Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima

NN 16/1990 (24.4.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 11. travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/25

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 13. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima

Član 1.

U Zakonu o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prečišćeni tekst), član 7. mijenja se i glasi:

"Sudovi imaju pravo i dužnost obavještavati Sabor Socijalističke Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sabor) o svom radu, primjeni zakona i društvenim problemima koje su zapazili pri obavljanju svoje funkcije.

Sabor ima pravo i dužnost raspravljati o izvještajima sudova

Skupštine odgovarajućih društveno-političkih zajednica imaju pravo raspravljati o izvještajima sudova koji obavljaju sudsku funkciju na njihovom području".

Član 2.

Članovi 8 i 9. brišu se.

Član 3.

Član 11. mijenja se i glasi:

"Suce i suce porotnike bira i razrješava skupština društveno-političke zajednice određena zakonom.

Predsjednik suda i suci (u daljnjem tekstu suci) biraju se i razrješavaju na način, uz uvjete i po postupku kojima se osiguravaju sposobnost za obavljanje sudačke funkcije te nezavisnost sudaca u suđenju".

Član 4.

U članu 21. u stavu 4. riječi "Organizacije udruženog rada, druge samoupravne organizacije i zajednice" zamjenjuju se riječima "pravne osobe".

Član 5.

U članu 31. stav 2. mijenja se i glasi:

"Odluku o održavanju sudskih dana donosi Sabor, na prijedlog suda ili skupštine općine na čijem se području predviđa održavanje sudskih dana, po prethodno pribavljenom mišljenju suda".

U stavu 3. iza riječi "glasilu" stavlja se točka, a riječi "odgovarajuće društveno-političke zajednice i na drugi podesan način" brišu se.

Član 6.

U članu 36. u točki 1. pod a), u drugom redu, iza riječi "zajednice" i u točki 1. pod b), u trećem redu, iza riječi "između" dodaju se riječi "poduzeća".

Član 7.

Član 40. mijenja se i glasi:

"Vrhovni sud Hrvatske je nadležan da:

1. utvrđuje načelne stavove i pravna shvaćanja radi osiguravanja jedinstvene primjene zakona od strane sudova na teritoriju Republike;

2. odlučuje o izvanrednim pravnim sredstvima protiv pravomoćnih odluka redovnih i samoupravnih sudova, kad je to određeno zakonom;

3. odlučuje o redovnim pravnim sredstvima protiv odluka sudova kada je to određeno zakonom;

4. odlučuje o upravnom sporu kad je to određeno zakonom;

5. odlučuje o krivičnim predmetima u trećem stepenu o žalbama protiv drugostepenih presuda u slučajevima određenim Zakonom o krivičnom postupku, osim u krivičnim predmetima u kojima je izrečena smrtna kazna za krivična djela utvrđena saveznim zakonom;

6. rješava o sukobu nadležnosti između sudova na teritoriju Republike ako im je zajednički neposredno viši sud, između samoupravnih sudova te između redovnih sudova i samoupravnih sudova s teritorija Republike;

7. odlučuje, kad je to utvrdeno zakonom, o povredi sloboda i prava čovjeka i građanina utvrđenim Ustavom Socijalističke Republike Hrvatske;

8. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom stavljeni u nad- ležnost"

Član 8.

U članu 49. u stavu 2. iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi:

" - donosi okvirna mjerila za određivanje potrebnog broja sudaca, stručnih suradnika i ostalih radnika u sudu,"

Alineje 7, 8. i 9. postaju alineje 8, 9. i 10.

Član 9.

Iza člana 51. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 51 a.

Kada Vrhovni sud Hrvatske odlučuje u vijeću, sastav vijeća određuje se zakonom.

