Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

NN 17/1990 (28.4.1990.), Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

OBJAVE

U vezi sa članom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83), republički sekretar za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa (Tabela A) što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i duprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 38/89, 41/89, 45/89, 48/89, 52/89, 54/89, 8/90, 12/90 i 14/90), mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

Tabela A

STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%)

1.Redni broj

2. Općina

3. Općinski porez

4. Doprinos za odgoj i osnovno obrazovanje

5. Doprinos za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta

6. Doprinos za socijalnu zaštitu

7. Doprinos za kulturu

8. Doprinos za fizičku kulturu

9. Zbrojna stopa

10. Zbrojna stopa u koju je uključen doprinos Rep. SIZ-u kulture, Rep. SIZ-u predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja i sredstva solidarnosti za osiguranje zaštite socijalno ugroženog stanovništva (kol. 9+0,35+0,60+0,30)

1    2            3    4    5    6    7    8    9    10
_________________________________________________________________________________
3.   Biograd         1,00  7,50  0,60  0,85  0,80  0,43  11,18  12,43
4.   Bjelovar        3,90  6,11  0,60  0,89  0,70  0,535  12,735 13,985
7.   Buzet          2,50  4,65  0,662  0,96  0,529  0,097  9,398  10,648
13.   Daruvar         2,70  5,77  0,91  1,10  0,40  020   11,08  12,33
17.   Donji Miholjac     4,00  6,55  0,30  0,75  0,40  0,40  12,90  14,15
19.   Dubrovnik        3,87  5,05  1,00  1,00  1,30  0,60  12,82  14,07
28.   Graćac         2,00  4,95  0,60  0,80  0,20  0,19  8,74  9,99
29.   Grubišno Polje     2,40  4,65  1,022  1,30  0,43  0,175  9,977  11,227
39.   Knin          2,50  6,02  0,60  0,90  0,50  0,25  10,77  12,02
43.   Krapina         2,00  4,80  0,50  0,70  0,36  -    8,36  9,61
45.   Krk           2,00  4,00  1,20  1,05  0,20  0,25  8,70  9,95
55.   Novska         2,80  5,70  0,80  1,10  0,50  0,10  11,00  12,25
63.   Ozalj          1,83  5,25  0,60  1,00  0,50  0,05  923   10,48
70.   Pregrada        1,90  5,00  1,95  0,80  0,15  0,13  9,93  11,18
85.   Trogir         1,60  4,62  0,89  1,35  0,28  0,50  9,44  10,69
92.   Vrbovec         2,00  5,40  0,93  1,00  0,30  0,20  9,83  11,08
113.  Zelina         3,00  6,00  0,60  1,00  0,50  0,50  11,60  12,85

Napomena:

Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/90-01/01

Urbroj : 513-07/90-137

Zagreb. 16. travnja 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska, v. r