Zakon o zaštiti od buke

NN 17/1990 (28.4.1990.), Zakon o zaštiti od buke

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o zaštiti od buke

Proglašava se Zakon o zaštiti od buke, koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 18. travnja 1990. i na sjednici Vijeća općina 21. ožujka 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/31

Urbroj : 79-90-1

Zagreb, 19. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o zaštiti od buke

Član 1.

Buka, u smislu ovoga zakona, je svaki zvuk čija razina prekoračuje najviše dopuštene razine koje su posebno propisane s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Propis iz stava 1. ovoga člana donosi republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva uz suglasnost republičkih organa uprave nadležnih za zaštitu čovjekove okoline, pomorstvo, saobraćaj i veze, turizam, rad i zapošljavanje, energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo.

Član 2.

Izvorom buke, u smislu ovoga zakona, smatra se svaki objekt sa sredstvima za rad i transport, uređajima, instalacijama, te bučne aktivnosti i drugi objekti i radnje od kojih se širi zvuk, a koji prelazi dopuštene razine (u daljem tekstu: izvori buke).

Član 3.

Sredinom u kojoj ljudi rade i borave, u smislu ovoga zakona, smatraju se svi otvoreni i zatvoreni prostori u naseljima i izvan naselja u kojima se ljudi zadržavaju radi boravka, rada, odmora i rekreacije.

Član 4.

Zaštita od buke ostvaruje se:

1. sprečavanjem nastajanja buke,

2. utvrđivanjem i praćenjem razine buke,

3. otklanjanjem i smanjivanjem buke na dopuštenu razinu.

Član 5.

Općinski organ uprave nadležan za poslove prostornog planiranja osigurava izradu karte buke za utvrđivanje i praćenje razine buke. Karta buke sastavni je dio dokumentacije prostora. Karta buke, u smislu ovoga zakona, je grafički prikaz osnovnih razina buke na svim mjestima unutar promatranog područja sredine u kojoj ljudi rade i borave.

Član 6.

U prostornom planu općine, generalnom urbanističkom planu i po potrebi provedbenom planu određuju se predviđene razine buke na grafičkom prikazu. Predviđene razine buke ne smiju prijeći najviše dopuštene razine buke iz člana 1. ovoga zakona.

Član 7.

U postupku utvrđivanja uvjeta uređenja prostora za, izgradnju i rekonstrukciju objekata, republički odnosno općinski organ uprave nadležan za poslove sanitarne inspekcije u okviru svoje nadležnosti, utvrđuje posebne uvjete građenja za zaštitu od buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Član 8.

Nakon izgradnje odnosno rekonstrukcije objekta koji je izvor buke ili se nalazi u sredini gdje buka prekoračuje najviše dopuštene razine za tu vrstu objekta organizacije udruženog rada i druge društvene pravne osobe i građani, dužni su uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole izgrađenog odnosno rekonstruiranog objekta priložiti nalaz i mišljenje da buka ne prekoračuje propisane najviše dopuštene razine od organizacije udruženog rada zdravstva ili druge organizacije udruženog rada registrirane za obavIjanje te djelatnosti.

Član 9.

U postupku izdavanja odobrenja za rad organ uprave nadležan za davanje odobrenja za rad ne može izdati odobrenje za rad ako nisu ispunjeni uvjeti za zaštitu od buke.

Odobrenje za rad se izdaje uz suglasnost organa uprave nadležnosg za poslove sanitarne inspekcije.

Član 10.

Organizacije udruženog rada, poduzeća i druge društvene pravne osobe i građani koji otvaraju radilište, dužni su u plan uređenja radilišta predvidjeti i primijeniti mjere za sprečavanje širenja buke sa radilišta iznad dopuštenih razina. Izuzetno, u određenim slučajevima kada nije moguće primijeniti mjere za sprečavanje širenja buke sa radilišta iznad dopuštenih granica, organizacije udruženog rada, poduzeća i druge društvene pravne osobe i građani dužni su u plan o uređenju radilišta predvidjeti mjere kojima se zaštićuju radnici, radni ljudi i građani i odrediti vrijeme izvođenja radova, uz prethodno mišljenje organa uprave nadležnog za poslove inspekcije rada.

Član 11.

Korištenje akustičnih uređaja na otvorenom prostoru dozvoljeno je ako pored isprave (atesta) sa podacima o razini buke koju uređaj proizvodi pod propisanim uvjetima korištenja, postoji i pismeno uputstvo sa mjerama za zaštitu od buke.

Član 12.

Izvori buke mogu se koristiti i kad prekoraćuju propisane najviše dopuštene razine buke, samo u slučaju otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i stanja koja bi mogla izazvati veće materijalne štete ili ugrožavaju zdravlje ljudi i njihovu sredinu, te slučajevima iz člana 10. stava 2. ovoga zakona.

Član 13.

Zabranjeno je obavljati radove, odnosno djelatnosti koja zbog buke ometaju noćni mir i odmor u naseljenim mjestima, u vremenu od 23 - 06 sati idućeg dana.

