Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

NN 16/1990 (24.4.1990.), Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 13. stava 2. Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine" br. 53/72 i 8/90) Odvjetnička komora Hrvatske je 7. travnja 1990. utvrdila i donijela slijedeću

TARIFU

o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

GLAVA PRVA

Odvjetniku pripada nagrada za izvršeni rad po odredbama Tarife, i to:

I. KRIVIČNI POSTUPAK, POSTUPAK ZBOG PRIVREDNIH PRIJESTUPA I PREKRŠAJA

Sastavljanje podnesaka

Tbr. I

1. Privatne tužbe, krivične prijave i

obrazloženi dokazni prijedlozi 10 bodova

2. Optužni prijedlozi oštećenog kao tužitelja 10 bodova

3. Optužnice oštećenog kao tužitelja iz nadležnosti

- općinskog suda 12 bodova

- okružnog, vojnih i privrednih sudova 14 bodova

4. Tužbe po zakonu o štampi i drugim

oblicima informiranja 14 bodova

5. Podnesci s obrazloženim odštetnim zahtjevom

50% nagrade iz tbr. 7. toč. 1. podnesci s

navođenjem činjenica i obrazloženim dokaznim

prijedlozima 50% nagrade iz tbr. 4. toč. 1. a

ostali podnesci s kraćim obrazloženjem ili

prijedlogom 4 boda

Tbr. 2

1.Prijedlozi za odlaganje izvršenja kazne,

uvjetni otpust i brisanje osude 6 bodova

2. Prijedlozi za rehabilitaciju i molbe

za pomilovanje 10 bodova

3. Ostali podnesci s kraćim obrazloženjem,

obavijesti i sl. ili prijedlozi 4 boda

Zastupanje i obrana u prethodnom postupku

Tbr. 3

1. Za sudjelovanje u prethodnom postupku odvjetniku kao branitelju ili zastupniku oštećenog kao tužitelja, pripada jednokratna nagrada kao za obranu iz tbr. 4 toč. 1. prema djelu za koje se vodi postupak, te za drugi i svaki slijedeći započeti sat prisustvovanja u postupku naknada od 4 boda.

2. Za radnje iz toč.1. koje se izvode izvan suda, odvjetniku pripada, osim naknade po utrošenom satu, i naknada po tbr. 34, te svi gotovi izdaci i naknada po tbr. 45.

Obrana okrivljenog, zastupanje privatnog tužitelja, oštećenog i oštećenog kao tužitelja na

glavnoj raspravi

Tbr. 4

1. Obrana optuženog, zastupanje privatnog tužitelja, oštećenog i oštećenog kao tužitelja pred općinskim, okružnim, okružnim pri-vrednim, vojnim i drugim specijaliziranim sudovima. sucem za prekršaje ili mirovnim vijećem:

- po privatnoj tužbi ili zahtjevu pred sucem pojedincem 10 bodova

- po optužnom prijedlogu i privatnoj tužbi

pred vijećem trojice 10 bodova

- po optužnom prijedlogu pred vijećem

okružnog privrednog suda u privrednim

prijestupima 12 bodova

- po optužnici pred vijećem trojice Općinskog suda 20 bodova

- po optužnici pred vijećem trojice Okružnog suda 30 bodova

- po optužnici pred vijećem petorice 50 bodova

2. Obrana optuženog i zastupanja oštećenog kao tužitelja ili privatnog tužitelja:

- na sjednici drugostepenog vijeća

- kao za obranu pred prvostepenim sudom

- na drugostepenoj raspravi pred Okružnim sudom 30 bodova

- na drugostepenoj raspravi pred Vrhovnim,

Vojnim ili Privrednim sudom 50 bodova

3. U prvostepenom postupku protiv maloljetnika, odvjetniku kao branitelju pripada nagrada za sudjelovanje:

- na pripremnom ročištu 8 bodova

- na sjednici vijeća 8 bodova

4. Kada glavna rasprava ili drugostepena sjednica ili rasprava traje neprekidno dulje od jednog dana, odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1, 2. i 3. ovog tarifnog broja za prvi dan glavne rasprave, a 50% nagrade za drugi i svaki slijedeći dan rasprave, te naknada od 4 boda za svaki započeti sat raspravljanja.

