Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljane SFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljane SFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 196. stava 1. pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171. stav 1. točka 6 Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86. 52/86, 32/89 i 48/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljane SFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništva ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1990.

1. Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljane SFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana (član 14. stav 1. točka 5. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju), za godinu 1990, određuju se ovisno o stručnoj spremi osiguranika te iznose: 1) 5.240,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema), 2) 4.005,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika), 3) 3.143,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika), 4) 2446,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika), 5) 1.915,00 dinara za osobe bez stručne spreme.

2. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog ili invalidskog osiguranja uzima se neto ugovoreni osobni dohodak - ako je veći od osnovice osiguranja iz stava 1. ove odluke.

3. Iznimno kada je ugovoren osobni dohodak (bruto) uzima se kao osnovica za obračunavanje i plaćanje osobni dohodak (bruto),

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici i stopi osiguranja utvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenut.

5. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz stava 1. i 2. ove odluke obračunava se i plaća prema utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa. U slučaju iz stava 3. ove odluke, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stopama utvrđenim za obračunavanje i plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka i doprinosa iz dohotka.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljane SFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i medunarodnih organizacija i elstanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1989. ("Narodne novine", br 10/89).

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj 341-99-02/1-90

Zagreb, 28 ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.