog mirovinskog staža osiguranika 

1) a) za odvjetnike,

b) za samostalne umjetnike,

c) za samostalne filmske radnike (pisce scenarija, pisce dijaloga, dramaturge, režisere, generalne organizatore produkcije, pomoćne režisere, glavne snimatelje, kompozitore, filmske scenografe, filmske arhitekte, filmske glumce, slikare kostima - kostimog

d) za muzičke odnosno estradne radnike (istaknute skladatelje, istaknute instrumentaliste i vokaliste, istaknute dirigente, istaknute muzičare aranžere, istaknute muzikologe, istaknute artiste, istaknute voditelje programa, istaknute humoriste i istaknute

e) za samostalne lektore,

f) za samostalne znanstvene i tehničke prevoditelje,

g) za samostalne novinare,

h) za samostalne liječnike,

i) za sve ostale osiguranike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema):

___________________________________________________________

S mirovinskim stažem                  Osnovica osiguranja

___________________________________________________________a) manji od 10 godina                      4.880,00b) od 10 ili više a manjim

    od 20 godina                      5.138,00c) od 20 ili više a manjim

    od 30 godina                      5.783,00d) od 30 ili više godina                    6.100,00

__________________________________________________________

2)

a) za samostalne filmske radnike (prvog ili drugog asistenta režije, sekretara režije, registratora snimanjaskript, pomoćnika direktora filmske ekipe, pomoćnika režisera, vođu snimanja, organizatora snimanja, sekretara produkcije - provoditelja, poslovnog

b) za samostalnog debatnog stenografa,

c) za sve ostale osiguranike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika):

_______________________________________________________

S mirovinskim stažem              Osnovica osiguranja

_______________________________________________________

a) manji od 10 godina                      3.761,00b) od 10 ili više

    a manjim od 20 godina              3.959,00c) od 20 ili više a manjim

    od 30 godina                      4.377,00d) od 30 ili više godina                    4.591,00

_______________________________________________________3) a) za samostalne filmske radnike (trećeg asistenta režije, trećeg asistenta snimatelja slike, asistenta snimatelja trika, pomoćnika u organizaciji snimanja - pomoćnika organizatora snimanja, pomoćnika maskera, pomoćnika garderobijera, pomoćnika kostime

b) za muzičke odnosno estradne radnike (instrumentaliste i vokaliste, pisce tekstova, voditelje programa, muzikologe, muzičke korepetitore, artiste. folkloriste, humoriste, satiričare, koreografe, režisere tona i režisere svjetla, plesače, manekene i estr

c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. velika ribolovna sredstva,

d) za samostalne učitelje plesa,

e) za samostalne turističke vodiće,

f) za sve ostale osiguranike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika):

_______________________________________________________

S mirovinskim stažem              Osnovica osiguranja

_______________________________________________________

a) manji od 10 godina                      3.761,00b) od 10 ili više a manjim

    od 20 godina                      2.925,00c) od 20 ili više a manjim

    od 30 godina                      3.230,00d) od 30 ili više godina                    3.392,00

_______________________________________________________

4) a) za nosače prtljage na željezničkim stanicama,

b) za kolportere štampe,

c) za profesionalne ribare na moru - koji upotrebljavaju tzv. mala ribolovna sredstva,

d) za sve ostale osiguranike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika):

_______________________________________________________

S mirovinskim stažem              Osnovica osiguranja

_______________________________________________________

a) manjim od 10 godina                 1.960,00b) od 10 ili više a manjim

    od 20 godina                      2.064,00c) od 20 ili više a manjim

    od 30 godina                      2.495,00d) od 30 ili više godina                    2.579,00

_______________________________________________________

5) za osiguranike koji rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema:

_______________________________________________________

S mirovinskim stažem              Osnovica osiguranja

_______________________________________________________

a) manjim od 10 godina                 1.620,00b) od 10 ili više a manjim

    od 20 godina                      1.710,00c) od 20 ili više a manjim

    od 30 godina                      1.889,00d) od 30 ili više godina                    1.986,00

_______________________________________________________

3. Razvrstavanje osiguranika samostalnih filmskih radnika i muzičkih odnosno estradnih radnika u odgovarajuća zvanja obavlja strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada.4. Ako tijekom osiguranja nastane promjena u dužini mirovinskog staža ili u stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvog dana slijedećeg mjeseca u kojem je nastala promjena.5. Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema mjerilima iz točke 2. ove odluke, utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru, bez obzira na dužinu mirovinskog staža, i to:

1) od 7.600 i 10.000 dinara - osiguraniku iz točke 2. pod 1. ove odluke

2) od 5.700 i 7.500 dinara - osiguraniku iz točke 2. pod 2. ove odluke

3) od 4.200 i 5.500 dinara - osiguraniku iz točke 2. pod 3. ove odluke

4) od 3.200 i 4.200 dinara - osiguraniku iz točke 2. pod 4. ove odluke

5) od 2.500 i 3.300 dinara - osiguraniku iz točke 2. pod 5. ove odluke.6. Izmjena osnovice prema točki 5 ove odluke primjenjuje se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.7. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stopi utvrđenoj za osobe samostalnih djelatnosti i osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa.

Doprinos iz stava 1. ove točke, umjesto osiguranika, može plaćati odgovarajuće strukovno udruženje, što je osiguranik dužan dokazati prigodom podnošenja prijave na osiguranje potvrdom strukovne organizacije o preuzimanju obveze plaćanja doprinosa.8. Kad je pokrenut postupak u toku 1990. za utvrđivanje svojstva osiguranika za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osno9. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanin10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.