Ako zbog prekida ili odlaganja glavna rasprava započinje iznova, odvjetniku pripada ista nagrada kao u toč.1, 2. i 3. ovog tarifnog broja.

5. Ako je poslije podignute optužnice, optužnog prijedloga ili privatne tužbe, a prije izvođenja dokaza, došlo do obustave postupka, ili do odlaganja glavne rasprave, odvjetniku pripada 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

6. Za prisustvovanje očevidima i rekonstrukcijama, kao i ostalim sudskim radnjama, koje sud izvodi izvan zgrade suda, odvjetniku pripada nagrada po ovom tarifnom broju kao za obranu i naknada po tbr. 34. i 45.

7. Odvjetniku koji je određen za branitelja po službenoj dužnosti pripada 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

Pravni lijekovi

Tbr. 5

1. Za žalbu okrivljenog protiv presude, privatnog tužitclja, oštećenog kao tužitelja i oštećenog, ako glavnoj raspravi nije prisustvovao javni tužilac, odvjetniku pripada ista nagrada kao i za obranu po tbr. 4.

2. Za odgovore na žalbu protiv presude odvjetniku pripada 75% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

3. Za žalbu protiv rješenja o otvaranju istrage, određivanju ili produživanju pritvora, o primjeni odgojno-popravnih mjera, o primjeni mjera sigurnosti, o upućivanju u zavod za čuvanje ili lijećenje te radi odluke o trošku odvjetniku pripada nagrada od 6 bodova.

4. Za prigovore protiv optužnice odvjetniku pripada 75% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

Izvanredna pravna sredstva

Tbr. 6

1. Prijedlozi za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti

- nagrada kao za žalbu protiv meritorne odluke.

2. Prijedlozi za obnovu postupka, te žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga - nagrada po tbr. 4. toč. 1.

3. Prijedlozi za izvanredno ublažavanje kazne - 10 bodova.

4. Odgovori na gornje prijedloge - 75% nagrade iz tbr.

4. toč. 1.

II. PARNIČNI POSTUPAK, POSTUPAK PRED SUDOVIMA UDRUŽENOG RADA I MIROVNIM VIJEĆIMA

Sastavljanje tužbi i podnesaka

Tbr. 7

Odvjetniku pripada nagrada za sastavljanje tužbe, prijedloga ili zahtjeva:

1. Ako je vrijednost spornog predmeta

od dinara     do dinara         bodova

0                 1.000,00              4

1.000,00     5.000,00              6

5.000,00    10.000,00             8

10.000,00   25.000,00           10

25.000,00   50.000,00           15

50.000,00   100.000,00          20

100.000,00  250.000,00         25

250.000,00  500.000,00         30

500.000,00   750.000,00         35

750.000,00  1.000.000,00       40

1.000.000,00  1.500.000,00    45

1.500.000,00  2.000.000,00    50

Ako vrijednost spornog predmeta prelazi iznos od 2,000.000,00 dinara, odvjetnik pored nagrade od 50 bodova ima pravo na dodatnu nagradu od jednog boda na svakih započetih 200.000,00 dinara.

2. U sporovima:

- radi smetanja posjeda 8 bodova

- radi služnosti 8 bodova

- iz stambenih odnosa (otkazi, iseljenja, utvrđenja)

uzima se kao vrijednost jednogodišnja zakupnina

ili najamnina, ali ne manje od 8 bodova

- radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju

ili nepostojanju braka 10 bodova

- za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, o

čuvanju i odgoju djece 10 bodova

-¸iz radnih odnosa (poništenje otkaza,

utvrđivanje prava na rad i sl.), osim u

procjenjivim predmetima 10 bodova

- za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje

obveze uzdržavanja 6 bodova

- iz autorskog prava, prava industrijskog vlasništva (patenti,

tehničko unapređenje, žigovi, modeli, nelojalna konkurencija

i sl.) nagrada po tbr. 7. toč.1. ali ne manje od 30 bodova

- za utvrđivanje rente kao vrijednost spora uzima se iznos jednogodišnje rente.

