Pravilnik o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita

NN 17/1990 (28.4.1990.), Pravilnik o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita

REPUBLIČKI SEKRETAR ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

Na temelju člana 27 stava 1. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu ("Narodne novine", br. 54/74, 29/78 i 13/90), republički sekretar za pravosuđe i upravu donosi

PRAVILNIK

o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita

PRIJAVLJIVANJE PRAVOSUDNOG ISPlTA

Član 1.

Kandidat koji želi polagati pravosudni ispit podnosi republičkom organu uprave nadležnom za poslove pravosuđa prijavu u smislu člana 15. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu.

U prijavi kandidat može navesti vrijeme kada želi polagati ispit, a koje ne može biti kraće od 45 dana od podnošenja prijave.

U prijavi će kandidat navesti da li je i kada već ranije pristupio pravosudnom ispitu i gdje.

Član 2.

Kandidat prijavi prilaže u ovjerenom prijepisu isprave kojima dokazuje da ispunjava uvjete za polaganje pravosudnog ispita, ukoliko takvim ispravama ne raspolaže republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa.

Republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa može tražiti od kandidata da podnese na uvid izvorne isprave i druge dokaze ako iz isprava koje je kandidat priložio prijavi ili isprava kojima sam raspolaže ne može utvrditi sve okolnosti od kojih ovisi pravo na polaganje pravosudnog ispita.

Član 3.

Rješenje kojim se utvrđuje da kandidat ispunjava uvjete za polaganje pravosudnog ispita dostavlja se i predsjedniku Ispitne komisije sa spisom.

Ako kandidat ispunjava uvjete iz člana 26. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu to će se navesti u rješenju iz stava 1. ovoga člana, kao i to da nije dužan polagati Upravno pravo, Radno pravo i Ustavni sistem.

SASTAV I NAČlN RADA ISPITNE KOMISIJE

Član 4.

Ispitna komisija za polaganje pravosudnog ispita (u daljnjem tekstu: Ispitna komisija), sastoji se od predsjednika i četiri člana.

Predsjedniku i članovima Ispitne komisije određuju se zamjenici.

Član 5.

Prije imenovanja predsjednika i članova Ispitne komisije i njihovih zamjenika tražit će se od predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske, Privrednog suda Hrvatske, Upravnog suda Hrvatske, Javnog tužioca Hrvatske, Javnog pravobranioca SR Hrvatske. predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje i Odvjetničke komore Hrvatske mišljenje o mogućim kandidatima, a za predmete Ustavni sistem i Organizacija pravosuđa i od drugih odgovarajućih organa.

Član 6.

Rješenjem o imenovanju Ispitne komisije određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik, a koje članovi Ispitne komisije odnosno njihovi zamjenici.

Istim rješenjem imenuje se tajnik lspitne komisije i njegovi zamjenici.

Član 7.

Predsjednik Ispitne komisije odreduje članove komisije koji će određenog dana ispitivati kandidate.

Kad pravosudni ispit polažu pripravnici javnog tužilaštva odnosno javnog pravobranilaštva, sudaca za prekršaje ili odvjetnički pripravnici, predsjednik Ispitne komisije će odrediti najmanje jednog člana Ispitne komisije iz tih pravosudnih organa odnosno iz redova odvjetnika, osim u slučaju njihove spriječenosti.

Član 8.

Vrijeme polaganja pismenog i usmenog dijela pravosudnog ispita određuje rasporedom predsjednik Ispitne komisije imajući u vidu želju kandidata.

Član 9.

Vrijeme polaganja ispita mora se javiti kandidatima najmanje petnaest dana prije polaganja pismenog dijela ispita.

Uz pristanak kandidata ovaj rok može biti i kraći.

Član 10.

Pismeni dio ispita sastoji se iz pisanja radnji po izboru ispitivača iz materijalnog građanskog odnosno privrednog prava i materijalnog krivičnog prava.

Član 11.

Pismena radnja se sastoji u pravilu od pisanja prvostepene presude u krivičnom ili građanskom odnosno privrednom predmetu na osnovi sudskog spisa. U tom slučaju kandidatu se stavlja na raspolaganje cijeli spis osim presude, žalbe na presudu i drugostepene odluke.

Pismena radnja se može sastojati i od pisanja žalbe ili izvanrednog pravnog lijeka na osnovi zadatka u kojemu mora biti opisano činjenično stanje i na osnovi sudskog spisa.

Član 12.

Na zahtjev Ispitne komisije drugostepeni sudovi će dostaviti potreban broj predmeta za pismeni dio ispita.

Član 13.

Pravosudni ispit obavlja se u prostorijama republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa.

Član 14.

Prije početka pismenog dijela ispita tajnik Ispitne komisije utvrdit će identitet kandidata koji su pristupili.

Tajnik Ispitne komisije uručit će kandidatima predmete za pismenu radnju, upoznati ih s propisima o obavljanju pismenog dijela pravosudnog ispita i dati im potrebna objašnjenja.

Pismenom dijelu ispita mogu prisustvovati samo predsjednik i članovi Ispitne komisije, te tajnik koji nadzire rad kandidata.

Za vrijeme pismenog dijela ispita kandidatima nije dozvoljeno međusobno dogovaranje o predmetima pismene radnje, kontaktiranje s drugim osobama, niti napuštanje prostorija u kojima se pismeni dio ispita obavlja.

Član 15.

Za vrijeme pisanja radnje kandidati se mogu koristiti samo tekstovima propisa koje im u slučaju potrebe osigurava tajnik Ispitne Komisije.