Zabrana iz stava 1. ovoga člana ne odnosi se na obavljanje radova za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i stanja koja bi mogla izazivati veće materijalne štete, ili ugrožavaju zdravlje ljudi i njihovu sredinu. Zabrana iz stava 1. ovoga člana ne odnosi se i na radove i djelatnosti koji se po prirodi svojeg tehnološkog procesa moraju obavljati neprekidno danju i noću odnosno samo noću, a ne postoji tehnička ili druga mogućnost da se sprijeći širenje buke.

Član 14.

Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj čovjek radi i boravi, obavljaju organizacije udruženog rada zdravstva i druge organizacije udruženog rada i poduzeća registirane za obavljanje te djelatnosti. Republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva po prethodno pribavljenoj suglasnosti republičkog organa uprave nadležnog za rad i republičkog organa uprave nadležnog za zaštitu čovjekove okoline propisuje uvjete u pogledu stručne spreme radnika i tehničke opremljenosti koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj čovjek radi i boravi iz stava 1. ovoga člana. Republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva rješenjem određuje u kojim se organizacijama udruženog rada zdravstva i drugim radnim organizacijama i poduzećima može obavljati mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj čovjek radi i boravi. Rješenje se objavljuje u "Narodnim novinama"

Član 15.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga zakona i drugih propisa donesenih na osnovi ovoga zakona u okviru svojih nadležnosti obavljaju republički odnosno općinski organi uprave nadležni za poslove sanitarne inspekcije. U vršenju nadzora nadležni organi iz stava 1. ovoga člana ovlašteni su:

1. izvršiti mjerenje buke u organizacijama udruženog rada, poduzećima i drugim društvenim pravnim osobama i kod građana koji koriste izvore buke u sredini u kojoj čovjek radi i boravi,

2. zabraniti upotrebu izgrađenog odnosno rekonstruiranog objekta, ako nisu ispunjeni propisani i utvrđeni uvjeti za zaštitu od buke,

3. zabraniti korištenje akustičnih uređaja na otvorenim prostorima ako nemaju propisanu ispravu, ili se ne pridržava pismenog uputstva,

4. narediti uklanjanje nedostataka na izvorima buke u određenom roku,

5. narediti poduzimanje i drugih propisanih mjera. Nadzor nad primjenom odredaba ovoga zakona i drugih propisa donesenih na osnovi ovoga zakona u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija u kojima u procesu rada nastaje buka obavlja republički odnosno općinski organ uprave nadležan za poslove inspekcije rada.

Član 16.

Novčanom kaznom od 2000,00 do 2500,00 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada, poduzeće ili druga društveno-pravna osoba:

1. ako koristi izgrađene odnosno rekonstruirane objekte koji su izvori buke ili se nalaze u sredini gdje buka prekoračuje najviše dopuštene razine za tu vrstu objekata za koje nisu ispunjeni propisani uvjeti za zaštitu od buke uslijed čega buka prelazi propisane najviše dopuštene razine (član 8);

2. ako se u planu uređenja radilišta ne predvide i ne primijene mjere za sprečavanje širenja buke sa radilišta iznad dopuštenih granica (član 10. stav 1);

3. ako koristi akustične uređaje na otvorenim prostorima bez isprave odnosno pismenog uputstva (član 11);

4. ako koristi izvore buke koji prekoračuju propisane najviše dopuštene razine buke i po prestanku elementarnih nepogoda i stanja koja bi mogla izazvati veće materijalne štete ili ugrožavaju zdravlje ljudi i njihovu sredinu (član 12);

5. ako obavlja radove odnosno djelatnost koje zbog buke ometaju noćni mir i odmor u naseljenim mjestima (član 13);

6. ako u određenom roku ne izvrše naređene mjere za zaštitu od buke (član 15). Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada, poduzeću ili drugoj društvenoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 1000,00 dinara.

Član 17.

Novčanom kaznom od 1500,00 do 2000,00 dinara kaznit će se za prekršaj iz člana 16. stava 1. ovoga zakona građanin koji samostalno obavlja djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana.

Član 18.

Organizacije udruženog rada, poduzeća i druge društvene pravne osobe i građani koji koriste i upotrebljavaju izvore buke, koji prekoračuju propisane najviše dopuštene razine buke, dužni su uskladiti svoj rad s odredbama ovoga zakona najkasnije u roku godine dana od njegova stupanja na snagu.

Član 19.

Republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva donijet će propis iz člana 1. stava 2. i člana 14. stava 2. ovoga zakona u roku 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Član 20.

Skupština općine će propisati mjere, odnosno uskladiti sve propise za zaštitu od buke u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Predviđene razine buke iz člana 6. ovoga zakona izradit će se u postupku izmjena i dopuna prostornih planova općina i generalnih urbanističkih planova.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 351-01 /89-03/01

Zagreb. 18. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.