3. Za tužbe na izdavanje platnog naloga na osnovi fakture ili izvoda iz poslovnih knjiga odvjetniku pripada 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 10 bodova.

4. Za tužbe na izdavanje mjeničnih, čekovnih i platnih naloga na osnovi drugih vrijednosnih papira, javnih i privatnih isprava. izuzev onih koji su navedeni u toč. 3. ovog tarifnog broja odvjetniku pripada puna nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

5. Tužbe i obrazloženi podnesci pred međunarodnom arbitražom po tbr. 7 toč. 1. uvećane za 100%.

Tbr. 8.

1. Za sastavljanje odgovora na tužbu, prigovora protiv platnog naloga i obrazloženih podnesaka u kojima se odgovara na navode prigovora ili odgovora na tužbu - nagrada kao za tužbu po tbr. 7. toč. 1. i 2.

2. Za sastavljanje prijedloga za povrat u prijašnje stanje, prijedloga za izdavanje privremenih mjera, kao i za ostale obrazložene podneske - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja, ali ne manje od 4 boda.

3. Sastavljanje ostalih podneska - 25% nagrade iz toč. 1. i 2. tbr. 7. ali ne više od 8 bodova.

Zastupanje na ročištima

Tbr. 9

1. Za svako ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari, ili su se izvodili dokazi, odvjetniku pripada nagrada iz tbr. 7. toč. 1. i 2.

2. Za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili za ročište na kojem se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe, prigovora, nagodbom, presudom na osnovi priznanja ili na osnovi izostanka - 50% nagrade iz tbr. 7. toč.1. i 2.

3. Za svako ročište pred međunarodnom arbitražom na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi - nagrada iz tbr. 7. toč. 5., a sva ostala ročišta 50% nagrade iz tbr. 7. toč. 5.

4. Za pristup na ročište koje je odgođeno prije početka raspravljanja - 25% nagrade iz tbr. 7. toč. 1. i 2.

5. Za drugostepenu raspravu odvjetniku pripada nagrada po tbr. 7. toč. 1. i 2.

6. Za prisustvovanje uviđaju ili vještaćenju, koje je određeno rješenjem suda, odvjetniku pripada ista nagrada kao za zastupanje na ročištu, te naknada po tbr. 35. i naknada troškova po tbr. 45.

Pravni lijekovi

Tbr. 10

1. Za sastavljanje redovnlh pravnih lijekova protiv presude, kao i protiv rješenja u parnicama zbog smetanja posjeda, odvjetniku pripada nagrada po tbr. 7. toč. 1, 2. i 5. s povećanjem od 25%.

2. Za sastavljanje odgovora na žalbu i reviziju - nagrada po tbr. 7. toć. 1. 2. i.5.

3. Za sastavljanje žalbe protiv rješenja, odvjetniku pripada 50% nagrade iz tbr. 7. toč. 1, 2. i 5.

4. Za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova, odvjetniku pripada nagrada iz tbr. 7. toč. 1, 2. i 5, s povećanjem od 25%.

5. Za odgovore na izvanredne pravne lijekove, odvjetniku pripada nagrada po tbr 7. toč. 1, 2. i 5.

III. IZVRŠNI POSTUPAK

Tbr. 11

1. Prijedlozi za izdavanje rješenja o izvršenju, prijedlozi za izdavanje privremenih mjera, prigovori protiv rješenja o izvršenju i protivljenja prijedlozima za izdavanje privremenih mjera te odgovori na prigovore protiv rješenja o izvršenju - 50% nagrade iz tbr. 7. toč. 1. i 2.

2. Sastav dražbenih uvjeta - nagrada po tbr. 7. toč. 1. 3. Ostali podnesci - 50% nagrade iz toč.1. i 2., ali ne više od 4 boda.

