Zakon o Spomen-području Jasenovac

NN 15/1990 (17.4.1990.), Zakon o Spomen-području Jasenovac

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske,donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Spomen-području Jasenovac

Proglašava se Zakon o Spomen-području Jasenovac, koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1990. na sjednici Vijeća općina, 7. ožujka 1990. na sjednici Društveno-političkog vijeća 6. ožujka 1990. i Skupštini Repubuličke samoupravne interesne zajednice kulture 4. travnja 1990. godine

Klasa : 011-01 /90-01 /23

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 6. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o Spomen-području Jasenovac

Član 1.

Radi očuvanja trajne uspomene na žrtve fašističkog terora, bor-ce narodnooslobodilačkog rata pale u drugom svjetskom ratu na stratištima ustaško-fašističkih koncetracionih logora Jasenovac i Stara Gradiška, kao i očuvanja tekovina narodnooslobodilačke borbe, ovim zakonom proglašava se Spomen-područje Jasenovac.

Spomen-područje Jasenovac obuhvaća područje Spomen-kompleksa Jasenovac i Spomen-područja Donja Gradina.

Član 2.

Spomen-područje Jasenovac na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske obuhvaća Spomen-kompleks Jasenovac, i to: logor I Krapje, logor II Braćice, logor III Ciglana, logor IV Kožara, logor V Stara Gradiška, te lokalitete Mlaka, Uštica, Jablanac i Dubičke krčane.

Detaljne granice Spomen-područja Jasenovac na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske utvrdit će se prostornim planom područja posebne namjene (u daljem tekstu prostorni plan).

Član 3.

Zaštita, unapređivanje i uređenje Spomen-područja Jasenovac utvrđuje se prostornim planom i Programom Spomen-obilježavanja.

Prostorni plan i program spomen-obilježavanja, u dijelu u kojem se odnosi na teritorij Socijalističke Republike Hrvatske donosi Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Odluku o izradi prostornog plana iz stava 2. ovoga člana donosi Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Prijedlog programa spomen-obilježavanja utvrđuje Savjet Spomen-područja Jasenovac.

Član 4.

Uređenje i daljnje Spomen-obilježavanje Spomen-područja Jasenovac na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske su opće društvene potrebe za koje se sredstva osiguravaju u republičkom budžetu, ovisno o potrebama i mogućnostima, na osnovi Programa spomen-obilježavanja, a mogu se osigurati i iz drugih izvora.

Član 5.

U cilju osiguranja zajedničke i jedinstvene politike zaštite, uređenja, korištenja i prezentiranja Spomen-područja Jasenovac osniva se Savjet Spomen-područja Jasenovac (u daljem tekstu: Savjet).

Delegate u Savjet s teritorija Socijalističke Republike Hrvatske delegiraju:

Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, Skupština općine Novska, Skupština općine Nova Gradiška, Skupština općine Kostajnica i Republička samoupravna interesna zajednica kulture delegiraju po jednog, a Republički odbor SUBNOR-a Hrvatske dva delegata.

Mandat članova Savjeta traje četiri godine.

Način rada i odlučivanja Savjeta utvrđuje se poslovnikom Savjeta.

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Radna organizacija "Spomen-područje Jasenovac".

Član 6.

U cilju ostvarivanja odredbe člana 5. stava 1. ovoga zakona, Savjet naročito:

- utvrđuje prijedlog Programa spomen-obilježavanja,

- utvrđuje programe tekuće i višegodišnje aktivnosti na zaštiti, korištenju, prezentiranju i održavanju Spomen-područja Jasenovac,

- utvrđuje programe naučno-istraživačke aktivnosti na proučavanju događaja vezanih za bivše ustaško-fašističke koncentracione logore Jasenovac i Stara Gradiška,

- utvrđuje izdavačke programe u odnosu na povijest Spomen-područja Jasenovac,

- utvrđuje aktivnosti na programskom povezivanju Spomen-područja Jasenovac s organizacijama udruženog rada, društveno-političkim organizacijama, jedinicama JNA i drugim zainteresiranim organizacijama i zajednicama,

- daje mišljenje na izdavačke, filmske i druge projekte vezane uz djelatnost Spomen-područja i na njihovo javno prikazivanje,

- inicira, razmatra i daje mišljenje o prijedlozima za nova spomen-obilježavanja,

- predlaže nadležnim organima predračun sredstava potrebnih za realizaciju godišnjih programa aktivnosti Spomen-područja Jasenovac,

- prati izvršenje utvrđenih tekućih i višegodišnjih programa i planova aktivnosti i realizaciju predračuna osiguranih sredstava,

- imenuje stručna tijela za ocjenjivanje radova urađenih po raspisanim javnim natječajima za nova spomen-obilježavanja, književna djela, filmske projekte i druge oblike stvaralaštva u vezi sa Spomen-područjem Jasenovac,

- donosi poslovnik o svom radu.