Ako posebnim zakonom nije određen sastav vijeća iz stava 1. ovoga člana, Vrhovni sud odlučuje:

- u vijeću sastavljenom od pet sudaca kada odlučuje: o pravnim sredstvima protiv odluka donesenim u upravnom sporu, o povredi sloboda i prava čovjeka i građanina utvrđenih Ustavom Socijalističke Republike Hrvatske, o žalbama u postupku izbora odnosno opoziva zastupnika u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske i u Saveznom vijeću Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i o žalbama protiv odluka sudova o zabrani političkog djelovanja ili organiziranja;

- u vijeću sastavljenom od tri suca kada odlučuje: o zahtjevu za sudsku zaštitu protiv konačnih odluka Republičkog vijeća za prekršaje, o zahtjevu za zaštitu zakonitosti protiv odluka sudaca za prekršaje i Republičkog vijeća za prekršaje i o pravnim sredstvima protiv odluka Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove ili republičkog sekretara za unutrašnje poslove, ako je zakonom određeno da o njima odlučuje Vrhovni sud Hrvatske".

Član 10.

U članu 52. u stavu 1. riječ "odbora" zamjenuje se riječju "sudova".

Član 11.

U članu 57. stav 2. mijenja se i glasi:

"U Vrhovnom sudu Hrvatske, a u drugim sudovima ako to zahtijeva opseg posla, može se izabrati zamjenika predsjednika suda koji pomaže predsjedniku suda u obavljanju poslova koje mu on povjeri, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje predsjednika suda".

Član 12.

U članu 59. riječi "općinskoj skupštini odnosno" brišu se.

Član 13.

U članu 60. u stavu 4. iza riječi "suglasnost" dodaje se riječ "odgovarajuće".

Član 14.

U članu 63. iza riječi "sudu" umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi "ako ovim zakonom nije drukčije određeno".

Član 15.

Član 66. mijenja se i glasi:

"Broj sudaca određuje Sabor, na prijedlog predsjednika suda, polazeći od okvirnih mjerila iz člana 63. ovoga zakona.

Broj sudaca porotnika određuje skupština društveno-političke zajednice koja ih bira, na prijedlog predsjednika suda."

Član 16.

Član 67. mijenja se i glasi:

"Suce bira Sabor prema odredbama ovoga zakona".

Član 17.

Član 68. briše se.

Član 18.

Iza člana 69. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 69a.

Sudac kome ističe vrijeme na koje je izabran predlaže se bez objave slobodnog sudačkog mjesta za ponovni izbor, osim ako pismeno izjavi da ne želi biti ponovno izabran ili ako je pokrenut postupak za razrješenje zbog nekog od razloga predviđenog u članu 87. toč. 2. do 7. ovoga zakona."

Član 19.

Član 70. mijenja se i glasi:

"Prijedlog za izbor predsjednika suda podnosi Saboru radno tijelo određeno poslovnikom.

Za predsjednika suda predlaže se jedan kandidat.

Inicijativu za izbor predsjednika suda daje rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa a može je dati i predsjednik neposredno višeg suda."

Član 20.

Član 71. mijenja se i glasi:

"Slobodno sudačko mjesto objavljuje nadležno radno tijelo Sabora, po vlastitoj inicijativi, na prijedlog predsjednika suda za koji se bira sudac, predsjednika neposredno višeg suda ili republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa. Objava će se oglasiti u "Narodnim novinama", a može se oglasiti i na drugi način, a sadrži poziv kandidatima da u roku, koji ne može biti kraći od 15 dana, podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih za izbor suca, kao i podatke o svom radu.

Ako nadležno radno tijelo Sabora ne objavi slobodno sudačko mjesto u roku od mjesec dana od kada je postalo slobodno, rukovodilac republičkog organa uprave nadležan za poslove pravosuđa upozorit će na to Sabor."

Član 21.

Član 72. briše se.

Član 22.

Član 73. mijenja se i glasi:

"Prijedlog za izbor suca podnosi Saboru radno tijelo određeno poslovnikom. To radno tijelo prije utvrđivanja prijedloga pribavit će mišljenje o kandidatima koji ispunjavaju objavom tražene uvjete od republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa, suda u koji se sudac bira i neposredno višeg suda o radnim i stručnim kvalitetama kandidata.