Tbr. 12

1. Za zastupanje na ročištima - 75% nagrade iz tbr. 7, toč. 1. i 2.

2. Za sudjelovanje u provođenju izvršenja - nagrada po tbr. 7. toč. 1. i 2.

Tbr. 13

Za sastavljanje pravnih lijekova - 75% nagrade iz tbr 7. toč. 1. i 2.

IV. POSTUPAK ZA PRISILNU NAGODBU I STEČAJ

Tbr. 14

1. Prijedlozi za pokretanje stečajnog postupka, kao i prijedlozi za prinudno poravnanje - nagrada po tbr. 7. toč. 1.

2. Prijave potraživanja, sastav podnesaka koji sadrže činjenične navode ili obrazložene prijedloge - nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

3. Za sastavljanje pravnih lijekova - nagrada po tbr. 7. toč. 1.

Tbr. 15

Za zastupanje na ročištu za ispitivanje tražbine i na ročištu za diobu, odvjetniku pripada nagrada po tbr. 7. toč. 1.

V. IZVANPARNIČNI POSTUPAK

Tbr. 16

1. Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak :

- za diobu zajedničke imovine ili bračne tečevine, razvrgnuće zajednice nekretnina, određivanje naknade za ekspropriranu imovinu, utvrđivanje najamnine ili zakupnine, za raspravljanje ostavine, te u svim drugim procjenjivim predmetima - 50% nagrade iz tbr. 7. toč. 1. ali ne manje od 4 boda

- uređenje međe 8 bodova

- u ostalim neprocjenjivim predmetima 4 boda

- za amortizaciju isprava - 50% nagrade iz tbr. 7. toč 1. ali ne više od 4 boda

2. Za sastavljanje podnesaka u toku postupka koji sadrže činjenične navode - odvjetniku pripada nagrada od 4 boda.

3. Za protestiranje mjenice odvjetniku pripada 25% nagrade iz tbr. 7. toč. 1. aii ne manje od 2 boda.

Tbr. 17

1. Za zastupanje na ročištima u procjenjivim predmetima - 75% nagrade iz tbr. 7. toč.1. ali ne manje od 4 boda, a u ostalim predmetima nagrada iz tbr. 16.

2. Za pristupe na ročišta na kojima se nije raspravljalo zbog nedolaska protustranke ili zbog povlačenja prijedloga, odvjetniku pripada nagrada od 2 boda, te naknada po tbr. 34.

Tbr. 18

1. Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada kao i za sastav podneska iz tbr. 16.

2. Za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada iz tbr. 16. uvećana za 25%.

VI. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK

Tbr. 19

1. Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o upisu, brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava, odvjetniku pripada 50% nagrade iz tbr. 7. toč. 1. ali ne manje od 4 boda.

2. Za prijedlog iz toč. 1. ako je vrijednost neprocjenjiva

- nagrada od 4 boda.

3. Za sastav ostalih podnesaka - 25% nagrade iz tbr. 7. toč. 1.

4. Za sastavljanje pravnih lijekova - nagrada kao u toč. 1. i 2.

VII. UPRAVNI POSTUPAK

Tbr. 20

1. Podnesci kojima se pokreće upravni postupak, podnesci s činjeničnim navodima i obrazloženi prijedlozi:

u neprocjenjivim predmetima 6 bodova

2. Porezne prijave na osnovi podataka iz knjiga koje je obveznik poreza dužan voditi, obrazloženi podnesci u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupku eksproprijacije ili nacionalizacije, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, kao i u postupcima iz stambenih odnosa - nagrada po tbr. 7. toč. 1. i 2. Osnovicu za obračun čini ukupan prihod, odnosno vrijednost imovine, odnosno iznos jednogodišnje najamnine ili zakupnine.

3. Ostali podnesci - 50% nagrade iz toč. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

Tbr. 21

1. Zastupanje na ročištima u upravnom postupku nagrada iz tbr. 20. toč. 1. i 2. te naknada po tbr. 35.

2. Obrana u postupcima radi poreznih, carinskih ili deviznih prekršaja - nagrada po tbr. 20. toč.1. te naknada po tbr. 35.

