Pravilnik o načinu rada Komisije za ocjenjivanje rukopisa udžbenika u osnovnom i srednjem usmjerenom obrazovanju

NN 15/1990 (17.4.1990.), Pravilnik o načinu rada Komisije za ocjenjivanje rukopisa udžbenika u osnovnom i srednjem usmjerenom obrazovanju

REPUBLIČKI KOMITET ZA PROSVJETU, KULTURU, FIZIČKU I TEHNIČKU KULTURU

Na osnovi člana 23. Zakona o udžbenicima ("Narodne novine", br. 3/78) predsjednik Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu SR Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o načinu rada Komisije za ocjenjivanje rukopisa udžbenika u osnovnom i srednjem usmjerenom obrazovanju

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način rada Komisije za ocjenjivanje rukopisa udžbenika u osnovnom i srednjem usmjerenom obrazovanju (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na članove Komisije i na druge osobe koje sudjeluju u radu Komisije.

Član 3.

Zadatak Komisije je da:

-ocjenjuje i vrednuje znanstvenu, stručnu, metodičku, pedagošku i društvenu kvalitetu rukopisa udžbenika i ostalih dijelova opreme, vezane za udžbenike, u osnovnom i srednjem usmjerenom obrazovanju, koje odobrava Komitet,

-potiče prijedloge za unapređivanje kvalitete udžbenika i njihovo stručno i znanstveno vrednovanje,

-uspostavlja komunikaciju sa stručnjacima i institucijama koje se uključuju u proizvodnju, distribuciju, praćenje i vrednovanje i pratećih sredstava i pomagala,

-obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Zakona o udžbenicima i ovoga pravilnika.

Član 4.

Kriteriji za ocjenu rukopisa udžbenika su:

1. da je izloženi sadržaj znanstveno razrađen,

2. da je njegov opseg, koncepcija i sadržaj u skladu s nastavnim planom i programom,

3. da je interpretacija sadržaja u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja socijalističkog samoupravnog društva,

4. da je udžbenik didaktičko-metodički oblikovan,

5. da je tekst primjeren učenicima kojima je namijenjen.

Član 5.

Komisija ima (najmanje) 6 stalnih članova, a po potrebi u rad Komisije mogu se uključiti i konzultativni članovi.

Predsjednika, stalne i konzultativne članove imenuje posebnim rješenjem predsjednik Komiteta na četiri godine.

U rad Komisije mogu se uključiti i drugi stručnjaci.

Član 6.

Komisija obavlja poslove na sjednicama.

Član 7.

Komisija donosi poslovnik o svome radu.

Član 8.

Prijedlog za odobrenje rukopisa udžbenika namijenjenih osnovnom i usmjerenom obrazovanju podnosi izdavač Komisiji.

Tiskani rukopisi smatraju se rukopisom.

Član 9.

Prijedlog za odobrenje rukopisa udžbenika treba sadržavati uz rukopis i slikovni materijal:

- naziv udžbenika:

- imena recenzenata, njihovo zanimanje i kriteriji po kojima su odabrani (stručnjak za područje, pedagog, psiholog, metodičar, nastavnik-praktičar);

- vrstu organizacije udruženog rada odgoja i obrazovanja u kojoj će se udžbenik upotrebljavati, razred (faza), naziv predmeta;

- podatke o programu po kojem je rukopis rađen, tko i kada ga je donio i gdje je objavljen;

- opseg i osnovne karakteristike rukopisa;

- projekt na osnovi kojega je udžbenik rađen;

- druge podatke relevantne za rukopis.

Izdavač uz prijedlog treba navesti kako je rukopis pribavljen-direktnim angažiranjem autora (obrazložiti zašto, tko je odobr- io) ili javnim natječajem. Uz to treba naznačiti gdje i kada je objavljen javni natječaj na osnovi koga je rukopis udžbenika pribavljen, tko je sve sudjelovao u natječaju i obrazložiti izbor rukopisa, ako ih je bilo više.

Na zahtjev Komisije izdavač treba dostaviti i rukopis koji nije prihvaćen.

Član 10.

Uz rukopis izdavač obavezno prilaže pismene recenzije i zaključnu suglasnost recenzenta za konačnu verziju rukopisa i izvještaj autora o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama. Izdavač, odnosno stručna redakcija obavještava Komisiju o kvalitetama rukopisa i radu na njemu.

Prerađeni rukopis se dostavlja na odobrenje kao i novi udžbenik, s time da se za djelomično prerađeni udžbenik naznače broj izdanja i promjene, te priloži dokumentacija koja se na promjene odnosi.

Član 11.

Primljeni rukopis udžbenika s recenzijama i drugim prilozima, Komisija upućuje na stručno mišljenje prosvjetno-pedagoškoj službi.

Stručno mišljenje iz stava 1. ovoga člana u obliku stručno-pedagoškog izvještaja mogu izraditi i pojedini članovi Komisije i drugi stručnjaci koje imenuje Komisija.

Član 12.

Komisija raspravlja i donosi odluke na osnovi stručno-pedagoškog izvještaja, recenzija i mišljenja pojedinih članova Komisije.

Komisija donosi odluku:

- da se predloženi rukopis prihvaća i predlaže za objavljivanje i upotrebu u školi,

- da se predloženi rukopis prihvaća za objavljivanje, ali se njegova upotreba u školama vremenski ograničava,

- da se rukopis odbija,

- da se prihvaćanje rukopisa odgodi dok autor ne doradi rukopis u skladu s primjedbama.

Odluka iz stava 2. ovoga člana pravovaljana je ako je na sjednici Komisije na kojoj se donosi odluka prisutna natpolovična većina stalnih članova Komisije.

Član 13.

Odluka iz člana 12. ovoga pravilnika obavezna je za autore, ocjenjivače i izdavače rukopisa udžbenika.

Član 14.

Prihvaćene rukopise Komisija predlaže na odobrenje predsjedniku Komiteta.

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 602-09/89-01-29

Urbroj: 532-02/18-89-01

Zagreb, 15. siječnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za prosvjetu kulturu, fizičku i tehničku kulturu SR Hrvatske

dr Milivoj Solar, v. r.