Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

NN 14/1990 (10.4.1990.), Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

OBJAVE

U vezi sa članom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83), republički sekretar za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa (Tabela A) što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 33/88, 41/88, 43/88, 48/88, 53/88, 6/89, 12/89, 19/89, 24/89, 41/89, 45/89, 48/89, 52/89, 54/89, 56/89, 8/90 i 12/90) mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%)

Tabela A

1. Redni broj

2. Općina

3. Doprinos za općinski porez

4. Doprinos za odgoj i obrazovanje

5. Doprinos za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta

6. Doprinos za socijalnu zaštitu

7. Doprinos za kulturu

8. Doprinos za fizičku kulturu

9. Zbrojna stopa (3 do 8)

10. Zbrojna stopa u koju je uključen doprinos Rep. SIZ-u kulture, Rep. SIZ-u odgoja i osnovnog obrazovanja i sredstva za osiguranje zaštite socijalno ugroženog stanovništva (kol. 9+0,35+0,60+0,30)

________________________________________________________________________________
1    2            3    4    5    6    7    8    9    10
________________________________________________________________________________
41.   Korčula     1,50  4,50  0,80  1,10  0,19  0,24  8,33  9,58
49.   Ludbreg     2,40  5,50  0,70  1,10  0,45  0,25  10,40  11,65
68.   Podravska Slatina    3,00  5,00  0,60  10,5  0,24  0,20  10,09  11,34
69.   Poreč          1,00  4,40  1,10  0,90  0,35  0,30  80,5  9,30
83.   Šibenik     2,50  4,00  0,85  1,00  0,25  0,98  9,58  10,83
94.   Vrginmost        2,16  4,71  0,71  0,80  0,45  0,20  9,03  10,28
_________________________________________________________________________________

Napomena: Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/90-01/01

Urbroj: 513-07/90-122

Zagreb, 27. ožujka 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska, v. r.