Tbr. 22

Sastav žalbe, prijedloga za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i prijedloga za obnovu postupka - nagrada iz tbr. 20. toč. 1. i 2. uvećana za 25%.

VIII. UPRAVNI I UPRAVNO-RAČUNSKI SPOROVI

Tbr. 23

1. Tužbe, odgovori na tužbe i podnesci koji sadrže činjenična i pravna razlaganja, žalbe i odgovori na žalbe:

- kod procjenjivih predmeta - nagrada po tbr. 7. toč. 1.

- u neprocjenjivim predmetima:

- u upravnim sporovima 10 bodova

- u upravno-računskim sporovima 20 bodova

2. Zastupanje na raspravi - nagrada kao pod 1. te naknada po tbr. 35.

IX. POSTUPAK ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR KOD PRIVREDNOG SUDA

Tbr. 24

1. Podnesci kojima se na osnovi akta o

osnivanju traži upis u sudski registar kod

privrednog suda 20 bodova

2. Podnesci kojima se traži upis

konstituiranja poduzeća ili promjene u

sudskom registru 10 bodova

3. Ostali podnesci tijekom postupka za upis 6 bodova

4. Pravni lijekovi (redovni i izvanredni - nagrada kao za podneske iz toč.1. i 2.

uvećana za 25%

Tbr. 25

1. Za sastavljanje tužbe na poništaj upisa u registar, za odgovore na tužbu i obrazložene podneske s činjeničnim i pravnim navodima odvjetniku pripada nagrada od 20 bodova.

2. Za svako ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari, ili su se izvodili dokazi - nagrada iz toč.1., a za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima. ili za ročište na kojem se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe; nagodbom ili presudom na osnovi priznanja - 50% nagrade iz toč. 1.

Pored nagrade na ročište iz prethodnog stava, odvjetniku pripada i naknada po tbr. 35.

3. Za sastavljanje pravnih lijekova (redovnih i izvanrednih) protiv presuda - nagrada iz toč.1. uvećana za 25%, a protiv rješenja - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

X. POSTUPAK ZBOG POVREDE RADNE DUŽNOSTI

Tbr. 26

U postupku zbog povrede radne dužnosti odvjetniku pripada:

1. Za obranu ili zastupanje - kao za obranu pred sucem pojedincem u krivičnom postupku prema tbr. 4.

2. Za obrazložene podneske - 50% nagrade iz toč. 1 ovog tarifnog broja.

3. Za sastavljanje žalbe protiv meritorne odluke - nagrada iz toč.1. ovog tarifnog broja, a za ostale žalbe, prigovore i protivljenja - 50%, nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

XI. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

Tbr. 27

1. Podnesci kojima se pokreće postupak pred Ustavnim sudom, obrazloženi podnesci s činjeničnim i pravnim navodima - 50 bodova.

2. Ostali podnesci u toku postupka - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

3. Zastupanje i sudjelovanje na raspravama - nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

4. Za rasprave na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili je postupak obustavljen prije raspravljanja o glavnoj stvari, odvjetnik ima pravo na 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

XII. OSTALI POSTUPCI

Tbr 28

Odvjetniku pripada nagrada za podneske i zastupanje u predmetima i postupcima koji se vode po postojećim zakonskim propisima prije sudskog ili upravnog postupka, kao što su npr. po zahtjevu za naknadu štete protiv države SFRJ, republike ili općine, vojnim poštama, po zahtjevu protiv osiguravajućih zavoda, radnim organizacijama, zajednicama i organima socijalnog osiguranja, po zahtjevima za naknadu štete neopravdano osuđenim osobama i nezakonito pritvorenim osobama, u postupku koji prethodi eksproprijaciji ili nacionalizaciji, naknadi za nacionalizirano zemljište koje se predaje u posjed općini i sl.

Nagrada iz gornjeg stava odmjerava se po tbr. 16 - 18.

XIII. RAZNO

Sastavljanje isprava

Tbr. 29

1. Za sastavljanje ugovora - nagrada iz tbr 7. toč.1. i 2. uvećana za 25%,

- za ugovore koji se sastavljaju na obrascima odvjetniku pripada 50% nagrade iz prethodne točke.

