Odluka o raspodjeli sredstava radio-pretplate

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o raspodjeli sredstava radio-pretplate

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na osnovi odredbe člana 145. stava 2. Zakona o javnom informiranju ("Narodne novine", br. 11/82, 28/87 i 8/90) Izvršno vijeće Sabora donosi

ODLUKU

o raspodjeli sredstava radio-pretplate

Sredstva radio-pretplate primarni su izvor prihoda za rad i ra-zvoj Radio-stanice Zagreb, a koriste se i za financiranje drugih radio-difuznih organizacija udruženog rada te samoupravnih organizacija i zajednica koje preko svojih radio-stanica emitiraju program namijenjen javnom informiranju, a dio su sistema ra-dio-difuznih stanica u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: lokalne radia-stanice).

II

Za financiranje lokalnih radio-stanica koristi se dio radio-pretplate u iznosu od pet posto po odbitku troškova prikupljanja pretplate.

III

Sredstva iz točke II ove odluke primarno se koriste za izgradnju i održavanje radio-difuznih uređaja te proizvodnju i emitiranje programa lokalnih radio-stanica.

IV

Radna zajednica Složene organizacije udruženog rada Radio-televizija Zagreb dužna je sa računa za prikupljanje zajedničkog prihoda radijske i televizijske pretplate izdvojiti sredstva iz točke II ove odluke do 20. u mjesecu za prethodni mjesec na žiro-račun Udruženja lokalnih sredstava informiranja (Konferencija lokalnih radio-stanica) broj 30102-678-35753.

V

Raspodjela sredstava iz točke II ove odluke utvrđuje se samoupravnim sporazumom koji zaključuju lokalne radio-stanice.

VI

Nadzor nad provođenjem ove odluke vrši republički organ uprave nadležan za poslove informiranja. Udruženje lokalnih sredstava informiranja dužno je podnijeti mjesečni izvještaj o raspodjeli sredstava iz točke II ove odluke Republičkom komitetu za informiranje.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. svibnja 1990. godine.

Klasa: 612-01/90-01/08

Urbroj : 5030104-90-3

Zagreb, 9. travnja 1990.

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.