Odluka o imenovanju guvernera Narodne banke Hrvatske

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o imenovanju guvernera Narodne banke Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XVIII točke 1. alineje 4. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 33. stava 1. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 11. travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990. donio je

ODLUKU

o imenovanju guvernera Narodne banke Hrvatske

Za guvernera Narodne banke Hrvatske ponovo se imenuje JOVO GALIĆ.

Broj: 080-02/90-03/01

Zagreb. 11. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.