Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 121. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), člana 1. stava 3. Društvenog dogovora o obaveznom usklađivanju mirovina u toku godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka ("Narodne novine", br. 10/89). te člana 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

1. Mirovine svih korisnika mirovina kojima kalendarska godina 1990. za koju se obavlja usklađivanje nije posljednja godina rada, povečavaju se od 1. siječnja 1990. za 250%, s tim da je u taj postotak uključeno povečanje od 225%, prema Odluci o usklađivanju mirovina od I. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 4/90), tako da če se te mirovine povečati još za 7,7%.

2. Korisnicima razmjernog dijela mirovine, ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osigura nju, pripada razmjerni dio mirovine povečan prema odredbama ove odluke.

3. Privremene mirovine određene prema odredbama Zakona o privremenoj mirovini jugoslavenskih državljana koji su stekli pravo kod inozemnog nosioca socijalnog osiguranja usklađuju se prema točki 1. ove odluke. Tako povećana mirovina ne može biti veća od graničnog iznosa najnižega mirovinskog primanja utvrđenog za godinu 1990.

4. Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943. i španjolskih boraca, koje su određene ili usklađene primjenom zajamčene mirovinske osnovice prema članu 53. stav 4, odnosno članu 58. stavu 2. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65187 i 87/89), usklađuju se od 1. siječnja 1990. prema odredbama točke 1. ove odluke.

5. Kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 1. do 4. ove odluke uzima se konačno usklađena mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. siječnja 1990, odnosno na dan stjecanja prava, ako je to pravo stečeno poslije toga dana.

6. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, uz obračun isplačenih iznosa mirovina povećanih prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 4/90).

7. Najviša starosna i invalidska mirovina utvrđena na dan 1. siječnja 1990. iznosi 2.796,80 dinara, a povećana od 1. siječnja 1990. za 250% iznosi 9.788,80 dinara mjesečno.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.