Odluka o rasponu iznosa naknade troškova okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi za jednu bočicu krvi za razdoblje travanj - prosinac 1990. godine

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o rasponu iznosa naknade troškova okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi za jednu bočicu krvi za razdoblje travanj - prosinac 1990. godine

SAVEZ SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HRVATSKE

Na temelju točke 4. Plana i programa zadovoljavanja potreba u krvi organizacija udruženog rada zdravstva na teritoriju SRH za 1990. godinu, a u skladu s članom 14. stavom 2. Samoupravnog sporazuma o usmjeravanju i koordinaciji rada, na prikupljanju, raspodjeli i preradi krvi ("Narodne novine", br. 21/82), Skupština Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske, na XXIV sjednici održanoj 29. ožujka 1990. godine u suglasnosti sa Skupštinom Crvenog križa Hrvatske, donosi

ODLUKU

o rasponu iznosa naknade troškova okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi za jednu bočicu krvi za razdoblje travanj - prosinac 1990. godine

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se raspon iznosa naknade troškova okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi za jednu bočicu krvi s ciljem da se ugovaranje ove naknade između organizacija Crvenog križa i samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: zajednica) ostvaruje prema primjerenim i približnim iznosima, te da se u skladu s tako ugovorenim naknadama izvrši naknađivanje troškova izmedu zajednica u smislu člana 13. alineje 3. Samoupravnog sporazuma o usmjeravanju i koordinaciji rada na prikupljanju, raspodjeli i preradi krvi.

Član 2.

Iznos naknade troškova okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi za jednu bočicu krvi može se ugovoriti u visini raspona od 75,00 do 95.00 dinara. Zajednice i organizacije Crvenog križa mogu ugovoriti iznos naknade viši od iznosa iz stava 1. ovoga člana, no tako ugovoreni iznos ne čini osnovicu za naknađivanje troškova u smislu člana 1. ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-09/90-02/01

Urbroj: 338-04-90-1

Zagreb, 29. ožujka 1990.

Predsjedavajući Skupštine

Veljko Tomašević, v. r.