Zakon o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini

NN 16/1990 (24.4.1990.), Zakon o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini

Proglašava se Zakon o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 11. travnja 1990. na sjednici Vijeća općina 11. travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. godine

Klasa:011-01/90-01/29

Urbroj :71-90-1

Zagreb, 13. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini

Član 1.

Popis stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godin: (u daljem tekstu: popis) izvršit će se u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini ("Službeni list SFRJ", br. 3/90) i ovoga zakona.

Član 2.

Popis pripremaju, organiziraju i provode organi određeni ovim zakonom.

Član 3.

Republički zavod za statistiku:

1. sudjeluje u izradi metodologije popisa,

2. brine se o pravilnom i pravodobnom obavještavanju stanovništva o cilju, značenju i sadržaju popisa,

3. organizira i koordinira pripremne radove za popis,

4. priprema upute za općinske popisne komisije, instruktore i popisivače i osigurava njihovu jedinstvenu primjenu,

5. osigurava tiskanje obrazaca, spiskova i uputa za popis,

6. imenuje republičke instruktore

7. organizira stručno-metodološko osposobljavanje članova općinskih popisnih komisija, instruktora, kontrolora i popisivača,

8. pruža organizacijsku i stručno-metodološku pomoć općinskim popisnim komisijama u pripremi, organiziranju i provođenju popisa,

9. priprema raspored financijskih sredstava za popis i priprema upute za obračun raspoređenih sredstava,

10. raspoređuje popisnu građu općinskim popisnim komisijama i od njih je prikuplja nakon završenoa popisa,

11. organizira i provodi statističku kontrolu kvalitete podataka prikupljenih popisom,

12. obavlja kontrolu te ručnu i strujnu pripremu popisne građe za obradu,

13. odlučuje o izboru tehnologije unosa i obrade podataka na električnom računalu,

14. obrađuje i objavljuje rezultate popisa.

Član 4.

Način popisivanja osoba koje se nalaze u objektima Republičkog sekretarijata za pravosuđe i upravu i Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove propisuje direktor Republičkog zavoda za statistiku u sporazumu s rukovodiocima tih organa.

Član 5.

Republička geodetska uprava organizira, pruža stručnu pomoć i nadzire rad na izradi dokumenata prostornih jedinica u okviru priprema za popis.

Član 6.

Općinski organi uprave nadležni za geodetske poslove izradit će tehničku dokumentaciju (skice i opise) statističkih i popisnih krugova za općinske popisne komisije odnosno popisivača.

Član 7.

Skupština općine osniva općinsku popisnu komisiju radi organizacije i provođenja popisa na području općine.

Skupština općine imenuje članove općinske popisne komisije.

Za predsjednika općinske popisne komisije skupština općine imenuje predsjednika skupštine općine ili predsjednika izvršnog vijeća skupštine općine.

Član 8.

Općinska popisna komisija:

1. organizira popunjavanje pomoćnih listova u poduzećima, organizacijama i zajednicama, za njihove radnike,

2. na temelju kriterija organizacijskih i provedbenih uputa imenuje potreban broj općinskih instruktora i popisivača,

3. poduzima mjere za popis građana na privremenom radu u inozemstvu,

4. preuzima popisni materijal i raspodjeljuje ga popisivačima,

5. osigurava potrebne prostorije i vrši poduku sudionika u popisu,

6. sudionicima u popisu izdaje propisana ovlaštenja za rad,

7. organizira i osigurava pravodobno obavještavanje stanovništva o popisu,

8. nadzire rad sudionika u popisu i vodi brigu o ispravnoj primjeni metodoloških uputa, a u slučaju kršenja, opoziva izdano ovlaštenje i takvu osobu isključuje iz popisa,

9. preuzima popisnu građu od općinskih instruktora i provodi kontrolu ispravnosti popisne građe,

10. na temelju rezultata popisa po popisnim krugovima, organizira izradu prvih rezultata popisa za općinu, naselja i mjesne zajednice te ih dostavlja Republičkom zavodu za statistiku u roku od 15 dana po završetku popisivanja,

11. utvrđuje naknade za rad sudionicima u popisu,

12. predaje popisnu gradu Republičkom zavodu za statistiku u propisanom roku,

13. izrađuje obračun raspoređenih sredstava za popis prema uputama Republičkog zavoda za statistiku i njemu ga podnosi,

14. obavlja i druge poslove i zadatke u vezi s popisom.

