Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-63/1989 od 8. ožujka 1990.

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-63/1989 od 8. ožujka 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 8. ožujka 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Upravnog suda Hrvatske da se ukinu odredbe člana 149. Odluke o komunalnom redu ("Službene novine" Zajednice općina Rijeka, br. 57/81) Skupštine općine Crikvenica.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Odredbama člana 149. Odluke navedene u izreci propisuje se uređivanje fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada. Odredbom stava 1. tog člana propisano je općenito da se vanjski dijelovi zgrada moraju redovito održavati i popravljati, a odredbom stava, 2. se uređuje da je popravak vanjskih dijelova zgrada dužnost organa upravljanja zgradama u društvenom vlasništvu i vlasnika zgrada. Odredbama stava 3. i 4. određuju se rokovi u kojima se ti popravci moraju izvršiti, ovisno o tome da li se radi o zgradama u centru grada ili u ostalim dijelovima grada, te dužnost organa upravljanja zgradom da popravak zgrada predvide godišnjim programom investicionoga i tekućeg održavanja zgrade. Ujedno se ovlašćuje općinski organ uprave nadležan za komunalne poslove da odredi zgrade koje se moraju urediti, odnosno popraviti. Odredbom stava 5. propisano je da se odredba stava 4. o rokovima popravaka zgrada izvan centra grada odnosi i na vlasnike zgrada. Postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti ovih odredaba pokrenuo je Upravni sud Hrvatske koji smatra da općinska skupština nije ovlaštena građanima - vlasnicima zgrada - narediti obavezu uređenja i popravak oštećenih ili dotrajalih fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada. Osim toga smatra da se djelatnost uređenja fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada nije mogla osporenim odredbama urediti kao komunalna djelatnost. jer ne ispunjava uvjete propisane odredbom člana 2. stava 5. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine", br. 15/79). Skupština općine Crikvenica smatra da je temeljem odredbe člana 44. stava 1. navedenog zakona mogla, radi zaštite okoline te zaštite života i zdravlja ljudi, propisati uređivanje vanjskih dijelova zgrada na način kako je to uređeno osporenim odredbama. Ocjenjujući osporene odredbe Sud je pošao od odredaba člana 169. Ustava SR Hrvatske kojima su utvrđena prava i dužnosti općine. Odredbom alineje 12. tog člana općina je ovlaštena da uređuje, među ostalim, i odnose u oblasti uređenja naseljenih mjesta te u stambeno-komunalnoj oblasti. Skupština općine Crikvenica je, dakle, mogla svojom odlukom utvrditi mjere za uređenje grada koje obuhvaćaju i uređenje fasada. Osim toga i odredba člana 44. stava 1. navedenog zakona ovlašćuje općinu da, također radi uređenja naselja, propiše komunalni red i mjere za njegovo provođenje. Temeljem tih ustavnih i zakonskih odredaba Skupština općine Crikvenica mogla je propisati i dužnost održavanja i popravljanja vanjskih dijelova zgrada, jer se time postiže jedan od zakonom određenih ciljeva-uređenje naselja. Međutim, time što je dužnost utvrđena i za vlasnike zgrada jednako kao i za organe upravljanja zgradama u društvenom vlašništvu, nije utvrđena i obaveza za vlasnike zgrada, kako to smatra predlagač. Odredbama stava 3. do 5. osporenog člana, naime, nije propisan ni način određivanja pojedinačne obaveze pa čak ni način izvršenja navedene dužnosti. Određivanje pojedinačne obaveze za vlasnike zgrade ne proizlazi ni iz odredbe stava 5. koja određuje rokove i mogućnost produženja rokova, za popravak zgrade. Sud također nije prihvatio mišljenje predlagača da su održavanje i popravak vanjskih dijelova zgrada osporenim odredbama utvrđeni kao komunalna djelatnost. To iz osporenih odredaba ne proizlazi, a da je održavanje i popravak fasada Skupština htjela utvrditi kao komunalnu djelatnost, tada bi ona - prema odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima - bila u nadležnosti, odnosno, obavezi komunalnih radnih organizacija, a ne organa upravljanja zgradama ili vlasnika zgrada. Osim toga iz općih odredaba Odluke vidljivo je da se njome propisuje samo komunalni red. Na osnovi iznesenog valjalo je odlučiti kao u izreci.

Broj: U/I-63/1989

Zagreb, 8. ožujka 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.