Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi za godinu 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi za godinu 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 196. stava 1. pod b) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171. stav 1. točka 6. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89 i 48/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi za godinu 1990.

1. Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (član 14. stav 1. točka 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju), za godinu 1990. određuju se ovisno o stupnju stručne spreme stečene nakon završenog obrazovanja te iznose:

1) 2.440,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema),

2) 1.882,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika),

3) 1.390,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika).

2. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 1. ove odluke obračunava se i plaća prema utvrđenoj stopi za obračunavanje i plaćanje doprinosa iz osobnog dohotka preračunanoj na neto, tj. prema stopi od 30%.

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi za godinu 1989. ("Narodne novine", br. 10/89).

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.