Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1990.

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 29. stava 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1990.

1. Kada je stjecanje prava na porodičnu mirovinu uvjetovano uzdržavanjem smatrat će se da član porodice nema vlastitih prihoda dovoljnih ža uzdržavanje ako mu osnovica iz osobnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje iznos od 5,10 dinara godišnje ili ako mu drugi stalni prihod ne premašuje iznos od 52,70 dinara mjesečno. Ako član porodice osiguranika iz stava 1. ove točke osim katastarskog prihoda ima i druge prihode, katastarski prihod dijeli se sa 0,05, a mjesečni iznos svih ostalih prihoda sa 0,52 pa ako zbroj količnika ne premašuje 100 smatra se da član porodice nema vlastitog prihoda dovoljnog za uzdržavanje.

2. Dio katastarskog prihoda od vlastitog poljoprivrednog imanja koji otpada na člana porodice za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu, izračunava se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednog domaćinstva srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju.

3. Ako član porodice osiguranika za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu živi i ostvaruje prihod na poljoprivrednom imanju srodnika, u vlastiti prihod toga člana porodice od poljoprivedne djelatnosti uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog imanja. Dio katastarskog prihoda koji u smislu stava 1. ove točke otpada na člana porodice, za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod dijeli na sve članove poljoprivrednog domaćinstva srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju i koji sudjeluju u privređivanju i trošenju ostvarenih prihoda bez obzira na stupanj srodstva.

4. Smatrat će se da je osiguranik osigurao sredstva za uzdržavanje člana porodice, koji je živio izvan njegova domaćinstva, ako je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 75,20 dinara mjesečno, a drugi prihodi takvog člana porodice ne premašuju visinu prihoda iz točke 1. ove Odluke.

5. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto za vrijeme za koje je osiguranik, od kojega član porodice izvodi svoje pravo na porodičnu mirovinu, bio uslijed objektivnih okolnosti, bez svoje krivice, privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana porodice.

6. Ako kod korisnika porodične mirovine, kojemu je priznato pravo na porodičnu mirovinu na temelju utvrđenog uzdržavanja u smislu ove Odluke, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju, uslijed kojih vlastiti prihodi premašuju iznose određene ovom Odlukom primijenit će se odredba člana 137. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

7. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.