Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 196. stava 1. pod d) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 24/89 i 57/89) i člana 171. stav 1. točka 6. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31 /83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89 i 48/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1990.

1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika iz člana 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, za godinu 1990. je osobni dohodak ostvaren u kalendarskoj godini koja prethodi godini odlaska u inozemstvo.

2. Ako osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, za osiguranike iz stava 1. ove odluke, koji u kalendarskoj godini koja prethodi godini odlaska u inozemstvo nisu ostvarili osobni dohodak, uzima se stalna mjesečna osnovica i to:

1) 5.240,00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara I klase,

2) 4.005.00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II klase, strojara III klase ili radiotelegrafista,

3) 3.143,00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, I kuhara, mazača, I konobara, tesara, mehaničara, električara, motorista, brodovođe ili radio-fonista,

4) 2.446,00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika) te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mornara, II kuhara, II konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije,

5) 1.915,00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mladića palube, mladića sobe, mladića kuhinje ili čistača.

3. Stupanj stručne spreme iz stava 2. ove odluke utvrđuje se shodno odgovarajućim propisima koji vrijede na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske.

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici i stopi osiguranja utvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenut.

5. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osiguranika iz stava 1. ove odluke obračunava se i plaća prema stopama utvrđenim za obračunavanje i plaćanje doprinosa iz osobnog dohotka i doprinosa iz dohotka. U slučaju iz stava 2. ove odluke doprinos za mirovinsko invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa.

6. Danom stupnja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1989. ("Narodne novine", broj 10/89).

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice Mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.