2. Za sastavljanje isprava o pravnim poslovima, koji nisu procjenjivi :

- ortački ugovori, ugovori o zajedničkoj gradnji, ugovori o načinu korištenja i održavanja zgrade, ugovori o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, ugovori o diobi imovine nakon razvoda braka, ugovori o doživotnom uzdržavanju, ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života i sl.

- ako je u ugovoru naznačena vrijednost ugovora, nagrada iz toč. 1.

- ako u ugovoru nije naznačena vrijednost ugovora, nagrada od 20 bodova.

3. Za jednostavne i jednostrane izjave volje nagrada u visini od 6 bodova.

4. Za sastavljanje oporuke - 10 bodova,

- za složene izjave posljednje volje može se nagrada povisiti do 100%.

Pravni savjeti i mišljenja

Tbr. 30

1. Usmena pravna mišljenja i pravno savjetovanje za svakih pola sata 2 boda.

2. Pismeni pravni savjeti i pismena pravna mišljenja s činjeničnim i pravnim obrazloženjima - za svaku stranicu 4 boda.

Za pismene pravne savjete i mišljenja odvjetniku pripada nagrada samo ako je to stranka od njega zatražila.

Za pismeni pravni savjet i mišljenje koje je po zahtjevu stranke dano na stranom jeziku pripada još i naknada za prevođenje prema nagradama stalnih sudskih tumača.

Za pravne upute, mišljenja i savjetovanja radi pokretanja postupka, te za vrijeme trajanja postupka, odvjetniku ne pripada posebna nagrada iz toč.1. i 2. ovog tarifnog broja.

Sudjelovanja na konferencijama

Tbr. 31

Za sudjelovanje na konferencijama i sastancima na kojima se raspravljalo o činjeničnim i pravnim pitanjima sa strankom, protustrankom i drugim sudionicima u pravnim pitanjima stranke, odvjetniku pripada nagrada od 4 boda za svaki započeti sat.

Razmatranje spisa, izvid pravomoćnosti i izvršnosti, pribava isprava za stranku

Tbr. 32

Za razmatranje i pregled spisa u svim postupcima, uvid u zemljišne knjige, registre i ostale javne knjige, odvjetniku pripada za svakih započetih pola sata 2 boda.

Za izvid ili pribavu pravomoćnosti ili izvršnosti presude, rješenja i platnih naloga - 1 bod.

Za pribavu izvoda iz zemljišnih knjiga, registra poduzeća ili drugih organizacija ili pribavu drugih isprava, odvjetniku pripada nagrada od jednog boda.

Dopisi i opomene

Tbr. 33

Za dopise stranci, zamjeniku, protustranci i drugim sudionicima u pravnim poslovima stranke:

1. Obavještenje s navođenjem činjeničnog stanja ili uputom za svaku stranicu - 2 boda.

2. Opomene protustranci da plati određeni iznos, ispuni neku obvezu ili činidbu - za svaku stranicu - 2 boda.

XIV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Nagrada po utrošenom satu

Tbr. 34

Ako pojedinim tarifnim odredbama, prema kojima se određeni poslovi nagrađuju po utrošenom satu, nije drugačije određeno, nagrada za utrošeni sat iznosi 4 boda.

Tbr. 35

Za čekanje na raspravu ili za vrijeme vijećanja suda, za odsustvovanje iz pisarnice za vrijeme putovanja i sl. odvjetniku pripada nagrada od 2 boda za svaki započeti sat, ali najviše do 7 sati dnevno.

Obrana ili zastupanje više osoba

Tbr. 36

Kad odvjetnik u istom postupku brani ili zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje tarifnih stavaka za drugu i svaku narednu osobu i to u krivičnom postupku za 50%, a u drugim postupcima za 10% - uz uvjet da to povišenje u građanskom postupku može iznositi najviše 50%.

Iznos povišene nagrade dijeli se na jednake dijelove prema broju branjenika, odnosno zastupanih osoba.