Član 9.

Republički zavod za statistiku objavit će prve rezultate popisa za Republiku, po naseljima, mjesnim zajednicama, općinama, zajednicama općina i gradskim zajednicama općina u roku 30 dana, a ostale rezultate popisa u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 31. prosinca 1993. godine, postupno prema utvrđenom programu obrade.

Član 10.

Podaci prikupljeni popisom koriste se isključivo u statističke svrhe.

Skupština općine odnosno skupština gradske zajednice općina može podatke prikupljene popisom koristiti kod vođenja ili ažuriranja Jedinstvenog registra stanovništva, ako odluku o tome donese do 31. prosinca 1990. godine.

Član 11.

Skupštine općina neće provoditi teritorijalne promjene u naseljima i mjesnim zajednicama u razdoblju od 1. siječnja 1991. do 30. travnja 1991. godine.

Član 12.

Sredstva za financiranje organizacije, pripreme i provođenje popisa osiguravaju se u budžetu Socijalističke Republike Hrvatske u iznosu od 164.752.260,00 dinara i to:

-1990. godine 27,157.889,00 dinara

- 1991. godine 134,650.473,00 dinara

- 1992. godine 2,943.898,00 dinara

Sredstva iz stava 1. ovoga člana određena na bazi kupovne moći dinara u veljači 1990. korigirat će se indeksom cijena na malo u SR Hrvatskoj u toku realizacije.

Član 13.

O utrošku sredstava iz člana 12. ovoga zakona odlučuje direktor Republičkog zavoda za statistiku u skladu s njihovom namjenom.

Dio sredstava iz člana 12. ovoga zakona osiguranih u 1990. godini u iznosu od 1.731.821,00 dinara iskoristit će Republička geodetska uprava za izradu podloga za prikaz prostornih jedinica u okviru priprema za popis u općinama u kojima nema odgovarajućih podloga.

Član 14.

Direktor Republičkog zavoda za statistku rasporedit će dio sredstava iz člana 12. ovoga zakona osiguranih u 1991. godini u iznosu od 79.064.112,00 dinara na općine prema broju stalnih stanovnika i broju poljoprivrednih gospodarstava ustanovljenim u popisu 1991. godine.

Najkasnije do 15. ožujka 1991. godine direktor Republičkog zavoda za statistku rasporedit će općinama 85% sredstava iz stava 1. ovoga člana prema zbroju broja stalnih stanovnika i broja poljoprivrednih gospodarstava sredinom 1990. godine što ga procijeni Republički zavod za statistku, do konačnog obračuna.

Neraspoređeni iznos od 15% sredstava iz stava 1. ovoga člana namijenjen je za korekciju obračuna sredstava između procijenjenog i popisom utvrđenog broja stalnih stanovnika i poljoprivrednih gospodarstava.

Sredstva iz ovoga člana vode se na posebnom računu općine.

Član 15.

Naknada po ugovoru o radu koju ostvare popisivači, instruktori, kontrolori i članovi općinskih popisnih komisija na poslovima određenim ovim zakonom ne smatra se osobnim dohotkom od samostalnog obavljanja djelatnosti i na nju se ne plaćaju porezi i doprinosi iz osobnih dohodaka od samostalnog obavljanja djelatnosti.

Član 16.

Sredstva iz člana 12. ovoga zakona što se ne utroše do konca godine za koju su osigurana koriste se u idućoj godini za iste namjene.

Član 17.

Skupština općina osnovat će općinske popisne komisije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona

Član 18.

Republički zavod za statistiku podnosit će Saboru Socijalističke Republike Hrvatske svake godine do 30. lipnja izvještaj o izvršenim poslovima i utrošenim sredstvima u prethodnoj godini, a konačni izvještaj i obračun podnijet će do 30. rujna 1993.

Izvještaj iz stava 1. ovoga člana podnijet do 30. lipnja 1991. godine sadržavat će i izvještaj o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima iz člana 13. stava 2. ovoga zakona.

Član 19.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku donijet će uputstvo za primjenu odredbi ovoga zakona.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj 220-01 /90-01 /01

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

dr. Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Sabora

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.