Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 199. stava 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171. stav 1. točka 6. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89 i 48/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje (član 98. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, u daljnjem tekstu Statut Zajednice) jest prosječni mjesečni neto osobni dohodak što ga je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini u kojoj je prestala obveza osiguranja. Početkom svake kalendarske godine osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa povećava se za onoliko postotaka za koliko se povećava nominalni osobni dohodak svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike u prethodnoj godini.

2. Za osobe koje se nakon prestanka obaveznog osiguranja u zemlji s kojom je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i nakon povratka iz inozemstva, osigurala produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje za vrijeme privremene nezaposlenosti (član 98. stav 2. točka 2. Statuta Zajednice), osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa određuje se u visini i na način utvrđen odlukom Skupštine Zajednice kojom su utvrđene osnovice osiguranja za osiguranike iz člana 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

3. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje u 1990. godini obračunava se i plaća prema stopi doprinosa osiguranika - osoba samostalnih djelatnosti i osiguranika koji su sami obveznici plaćanja doprinosa utvrđenoj za 1990. godinu.

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici i stopi osiguranja utvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenut.

5. Odredbe ove odluke o osnovici i stopi doprinosa odgovarajuće se primjenjuju i na druge slučajeve produženog mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrđene zakonom, ako tim propisom nije drukčije određeno.

6. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje plaća se preko područne službe Zajednice preko koje je osiguranik bio osiguran prije prestanka obaveznog osiguranja.

7. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Narodne novine", br. 10/89).

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.