Ukoliko postoji očiti nesrazmjer u obrani ili zastupanju pojedine stranke u odnosu na druge stranke u postupku, koju zastupa ili brani isti odvjetnik, može odvjetnik sa strankama sporazumno odrediti drugi način obračuna troškova.

Povisivanje i snižavanje tarifnih stavaka

Tbr. 37

1. Za posebno stručno i specijalističko znanje, koje zahtijeva obrađeni predmet, osobitu težinu predmeta ili posebnu odgovornost za obavljeni rad, tarifne stavke mogu se povisiti za 100%.

Posebna stručnost i specijalističko znanje priznaje se osobito prilikom složenih sporova ili postupaka ili posebnih vrsta ugovora, kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava, ili pravne literature, proučavanja ili obrađivanja stručnih pitanja iz područja tehnike, kemije, tehnologije. prirodnih i fizičkih znanosti, medicine, društvenih znanosti. upotrebe stranog jezika i sl.

2. U jednostavnim predmetima. uzimajući u obzir sve okolnosti obavljenog posla i koristi koje ima stranka, pojedine tarifne stavke mogu se sniziti za 25%, ali ne u poslovima za koje je već po Tarifi određena nagrada u visini od 50% i manje.

Posebna vrsta ugovaranja nagrade

Tbr. 38

Pružanje pravne pomoći može odvjetnik ugovoriti s pravnom osobom u paušalnom iznosu, osim za radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima.

Ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu sklapa se pismeno i mora sadržavati opis radova ili poslova koje će odvjetnik za stranku obavljati.

Ugovor mora odvjetnik prijaviti Odvjetničkoj komori.

Tbr. 39

Odvjetnik i stranka mogu ugovoriti visinu nagrade za odvjetnički rad koji zbog posebnog karaktera nije određen odredbama Tarife, vodeći računa da se ugovor zasniva na načelu i elementima Tarife.

Ako nije moguće unaprijed zaključiti pismeni ugovor sa strankom u slučajevima iz stava 1. ovog tarifnog broja, takav se rad obračunava prema elementima Tarife za izvršenje sličnih poslova. U tom slučaju dužan je odvjetnik sačiniti pismeni obračun nagrade i gotovih izdataka.

Tbr. 40

Za pružanje pravne pomoći u inozemstvu jugoslavenskom državljaninu ili jugoslavenskoj pravnoj osobi odvjetnik ima pravo tražiti naknadu troškova i nagradu po tarifi koja vrijedi u zemlji u kojoj je zastupao stranku, pa čak i kada je to zastupanje obavljao pismenim putem.

Visinu nagrade za pruženu pravnu pomoć stranom državljaninu ili stranoj pravnoj osobi odvjetnik može pismeno ugovoriti mimo elemenata Tarife. Ukoliko odvjetnik nije pismeno ugovorio nagradu za pravnu pomoć, odvjetnik može koristiti tarifu koja vrijedi u zemlji stranog državljanina ili strane pravne osobe.

Tbr. 41

U neprocjenjivim predmetima koji nisu predviđeni tarifnim odredbama Tarife, a niti se vrijednost predmeta spora može na drugi naćin utvrditi, odvjetnik ima pravo na nagradu :

1. U postupku pred općinskim sudom i organima u visini od 8 bodova.

2. U postupku pred okružnim i okružnim privrednim sudovima, te organima istog ranga u visini od 10 bodova.

3. U postupku pred republičkim i saveznim sudovima i organima istog ranga u visini od 20 bodova.

4. U postupku pred sudom udruženog rada u visini od 10 bodova.

Tbr. 42

Odvjetniku pripada za sve sporedne radnje obavljene u svim postupcima, za koje mu ne pripada posebna nagrada i koje nisu posebno obračunate (prikupljanje informacija, usmene informacije stranci o stanju predmeta, prepisivanje priloga, predaja podnesaka sudu i pošti i slične radnje), paušalna nagrada u iznosu od 25% od ukupnog iznosa nagrade određene i obračunate prema Tarifi.

