Zakon o koncesijama

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o koncesijama

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o koncesijama

Proglašava se Zakon o koncesijama koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 15. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa : 011-01 /90-01/53

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o koncesijama

Član 1.

Strani ulagač može dobiti dozvolu (koncesiju) za korištenje određenoga obnovljivoga prirodnog bogatstva ili dobra u općoj upotrebi u skladu sa saveznim zakonom.

Stranoj osobi može se odobriti da izgradi, vodi i iskorištava na određeno vrijeme određeni objekt, postrojenje ili pogon, u skladu sa saveznim zakonom.

Član 2.

Zahtjev za izdavanje koncesije strani ulagač podnosi Izvršnom vijeću Sabora.

Zahtjev za izdavanje koncesije sadrži podatke o podnosiocu zahtjeva, točan opis o kojem se obnovljivom prirodnom bogatstvu ili dobru u općoj upotrebi radi, u čemu se sastoji njihovo korištenje, vrijeme korištenja, uvjeti i način korištenja, te visinu naknade.

Član 3.

Koncesiju stranom ulagaču daje Izvršno vijeće Sabora. Na objektima koji su Prostornim planom Socijalističke Republike Hrvatske određeni kao objekt od interesa za Republiku koncesiju daje Izvršno vijeće Sabora uz suglasnost Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Član 4.

Izvršno vijeće Sabora daje koncesiju po prethodno pribavljenom mišljenju republičkog organa uprave nadležnog za odnose s inozemstvom, republičkog organa uprave nadležnog za poslove financija, republičkog organa uprave nadležnog za oblast u kojoj se traži koncesija i Javnog pravobranilaštva Socijalističke Republike Hrvatske; i to posebno u odnosu na utvrđivanje svrsishodnosti davanja koncesije, postojanja drugih ponuda stranih ulagača te načina rješavanja vlasničko-pravnih odnosa.

Izvršno vijeće Sabora će, prethodno, zatražiti i mišljenje skupštine općine odnosno gradske zajednice općina na čijem području se nalazi nekretnina za koju se daje koncesija.

Član 5.

Izvršno vijeće Sabora može ovlastiti republički organ uprave ili republičku organizaciju da prikupi ponude davanje koncesije stranim ulagačima za određena obnovljiva prirodna bogatstva ili dobra u općoj upotrebi.

Član 6.

Ugovor o koncesiji sklapa se na temelju odluke Izvršnog vijeća Sabora ako se radi o davanju koncesije koja s odnosi na nekretnine koje se nalaze na području dviju ili više općina ili su posebno zaštićeni objekti prirode, te na objekte koji su Prostornim planom Socijalističke Republike Hrvatske određeni kao objekti od interesa za Republiku.

U ostalim slučajevima ugovor o koncesiji sklapa skupština općine odnosno gradske zajednice općina na čijem području se nalazi nekretnina za koju se daje koncesija.

Član 7.

Društveno-politička zajednica prije sklapanja ugovora o koncesiji dužna je urediti imovinsko-pravna pitanja vezana za nekretnine koje su predmet koncesije.

Član 8.

Republički organ uprave nadležan za odnose s in zemstvom vodi evidenciju sklopljenih ugovora o koncesijama. Ugovor o koncesiji dostavit će se organu iz stava ovoga člana istovremeno s dostavom ugovora na suglasnost saveznom organu uprave nadležnom za ekonomske odnose s inozemstvom.

Član 9.

Izvršno vijeće Sabora može dati odobrenje stranoj osobi da izgradi, vodi i iskorištava na određeno vrijeme određeni objekt, postrojenje ili pogon.

Član 10.

Ugovor na temelju odobrenja iz člana 9. ovoga zakona sklapa se na temelju odluke Izvršnog vijeća Sabora ako se radi o davanju odobrenja koje se odnosi na nekretnine koje se nalaze na području dvije ili više općina ili su posebno zaštićeni objekti prirode, te na objekte koji su Prostornim planom Socijalističke Republike Hrvatske utvrđeni kao objekti od interesa za Republiku.

U ostalim slučajevima ugovor sklapa skupština općine odnosno gradske zajednice općina, odnosno drugi nosilac društvenog vlasništva na kojem se gradi objekt, postrojenje ili pogon.

Član 11.

Javno pravobranilaštvo Socijalističke Republike Hrvatske pokrenut će postupak za poništenje ugovora koji je sklopljen suprotno odobrenju iz člana 9. ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Član 12.

Odredbe ovoga zakona shodno se primjenjuju na odobrenje stranoj osobi da izgradi, vodi i iskorištava na određeno vrijeme određeni objekt, postrojenje ili pogon ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 13.

Ugovori iz člana 6. i 10. ovoga zakona upisuju se u zemljišnim knjigama i drugim evidencijama koje se odnose na nekretnine.

Propis o načinu upisa donijet će rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 441-05/90-01 /01

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.