Ako se radnom tijelu iz stava 1. ovoga člana ne dostave mišljenja u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva, provest će se postupak za izbor suca i bez toga."

Član 23.

Iza člana 73. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 73a.

Prijedlog za izbor sudaca sadrži broj kandidata jednak broju koji se bira."

Član 24.

U članu 75. stavovi 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Za suca može biti izabran jugoslavenski državljanin koji ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, ima završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit, koji je sposoban za obavljanje sudačke funkcije te ispunjava druge uvjete propisane zakonom.

Suci okružnih i okružhnih privrednih sudova biraju se iz redova sudaca, stručnih suradnika u sudovima i drugih osoba koje imaju najmanje pet godina prakse nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim organima ili odvjetništvu, odnosno osam godina nakon položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u drugim organima. organizacijama ili zajednicama, te potrebno iskustvo za obavljenie sudačke funkcije."

Član 25.

Iza člana 75. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 75a.

Za suca se ne može birati osoba koja je izabranom sucu toga suda braćni drug ili srodnik u pravoj liniji ili pobočnoj liniji do zaključno drugog stupnja."

Član 26.

U članu 76. u stavu 2. riječi "skupština koja ga je izabrala" zamjenjuju se riječju "Sabor".

Stav 4. briše se.

Član 27.

U članu 77. u stavu 1. riječi "skupštine društveno-političke zajednice koja ga je izabrala" zamjenjuju se rječju: "Sabora".

Stav 3. briše se.

Član 28.

U članu 78. riječi "organizacije udruženog rada, drugih samuupravnih organizacija i zajednica" zamjenjuju se riječima "i pravnih osoba".

Član 29.

Član 81. mijenja se i glasi:

"Za štetu koju nanese sudac svojim nezakonitim ili nepravilnim radom građanima ili pravnim osobama odgovara SR Hrvatska. koja može od suca tražiti naknadu isplaćenog iznosa ako je štetu učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Zahtjev za naknadu isplaćenog iznosa iz stava 1. ovoga člana zastarijeva za šest mjeseci od dana isplaćene naknade oštećenom."

Član 30.

U članu 85. u stavu 2. brojke "6, 7. i 8." zamjenjuju se brojkama "6. i 7.".

Član 31.

Član 86. briše se.

Član 32.

U članu 87. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Suce razrješava Sabor."

U dosadašnjem stavu 1. koji postaje stav 2. točka 5. briše se, a dosadašnje točke 6, 7 i 8. postaju točke 5, 6. i 7.

Član 33.

U članu 90. stav 2. mijenja se i glasi:

"Predsjednik suda je dužan šest mjeseci prije nastupa uvjeta za starosnu mirovinu određenog suca iz stava 1. ovoga člana predložiti nadležnom radnom tijelu Sabora da objavi slobodno sudačko mjesto toga suca."

U stavu 3. riječi "skupštine odgovarajuće društveno-političke zajednice" zamjenjuju se riječju "Sabora".

Član 34.

U članu 93 stav 1. mijenja se i glasi:

" Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje suca iz razloga navedenih u točki 2. do 7. člana 87. ovoga zakona može podnijeti predsjednik suda, predsjednik višeg suda i predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske te rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa."

Član 35.

U članu 94. stav 1. mijenja se i glasi:

"O pokretanju postupka za razrješenje suca odlučuje nadležno radno tijelo Sabora, koje može postupak za razrješenje pokrenuti i po vlastitoj inicijativi."

Član 36.

U članu 95. u stavu 1. riječi "nadležni organ skupštine društveno-političke zajednice" zamjenjuju se riječima "nadležno radno tijelo Sabora".

Član 37.