U mjestima gdje je uveden porez na odvjetničke usluge, odvjetnik ima pravo stranci zaračunati i taj porez.

Tbr. 43

Odmjeravanje troškova na teret protivne stranke ne utječe na obračun troškova izmedu odvjetnika i stranke za izvršeni rad i izdatke u vezi s izvršenim radom.

Na zahtjev stranke odvjetnik je dužan sačiniti pismeni obračun nagrade za izvršeni rad i gotovih izdataka. uz predočenje Tarife.

Odvjetnik, kojeg Odvjetnićka komora Hrvatske imenu je kao zastupnika ili branitelja stranke iz socijalnih razloga nema pravo od stranke tražiti nagradu za zastupanje.

GLAVA DRUGA

XV. NAKNADA TROŠKOVA

Tbr. 44

Odvjetniku pripada naknada troškova za stvarne izdatke koji su bili potrebni za obavljanje povjerenih mu poslova.

U troškove koji se imaju naknaditi po odredbama Tarife. spadaju i izdaci za poštanske, telefonske i bankarske usluge.

Tbr. 45

Za obavljanje poslova izvan sjedišta odvjetničke pisarnice, odvjetniku pripada na ime putnih troškova naknada za prijevoz, dnevnica i naknada za odsustvovanje iz pisarnice.

Tbr. 46

Odvjetnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene vozne karte 1. razreda ekspresnog vlaka ili broda. odnosno u visini cijene vozne karte ostalih javnih prometnih sredstava, uključujući i avion.

Naknada iz prethodnog stava pripada odvjetniku u visini prijevoznih putnih troškova za putovanje najkraćim mogućim putem.

Ukoliko je potrebno noćno putovanje, odvjetniku pripada pravo na korištenje kola za spavanje, odnosno kabine na brodu.

Za upotrebu vlastitog automobila odvjetniku pripada naknada u visini 30% cijene benzina od 98 oktana za svaki prevaljeni kilometar.

Tbr. 47

Odvjetnik ima pravo obračunati dnevnicu u visini dnevnice suca okružnog suda na području kojeg se nalazi odvjetnička pisarnica.

Ukoliko odvjetnik mora ostati na putu izvan sjedišta kancelarije više od jednog dana ili mora prenoćiti u hotelu, odvjetnik ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja osim hotela "L" kategorije.

GLAVA TREĆA

XVI. PRIMJENA TARIFE

Tbr. 48

Odvjetnik primjenjuje tarifu koja je na snazi u trenutku naplate odvjetničke nagrade.

Vrijednost boda se obračunava prema vrijednosti boda u trenutku naplate odvjetničke nagrade.

Kada sud ili drugi organ odlučuje o nagradi troškova zastupanja na teret protivne stranke, primjenjuje tarifu i vrijednost boda koja je na snazi u vrijeme donošenja odluke.

Tbr. 49

Odredbe iz tbr. 48 odnose se na sve predmete koji nisu pravomoćno okončani u trenutku stupanja na snagu Tarife.

XVII. NAČIN DONOŠENJA TARIFE I IZMJENE VRIJEDNOSTI BODA

Tbr. 50

Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika donosi Upravni odbor Odvjetničke komore Hrvatske.

Vrijednost boda utvrđuje Izvršni odbor Odvjetničke komore Hrvatske.

Novoutvrđena vrijednost boda stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Tbr. 51

Vrijednost boda iznosi 64,00 dinara.

XVIII. OBJAŠNJENJE O PRIMJENI TARIFE

Upravni odbor Odvjetničke komore Hrvatske ili organ koji Upravni odbor odredi daje objašnjenje o primjeni Tarife i njezino tumačenje.

Objašnjenje ili mišljenje za primjenu Tarife daje se na zahtjev stranke, odvjetnika, suda ili drugog ovlaštenog organa u zemlji ili inozemstvu.

XIX. STUPANJE NA SNAGU TARIFE

Tarifa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 337/90

Zagreb. 12. travnja 1990.

Predsjednik Odvjetničke komore Hrvatske

Mario Kos, v. r.