Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Zagreb u 1990. godini

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Zagreb u 1990. godini

PRIVREDNA KOMORA ZAGREB

Na temelju člana 41. i 106. Statuta Privredne komore Zagreb i prijedloga Predsjedništva Privredne komore Zagreb sa sjednice od 28. ožujka 1990. Skupština Komore na sjednici održanoj 5. travnja 1990. utvrđuje

ODLUKU

o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Zagreb u 1990. godini

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori Zagreb plaćaju:

1. Organizacije i zajednice s područja privrede prema točki 1. stava 1. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 14/77 i 18/80),

2. Savez udruženja samostalnih privrednika zagrebačke regije.

Član 2.

Organizacijama i zajednicama iz člana 1. točke 1. ove odluke (dalje u tekstu: članovi Komore) smatraju se: poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja, zajednice rizika, zajednice reosiguranja i druge pravne osabe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Članovima Komore smatraju se i samostalni privrednici.

Član 3.

Organizacije i zajednice iz člana 1. točke 1. ove odluke, osim organizacija i zajednica iz grana djelatnosti 1101-Bankarstvo i 1102 - Osiguranje imovine i osoba, plaćaju doprinos iz dohotka po stopi od 1,9 promila.

Osnovica je ostvareni dohodak iz tromjesečnog, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna bez umanjenja osnovice, oslobađanja i olakšica.

Član 4

Organizacije i zajednice iz grane djelatnosti 1101- Bankarstvo i 1102 Osiguranje imovine i osoba plaćaju godišnji doprinos po stopi od 1,9 promila, a osnovica je dohodak umanjen za dio dohotka koji pripada drugim organizacijama u zajedničkom dohotku.

Član 5.

Savez udruženja samostalnih privrednika zagrebačke regije iz čl. 1. toč. 2. ove odluke plaća doprinos po stopi od 18,5%. Osnovica je ostvaren prihod Saveza udruženja samostalnih privrednika zagrebačke regije po osnovi članskog doprinosa svojih članova.

Član 6.

Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na račun Privredne komore Zagreb br. 30102-637-3572 kod SDK do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Akontacija se utvrđuje:

- za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine,

- za ožujak na bazi osnovice iz godišnjeg obračuna protekle godine,

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III mjesec tekuće godine,

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec tekuće godine,

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec tekuće godine. Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije, kada se masa isplaćenih bruto osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija, podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim bruto osobnim dohocima u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun. Korisnik društvenih sredstava po utvrđenoj obvezi iz obračuna, polugodišnjeg obračuna odnosno godišnjeg obračuna za pojedino razdoblje, podnosi nadležnoj službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu, odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, SDK će izdati nalog za naplatu doprinosa prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj.

Član 7.

Doprinos iz člana 5. ove odluke obračunava se i doznačuje Privrednoj komori Zagreb kvartalno.

Član 8.

Skupština Komore ovlašćuje Predsjedništvo Komore, da u slučaju ocjene da su prihodi iz naplaćenog komorskog doprinosa za tekuću godinu dostatni za pokriće rashoda, može donijeti odluku o prestanku uplate doprinosa za određeno razdoblje.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Predsjednik Komore

Rudolf Kolar, dipl. inž., v. r.