Ako se tekst kojega propisa kandidatu ne može osigurati, to će se naznačiti u zapisniku o radu Ispitne komisije.

Član 16.

Pismeni dio ispita može trajati najviše sedam sati.

Ukoliko kandidat u tom vremenu ne dovrši pismenu radnju predaje je nedovršenu, a ova činjenica upisuje se u zapisnik o radu Ispitne komisije.

Član 17.

Prije usmenog dijela ispita, član Ispitne komisije koji je dao pismenu radnju, pregledat će radnju kandidata i ocijeniti je ocjenom iz člana 18. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu.

Član 18.

Usmeni dio ispita polaže se u pravilu slijedeći radni dan, a najkasnije u roku osam dana nakon dovršenog pismenog dijela ispita.

Član 19.

Na usmenom dijelu ispita redoslijed ispitivanja pojedinih predmeta utvrđuje predsjednik Ispitne komisije.

Ispitivanje pojedinog kandidata može trajati najviše pet sati.

Usmeni dio ispita je javan. Predsjednik Ispitne komisije može udaljiti slušatelje koji svojim ponašanjem ometaju tok ispita, kao i slušatelje koji se u prostoriji u kojoj se obavlja ispitivanje ne mogu smjestiti na način da ne ometaju tok ispita.

Član 20.

Ukoliko kandidat bude ocijenjen iz više od dva predmeta ocjenom "nije položio" predsjednik Ispitne komisije objavit će da kandidat nije položio pravosudni ispit, te će se prestati s daljnjim ispitivanjem tog kandidata.

Član 21.

Svjedodžba o položenom pravosudnom ispitu izdaje se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana položenog ispita na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Neposredno nakon položenog ispita kandidatu koji je položio ispit izdaje se privremeno uvjerenje o položenom ispitu.

Svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu potpisuje predsjednik i tajnik Ispitne komisije, a privremeno uvjerenje tajnik Ispitne komisije.

Član 22.

U toku ispita tajnik Ispitne komisije vodi zapisnik posebno za svakog kandidata.

U zapisnik se upisuju osobni podaci kandidata, sastav Ispitne komisije, vrijeme trajanja pismenog dijela ispita uz naznaku vremena predaje radnje kao i eventualne napomene, podatak da li kandidat polaže ispit po skraćenom programu (član 26. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu), pitanja koja su kandidatu postavljena te ocjena.

Kandidat koji se upućuje na popravni ispit potvrđuje svojim potpisom na zapisniku da je primio na znanje iz kojeg se predmeta upućuje na popravni ispit.

Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Ispitne komisije koji su kandidate ispitivali, te tajnik Ispitne komisije.

Član 23.

U republičkom organu uprave nadležnom za poslove pravosuđa vodi se evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju pravosudnog ispita u knjizi pravosudnih ispita (Obrazac broj 2), koja mora biti uvezana i ovjerena.

Podatke unesene u evidenciju ovjeravaju svojim potpisom predsjednik i tajnik Ispitne komisije.

Član 24.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita ("Narodne novine", broj 24/77).

Član 25.

Predsjednik, članovi i tajnik Ispitne komisije i njihovi zamjenici imenovani po odredbama do sada važećeg Pravilnika ostaju na radu u Ispitnoj komisiji do kraja vremena na koje su imenovani.

Član 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 133-03/90-01/01

Urbroj: 514-02-02/90-1

Zagreb, 11. travnja 1990.

Republički sekretar

mr Ivan Fumić, v.r.


SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA
Obrazac br. 1

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA
PRAVOSUĐE I UPRAVU
Ispitna komisija za polaganje
pravosudnog ispita

Klasa: UP/I- _____________
Urbroj: _________________
Zagreb, _________________

Na osnovi člana 18. stava 3. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu ("Narodne novine", br. 54/74, 29/78 i 13/90) izdaje se

SVJEDODŽBA
o položenom pravosudnom ispitu

_______________________________________________________
rođen-a ____________________ u __________________________
općina_____________________ SR _________________________
diplomirani pravnik iz_________________________ položio-la je dana __________________________ pred Ispitnom komisijom za polaganje pravosudnog ispita pri Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu pravosudni ispit s cjenom________________

Ova svjedodžba oslobođena je od plaćanja administrativne takse na osnovi člana 20. točke 29. Zakona o administrativnim taksama.

Tajnik                 Predsjednik
Ispitne komisije            Ispitne komisije
______________         ______________Obrazac br. 2

Redni broj ________ 199____ g. Matični broj ___________
Klasa: UP/I- ________________

Kandidat ___________________ iz _____________________
polagao-la je_______________ puta pravosudni ispit na osnovi
__________________ Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu ("Narodne novine", br. 54/74, 29/78 i 12/90) i to pismeni dio ispita dana __________________
199_______ godine, a usmeni dio ispita dana _______________
199_______ godine.

Kandidat je - nije položio pravosudni ispit, nego se upućuje na popravak iz predmeta __________________________________

Tajnik                 Predsjednik
Ispitne komisije            Ispitne komisije
______________         _______________

Kandidat je pristupio polaganju popravnog ispita iz navedenih predmeta i to pismeni dio ispita dana ___________ 199 _______
a usmeni dio ispita dana ______________ 199 ________.

Kandidat je - nije na popravnom ispitu zadovoljio, nakon čega Ispitna komisija proglašava da je - nije kandidat položio pravosudni ispit.

Tajnik                 Predsjednik
Ispitne komisije            Ispitne komisije
______________         ______________

Primjedba: