Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

NN 16/1990 (24.4.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 11. travnja 1990. i na sjednici Vijeća općina 12. travnja 1990. godine

Klasa: 011-01/90-01/24

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 13. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

Član 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88) u članu 2. u stavu 2. iza riječi "domovi" briše se slovo "i", te stavlja zarez, a iza riječi "društvene organizacije" dodaju se riječi "i udruženja građana", a riječi "specijalizirane za odmor i rekreaciju djece i omladine" brišu se.

Član 2.

U članu 46. u stavu 1. riječi "po programu koji utvrđuje Republička komora" zamjenjuju se riječima "po propisanom programu".

Član 3.

U članu 61. u stavu 2. riječi "i ako je samostalnom ugostitelju pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti kao" brišu se.

Član 4.

U članu 92. u stavu 3. iza riječi "razvrstavaju se u" dodaju se riječi "vrste i".

U stavu 4. riječi "kategorizaciju luka nautičkog turizma i kategorizaciju plovnih objekata" zamjenjuju se riječima "Vrste i kategorije luka nautičkog turizma i plovnih objekata", a riječi "prethodnu suglasnost" zamjenjuju se riječju "mišljenje".

Član 5.

U članu 94. iza riječi "turističku djelatnost" briše se dvotočka i dodaju se riječi "iz člana 88. ovoga zakona" i stavlja točka, a riječi "organiziranja i posredovanja u organiziranju odmora u zemlji; organiziranja i posredovanja u organiziranju turističkih putovanja i izleta u zemlji; posredovanja u prodaji ugostiteljskih i drugih turističkih usluga u zemlji", brišu se.

Član 6.

U članu 97. u stavu 1. u točki 8. iza riječi "turističke djelatnosti" dodaju se riječi "kao i propisanim minimumom sredstava za obavljanje turističke djelatnosti".

Član 7.

U članu 102. dodaje se stav 2. koji glasi:

"2. Minimum sredstava za obavljanje turističke djelatnosti, kojima mora raspolagati samostalni turistički posrednik, propisuje Izvršno vijeće Sabora."

Član 8.

U članu 144. u stavu 1. riječi "svoje" brišu se.

Član 9.

U članu 147. riječi "prethodnu suglasnost" zamjenjuju se riječju "mišljenje".

Član 10.

Član 148. do 151. brišu se.

Član 11.

U članu 152. u stavu 1. iza točke 3. dodaju se dvije nove točke koje glase:

"4. voditi evidenciju gostiju,

5. za svaku izvršenu uslugu gostu izdati račun s brojem i zadržati kopiju tog računa najmanje 30 dana,".

Dosadašnja točka 4. postaje točka 6.

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Oblik obrasca, sadržaj podataka i način vođenja obrasca odnosno evidencije iz stava 1. točke 1. i 4. ovoga člana kao i način isticanja naziva i znakova usluga iz stava 1. točke 3. ovoga člana, propisuje republički organ uprave nadležan za poslove turizma."

Stav 3. mijenja se i glasi:

Riječi "izvan svojih stanova odnosno stambenih zgrada", zamjenjuju se riječima "na javnim mjestima (kolodvorima, trgovima, brodskim pristaništima, plažama, pred recepcijama ugostiteljskih i turističkih objekata i slično) izuzev putem organiziranih oblika i sredstava ekonomske propagande i promotivnih aktivnosti."

Član 12.

Član 157. briše se.

Član 13.

U članu 158. broj "150" i zarez iza ovoga broja brišu se.

Član 14.

U članu 159. stav 4. briše se.

Član 15.

U članu 167. u stavu 1. i članu 173. u stavu 2. riječi "prethodnu suglasnost" zamjenjuju se riječju "mišljenje".

Član 16.

Član 175, 176. i 177. brišu se.

Član 17.

U članu 178. u stavu 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

"4. Za svaku izvršenu uslugu gostu izdati račun s brojem i zadržati kopiju najmanje 30 dana,".

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Stav 4. briše se.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. riječi "izvan plovnog objekta" zamjenjuju se riječima "na javnim mjestima (kolativorima, trgovima. pred recepcijama ugostiteljskih i turističkih objekata i sl.), izuzev putem organiziranih oblika i sredstava ekonomske propagande i promotivnih aktivnosti.

Član 18.

U članu 179. stav 1. briše se.

Član 19.

U članu 180. iza stava 2. dodaje se novi stav koji glasi: "Ako ugostiteljska ili turistička organizacija, turističko društvo, udruženje građana ili druge organizacije odnosno organ obavlja ugostiteljsku ili turističku djelatnost odnosno pruža pojedine ugostiteljske ili turističke usluge suprotno odredbama ovoga zakona i propisa donijetih na osnovi njega, nadležni organ turističke inspekcije donijet će rješenje kojim će zabraniti obavljanje te djelatnosti odnosno pružanje tih usluga."

Član 20.

U članu 185. u stavu 1. brišu se točke 10. do 15.

Član 21.

U članu 192. točka 6. mijenja se i glasi:

"6. ako ne raspolaže propisanim minimumom sredstava za obavljanje turističke djelatnosti, ili ako poslovna prostorija ili oprema njegovog turističkog biroa ne odgovara propisima o minimalnim tehničkim uvjetima i o potrebnoj opremi za obavljanje turističke djelatnosti (član 102),".

Član 22.

U članu 195. u stavu 2. točke 2, 3, 4, 5. i 9. brišu se.

Dosadašnje točke 6, 7, 8, 10. i 11. postaju točke 2, 3, 4, 5. i 6. U dosadašnjoj točki 10, koja postaje točka 5. iza riječi "propisani znak" dodaju se riječi "ili ako ne vodi evidenciju gostiju kojima pruža usluge", a riječi "izvan svojeg stana odnosno stambene zgrade" zamjenjuju se riječima "na javnim mjestima (kolodvorima, trgovima, brodskim pristaništima, plažama, pred recepcijama ugostiteljskih i turističkih objekata, i sl.)."

Član 23.

U članu 196. u stavu 1. u točki 4. riječi "van plovnog objekta" zamjenjuju se riječima "na javnim mjestima".

U točki 5. riječi "ako pruža usluge iz člana 144. ovoga zakona ili" brišu se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Član 24.

U članu 198. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. građanin koji pruža usluge iz člana 144. ovoga zakona ako za svaku izvršenu uslugu gostu ne izda račun s brojem ili ako ne zadrži kopiju računa najmanje 30 dana (član 152. stav 1. točka 5),".

Točka 4. mijenja se i glasi:

"4. građanin koji na plovnom objektu pruža usluge iz člana 179. ovoga zakona ako za svaku izvršenu uslugu gostu ne izda račun s brojem ili ako ne zadrži kopiju računa najmanje 30 dana (član 178. stav 1. točka 4)".

Član 25.

U članu 200. u stavu 5. riječi "člana 195. stava 2. točke 2, 3, 4, 7. i 9." zamjenjuju se riječima "člana 195. stava 2. točke 2.".

Stav 6. briše se

Član 26.

U članu 209. stav 1. i član 210. brišu se.

Član 27.

U članu 213. u stavu 1. riječi "člana 150. stava 4." i riječi člana 176. stava 4. brišu se.

Stav 3. briše se.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 334-01/89-01/01

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.