Pravilnik o sastavu i načinu rada Natječajne komisije za popunjavanje slobodnih radnih mjesta pripravnika u pravosudnim organima

NN 17/1990 (28.4.1990.), Pravilnik o sastavu i načinu rada Natječajne komisije za popunjavanje slobodnih radnih mjesta pripravnika u pravosudnim organima

REPUBLIČKI SEKRETAR ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

Na temelju člana 27. stava 1. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu ("Narodne novine", br. 54/74, 29/78 i 13/90), republički sekretar za pravosuđe i upravu donosi

PRAVILNIK

o sastavu i načinu rada Natječajne komisije za popunjavanje slobodnih radnih mjesta pripravnika u pravosudnim organima

Član 1.

Slobodna radna mjesta pripravnika u pravosudnim organima popunjavaju se natječajem koji objavljuje u "Narodnim novinama" republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa na prijedlog rukovodioca pravosudnog organa.

Član 2.

Natjećajna komisija za popunjavanje slobodnih radnih mjesta pripravnika u pravosudnim organima (u daljnjem tekstu: Natječajna komisija) sastoji se od tri člana i tri zamjenika. Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa imenuje članove i zamjenike članova komisije i to:

- predsjednika i njegovog zamjenika iz redova rukovodnih stručnih radnika i radnika republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa;

- jednog člana i njegovog zamjenika iz redova sudaca Vrhovnog suda Hrvatske i

- jednog člana i njegovog zamjenika iz redova zamjenika javnog tužioca Hrvatske.

Član 3.

Prijave za natječaj kandidati podnose republičkom organu uprave nadležnom za poslove pravosuđa. Uz prijavu kandidat treba priložiti biografiju, svjedodžbu s ocjenama položenih ispita te dokaze da ispunjava uvjete iz člana 2. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu.

Član 4.

Republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa obavlja sve administrativne poslove za Natječajnu komisiju i brine se za potpunu obradu predmeta koji se pred komisijom iznose.

Član 5.

Nakon isteka roka za natječaj utvrdit će se da li su uz prijavu dostavljeni svi prilozi iz člana 3. stava 2. ovoga pravilnika, te će se po potrebi pozvati kandidat da u određenom roku dostavi potrebne priloge. Prijave s potrebnim prilozima dostavit će se rukovodiocu pravosudnog organa u kojem se popunjava slobodno radno mjesto pripravnika radi davanja mišljenja o kandidatima, a posebno sa stanovišta da li dosadašnje ponašanje i djelatnost kandidata upućuju da će dostojno obavljati poslove i funkcije u pravosudnim organima za koje se kroz pripravničku praksu pripravnici osposobljavaju.

Član 6.

Natječajna komisija radi u sjednici. Na sjednicu Natječajne komisije može se pozvati i rukovodilac pravosudnog organa u kojem se popunjava slobodno radno mjesto pripravnika. Natječajna komisija odlučuje većinom glasova članova komisije.

Član 7.

Natječajna komisija utvrđuje prijedlog za raspoređivanje pripravnika u pravosudne organe nakon što razmotri prijave kandidata, prikupljene podatke i mišljenja o kandidatima, te utvrdi koji kandidati ispunjavaju uvjete iz člana 2. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu. Natječajna komisija obrazložit će svoj prijedlog posebno sa stanovišta na osnovi kojih činjenica i mišljenja smatra da će predloženi kandidat, nakon osposobljavanja kroz pripravničku praksu, moći samostalno obavljati poslove i funkcije u pravosudnim organima. Natječajna komisija može zaključiti da se prikupe dodatni podaci i mišljenja potrebna za potpunu ocjenu kandidata.

Član 8.

Na osnovi prijedloga Natječajne komisije rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa donosi rješenje o raspoređivanju pripravnika u pravosudni organ.

Član 9.

Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa može rasporediti pripravnika na radu u pravosudnom organu u drugi pravosudni organ, na zahtjev pripravnika, a po pribavljenom mišljenju rukovodioca pravosudnog organa u kojem je pripravnik na radu i rukovodioca pravosudnog organa u koji bi se pripravnik imao rasporediti.

Član 10.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sastavu i načinu rada Natječajne komisije za zasnivanje radnog odnosa pripravnika u pravosudnim organima ("Narodne novine", broj 34/78).

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-06/90-01/07

Urbroj : 514-02-02/90-1

Zagreb, 11. travnja 1990.

Republički sekretar

mr Ivan Fumić, v. r.