Član 96. mijenja se i glasi:

"Nakon dovršenog postupka po odredbama iz stava 2. člana 95. ovoga zakona, dostavit će se nadležnom radnom tijelu Sabora izvještaj o rezultatu provedenog postupka s mišljenjem. Izvještaj će se dostaviti višem sudu i Vrhovnom sudu Hrvatske, kao i republičkom organu uprave nadležnom za poslove pravosuđa.

Radno tijelo iz stava 1. ovoga člana će razmotriti primljeni izvještaj i dostaviti ga Saboru sa svojim prijedlogom i mišljenjem".

Član 38.

U članu 97. u stavu 1. brojke "6. 7. i 8." zamjenjuju se brojkama "6. i 7.".

U stavu 2. riječi "odgovarajuće skupštine" zamjenjuju se riječju "Sabora".

Član 39.

Iza člana 98. dodaju se novi članovi koji glase:

"Član 98a.

Protiv akta Sabora o razrješenju suca odnosno akta u prestanku sudačke funkcije sudac ima pravo podnijeti zahtjev za sudsku zaštitu Vrhovnom sudu Hrvatske.

Zahtjev iz stava 1. ovoga člana se može podnijeti zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja na kojemu se temelji akt o razrješenju suca ili akt o prestanku sudačke funkcije, zbog pogrešne primjene materijalnog prava te zbog povrede pravila postupanja koja je bila ili mogla biti od utjecaja na zakonitost akata.

Član 98b.

O zahtjevu za sudsku zaštitu iz člana 98a. ovoga zakona Vrhovni sud Hrvatske odlučuje u vijeću sastavljenom od 5 sudaca shodnom primjenom Zakona o upravnim sporovima.

Ako je zahtjev za sudsku zaštitu podnio sudac Vrhovnog suda Hrvatske o zahtjevu odlučuje opća sjednica Vrhovnog suda."

Član 40.

Član 102. mijenja se i glasi:

"Za suca porotnika može biti izabran punoljetni jugoslavenski državljanin koji je sposoban za obavljanje sudačke dužnosti i po svojim radnim i ljudskim kvaliletama dostojan ugleda sudačke funkcije".

Član 41.

Iza člana 102. dodajc se novi član koji glasi:

"Član 102a.

Suce porotnike općinskih sudova i okružnih privrednih sudova biraju i razrješavaju skupštine općina za čija su područja ovi sudovi osnovani, svaka za svoje područje.

Suce porotnike okružnih sudova biraju i razrješavaju skupštine općina na čijim područjima ovi sudovi obavljaju svoje funkcije, svaka za svoje područje.

Skupštine općina u gradu mogu povjeriti skupštini gradske zajednice općina da bira i razrješava suce porotnike sudova iz stava 1. i 2. ovoga člana.

Suce porotnike Vrhovnog suda Hrvatske. Privrednog suda Hrvatske i Upravnog suda Hrvatske bira i razrješava Sabor."

Član 42.

U članu 103. stav 3. mijenja se i glasi:

"Kandidacioni postupak za izbor sudaca porotnika provodi nadležna skupština društveno-političke zajednice, u skladu sa svojim poslovnikom, a za izbor sudaca porotnika u okružne privredne sudove i Privredni sud Hrvatske i uz sudjelovanje odgovarajuće privredne komore."

Član 43.

U članu 104. u stavu 1. brojka "8." zamjenjuje se brojkom "7.".

Čtan 44.

U članu 106. stav 2. mijenja se i glasi:

"Uvjete i visinu nagrade i naknade iz stava 1. ovoga člana utvrđuje Sabor."

Član 45.

U članu 109 u stavu 1. iza riječi "mjesto" stavlja se točka, a riječi "te koja je moralno-politički podobna" brišu se.

Član 46.

U članu 112. u stavu 1. riječi "skupština društveno-političke zajednice koja osigurava sredstva za rad suda" zamjenjuju se riječju "Sabor".

U stavu 2. iza riječi "zakonom" stavlja se točka, a riječi "odnosno društvenim dogovorom iz stava 1. člana 9. ovoga zakona" brišu se.

Član 47.

U članu 121. u stavu 1. iza riječi "građana" stavlja se zarez, a riječi "organizacija udruženog rada, drugih samoupravnih organizacija i zajednica" zamjenjuju se riječima "pravnih- osoba".

Član 48.

Član 124. mijenja se i glasi:

"Za štetu koju nanesu stručni radnici, sudački pripravnici i drugi radnici u sudu građanima ili pravnim osobama svojim nezakonitim ili nepravilnim radom odgovara SR Hrvatska.

Kada je nadoknadila štetu u smislu stava 1. ovoga člana, SR Hrvatska može tražiti od osoba koje su štetu nanijele naknadu isplaćenog iznosa ako je šteta učinjena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Zahtjev za naknadu iz stava 2. ovoga člana zastarijeva za šest mjeseci od dana isplaćene naknade oštećenom"

Član 49.

U članu 125. u stavu 2. brojke unutar zagrade "8/76, 14/77 i 20/85" zamjenjuju se brojkama "29/86 i 4/87".

Član 50.

U članu 129. u drugoj rečenici riječi "skupštine društveno-političke zajednice koja osigurava sredstva za rad suda" zamjenjuju se riječju "Sabora", a treća rečenica se briše.

Član 51.

U članu 132. u drugom retku, iza riječi "u" dodaje se riječ "republičkim".

Član 52.

U članu 136. riječi "radne organizacije" zamjenjuju se riječima "pravne osobe".

Član 53.

U članu 140. u stavu 2. u alinejama 2. i 3. riječi "organizacija udruženog rada, drugih samoupravnih organizacija i zajednica" zamjenjuju se riječima "pravnih osoba".

Član 54.

U članu 144. stav 1. mijenja se i glasi:

"Sredstva za rad redovnih sudova osiguravaju se u Budžetu SR Hrvatske."

Stav 2. briše se.

Stav 3. postaje stav 2, a u stavu 4. koji postaje stav 3, brojka "3." zamjenjuje se brojkom "2.".

Član 55.

U članu 147. u stavu 1. riječi "društveno-političke zajednice osigurava" zamjenjuju se riječima "se osiguravaju".

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Ocjena rezultata rada utvrđuje se na osnovi izvještaja o radu suda."

Član 56.

Član 148. briše se.

Član 57.

U članu 149. stav 1. briše se.

Član 58.

Član 150. briše se.

Član 59.

Član 151. mijenja se i glasi:

"Sredstva za osobne dohotke i ostala primanja sudaca osiguravaju se prema osnovama i mjerilima koja se utvrđuju posebnom odlukom.

Osobni dohodak suca utvrđuje Sabor posebnom odlukom.

Sredstva za osobne dohotke i druga primanja ostalih radnika u sudovima utvrđuju se na način predviđen za republičke organe uprave."

Član 60.

Član 152. briše se.

Član 61.

U članu 153. stavovi 1. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavovi 2 i 3. postaju stavovi 1. i 2

Član 62.

Član 154. briše se

Član 63.

Član 155. mijenja se i glasi:

"Radi dugoročnog osiguravanja radnog prostora i mo- dernizacije opreme sudova, donose se petogodišnji planovi investicija.

U skladu s planovima iz stava 1. ovoga člana donose se godišnji programi investicija.

Član 64.

Član 156. briše se.

Član 65.

Član 158. mijenja se 1 glasi:

"Sudovima se osim sredstava za stambenu izgradnju i stručno usavršavanje kadrova, osiguravaju i druga sredstva za zajedničku potrošnju koja su potrebna da se radnicima u sudu osigura jednaki položaj kao i radnicima u privredi."

Član 66.

Član 159. briše se.

Član 67.

U članu 150. stav 2. briše se.

Član 68.

U članu 161. riječi "budžeta društveno-političke zajednice koja osigurava sredstva za rad suda" zamjenjuju se riječima "Budžeta SR Hrvatske".

Član 69.

Član 163. briše se.

Član 70.

U članu 164. u stavovima 1. i 2. riječi "primjenjivat će" zamjenjuju se riječju "primjenjuju".

Član 71.

Član 165. mijenja se i glasi:

"Predmete primljene u radu kod sudova do 30. lipnja 1977. odnosno do 31. prosinca 1977. dovršit će ti sudovi. Ako viši sud nakon 30. lipnja 1977. odnosno 31. prosinca 1977. ukine odluku nižeg suda, predmet će se ustupiti sudu nadležnom prema ovome zakonu.

Iznimno od odredbe stava 1. ovoga člana općinski sudovi će ustupiti predmete u kojima nije donesena prvostepena odluka novoosnovanim općinskim sudovima u roku 15 dana od početka njihova rada."

Član 72.

Članovi 167, 168. i 169 brišu se.

Član 73.

U članu 170. stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 1. mijenja se i glasi:

Do donošenja propisa iz stava 2. člana 162. ovoga zakona primjenjivat će se odredbe Pravilnika o naknadama za sudske izlaske u interesu i na trošak stranke i ostalih učesnika u postupku ("Narodne novine, br. 8/68, 30/68, i 12/71).

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 74.

U članu 171. stav 1. mijenja se i glasi:

"Samoupravni opći akti sudova uskladit će se s odredbama ovoga zakona najkasnije do 31. ožujka 1991."

U stavu 2. riječi "Upravnog suda Hrvatske i "brišu se.

Član 75.

U članu 32. riječi "općinska skupština", u članu 64. u stavu 2. članu 89. u stavu 2., u članu 91. u stavovima 1. i 3. i u članu 92. riječi "nadležna skupština društveno-političke zajednice", u članu 69. u stavu 2. riječi "skupština društveno-političke zajednice koja ga je izabrala" u članu 79. u stavu 2. riječi "odgovarajuća skupština društveno-političke zajednice", u članu 82. u stavu 1., u članu 83. u stavu 2. i u članu 146. u stavu 1. riječi "skupština odgovarajuće društveno-političke zajednice", te u članu 82. u stavovima 1. i 2. u članu 91. u stavu 1. i u članu 98. riječi "skupština društveno-političke zajednice" u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječju "Sabor" u odgovarajućem padežu.

Član 76.

Do donošenja odluke iz stava 1. člana 66. Zakona primjenjivat će se odluke o određivanju broja sudaca općinskih sudova koje su po dosadašnjim propisima donijele nadležne skupštine društveno-političkih zajednica.

Član 77.

Suci i suci porotnici općinskih sudova izabrani do dana stupanja na snagu ovoga zakona, ostaju na dužnosti do isteka vremena na koje su izabrani.

Postupak izbora za suca, započet po dosadašnjim propisima, koji nije dovršen do dana stupanja na snagu ovoga zakona provest će se prema odredbama ovoga zakona.

Član 78.

Nekretnine i sredstva općina, koja koriste općinski sudovi, kao i sva prava i obveze općinskih sudova. prenose se, bez naknade, na Socijalističku Republiku Hrvatsku 1. siječnja 1991.

Rješenje o prijenosu nekretnina, prema stavu 1. ovoga člana, donosi rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa i uprave.

Član 79.

Odredbe ovoga zakona o osiguravanju sredstava za rad općinskih sudova primjenjuju se od 1. sriječnja 1991. godine.

Do početka primjene odredbe iz stava 1. ovoga člana primjenjuju se odredbe Glave X - SREDSTVA ZA RAD REDOVNIH SUDOVA - Zakon o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prečišćeni tekst)

Član 80.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o redovnim sudovima.

Član 81.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 711-02/89-09/02

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.