Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE254

Na temelju člana 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85 i 8/90) i člana 255. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1990.

I. Uskladivanje cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1990.

1. Cenzus prihoda utvrđen u članu 37. stavu 1. toč. 1. i 3. Zakona o doplatku za djecu (u daljnjem tekstu: Zakon) usklađuje se zbog porasta prosječnog osobnog dohotka zaposlenih u Republici u 1989. godini, tako da doplatak za djecu u godini 1890. pripada korisniku:

a) ako mu prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa ne prelazi 369,50 dinara mjesečno po članu domaćinstva;

b) ako mu osnovica poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 2,00 dinara godišnje po članu domaćinstva;

c) ako mu osobni dohodak od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 104,00 dinara godišnje po članu domaćinstva.

Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegova domaćinstva imaju istovremeno prihode po raznim osnovama iz člana 37. Zakona (član 38. Zakona), visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 3,695, prihod pod b) sa 0,020 i prihod pod c) sa 1,040 pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu.

2. U smislu točke 1. ove odluke usklađuje se i cenzus prihoda utvrđen u članu 40. stavu 1. toč. 1. i 3. Zakona, tako da doplatak za djecu u godini 1990. pripada korisniku iz toga člana Zakona:

a) ako mu prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa ne prelazi 479,90 dinara mjesečno po članu domaćinstva;

b) ako mu osnovica poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 2,70 dinara godišnje po članu domaćinstva;

c) ako mu osobni dohodak od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelekutalnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 132,80 dinara godišnje po članu domaćinstva.

Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegova domaćinstva imaju istovremeno prihode po raznim osnovama iz člana 40. Zakona (član 41. Zakona), visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 4,799, prihod pod b) sa 0,027 i prihod pod c) sa 1,328 pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu.

II. Usklađivanje doplatka za djecu u godini 1990. s kretanjem troškova života, u prethodnoj godini

3. Zbog porasta prosječnih troškova života u 1989. godini, svote doplatka za djecu utvrđene u članu 39. Zakona

usklađuju se tako da korisniku iz toga člana pripada u godini 1990. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:

a) od 138,90 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 233,50 dinara po članu dnmaćinstva mjesečno;

b) od 84,40 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 233.50 do 295,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

c) od 75,30 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 295,90 do 369.50 dinara po članu domaćinstva mjesečno.

Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (član 39. stav 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43. Zakona), iznosi 75,30 dinara po djetetu.

4. U smislu točke 3. ove odluke usklađuju se i svote doplatka za djecu utvrđene u članu 42. Zakona, tako da korisniku iz toga člana Zakona pripada u godini 1990. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:

a) od 202,60 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 303,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

b) od 118,20 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 303,90 do 380,70 dinara po članu domačinstva mjesečno;

c) od 103,90 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 380,70 do 479,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno.

Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (član 42. stav 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu. od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43. Zakona), iznosi 103,90 dinara po djetetu.

III. Zajedničke odredbe o usklađivanju

5. Usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o privremenom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 4/90).

7. Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 143-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranka radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.