Član 7.

Radi čuvanja, održavanja, istraživanja, prezentiranja i upravljanja Spomen-područjem Jasenovac osniva se radna organizacija pod nazivom "Spomen-područje Jasenovac" (u daljnjem tekstu Radna organizacija).

Sjedište Radne organizacije je u Jasenovcu.

Djelatnost je Radne organizacije:

- sakupljanje, čuvanje, stručna obrada i daljnje istraživanje te idejno-obrazovno prezentiranje muzejske građe;

- uređivanje, izdavanje, populariziranje i plasman knjiga i drugih publikacija koje svojim idejnim, obrazovnim, povijesnim i umjetničkim vrijednostima i porukama njeguju tekovine narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije, podstiču ravnopravnost naroda i narodnosti, bratstvo i jedinstvo i druge vrijednosti i interese socijalističkog samoupravnog društva;

- snimanje dokumentarnih filmova u vezi sa Spomen-područjem Jasenovac i njihovo prezentiranje posjetiocima u Spomen-području Jasenovac;

- organiziranje akcija i manifestacija kojima se, evocirajući strahote fašističkog zločina, njeguju revolucionarne tradicije i time ostvaruju odgojne, obrazovne i idejno-političke funkcije;

- organizacija poslova vezanih za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih autentičnih logorskih objekata i njihovog opremanja.

Radna organizacija obavlja i poslove u vezi s organizacijom izgradnje novih spomeničkih objekata, novih spomen-obilježavanja, uređenjem spomeničkog prostora, komunikacijama i objektima zaštite od poplava u spomeničkom prostoru, te poslove vezane za redovno održavanje i zaštitu spomeničkog prostora.

Poslovi Radne organizacije iz stava 3. ovoga člana su poslovi od posebnog društvenog interesa.

Statutom Radne organizacije određuju se društveno-političke zajednice, samoupravne organizacije i zajednice i druge organizacije čiji predstavnici, kao predstavnici društvene zajednice, sudjeluju u suodlučivanju s radnicima radne organizacije o osnovnoj namjeni korištenja sredstava, osnovnim uvjetima stjecanja dohotka i poslovanja i o imenovanju poslovodnog organa Radne organizacije.

Osim djelatnosti iz stava 3. i 4. ovoga člana, Radna organizacija obavlja i turističko-hotelijersku djelatnost.

Član 8.

Sabor Socijalističke Republike Hrvatske daje suglanost na odredbe Statuta Radne organizacije koje se odnose na poslove od posebnog društvenog interesa.

Član 9.

Nadzor nad zakonitošću rada Radne organizacije vrši republički organ uprave nadležan za poslove kulture.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Republički zavod za zaštitu prirode obavljaju stručni nadzor nad radom Radne organizacije i pružaju joj stručnu pomoć.

Član 10.

Za ostvarivanje zadataka iz člana 7. ovoga zakona, za poslove koji se obavljaju na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske, sredstva se osiguravaju u Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici kulture i samoupravnim interesnim zajednicama kulture općina Novska, Nova Gradiška i Kostajnica, a na osnovi godišnjih programa redovne djelatnosti, te iz vlastitih prihoda Radne organizacije i iz drugih prihoda.

Za ostvarivanje određenih zadataka na osnovi godišnjih programa redovne djelatnosti, sredstva osigurava i Samoupravna interesna zajednica znanosti Socijalističke Republike Hrvatske i samoupravne interesne zajednice odgoja i obrazovanja koje djeluju na području općina Novska, Nova Gradiška i Kostajnica.

Član 11.

Čuvanje, zaštita, održavanje i prezentiranje Spomen-područja Jasenovac provodi se na osnovi propisa o spomen-obilježavanju povijesnih događaja i ličnosti, propisa o zaštiti spomenika kulture, propisa o muzejskoj djelatnosti i propisa o zaštiti prirode, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 12.

Savjet Spomen-područja Jasenovac koji se osniva prema odredbama ovoga zakona, treba se osnovati u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 13.

Radna organizacija "Spomen-područje Jasenovac", osnovana prema odredbama ovoga zakona, preuzima sredstva, prava, obaveze i radnike Radne organizacije "Spomen-područje Jasenovac" u osnivanju osnovane odlukom Skupštine općine Novska od 28. svibnja 1986.

Član 14.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Odluka o sudjelovanju Socijalističke Republike Hrvatske u financiranju Spomen-kompleksa "Petrova Gora" i "Jasenovac" i o određivanju ustanove koja vrši stručan nadzor ("Narodne novine.", br. 6/67) u dijelu koji se odnosi na financiranje i stručni nadzor Spomen-kompleksa Jasenovac

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 611-05/89-03/01

Zagreb, 4. travnja 1990

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Skupština Republičke samoupravne interesne zajednice kulture

Predsjednik Predsjedništva

Ivan Mihalić, v. r.