Zakon o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj

Proglašava se Zakon o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/51

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj

Član 1.

Za podsticanje privrednog razvoja kroz financiranje programa za restrukturiranje postojećih, osnivanje novih poduzeća i brži razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva osniva se Fond Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj.

Član 2.

Fond Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj Zagreb (u daljem tekstu: Fond) je društveno pravna osoba s pravima, obavezama i odgovornostima, utvrđenih ustavom, Zakonom o prometu i raspolaganju društvenim kapitalom ("Službeni list SFRJ", br. 84/89) ovim zakonom i drugim propisima i posluje kao javno poduzeće.

Sjedište Fonda je u Zagrebu.

Član 3.

Sredstva za osnivanje i rad Fonda formiraju se: - iz sredstava ostvarenih prodajom društvenog kapitala,

- iz sredstava prihoda od kamata koja je Narodna banka Hrvatske ostvarila po plasmanima depozita društveno-političkih zajednica u 1989. i u razdoblju siječanj-lipanj 1990. koja se prenose na račun Fonda,

- iz namjenskih dotacija budžeta Republike,

- iz dijela sredstava koja se osiguravaju po posebnom propisu za poticanje zapošljavanja,

- iz sredstava koja se osiguravaju po posebnim propisima za poticanje razvoja privredno nedovoljno razvijenih krajeva Socijalističke Republike Hrvatske,

- iz sredstava ostvarenih izdavanjem i prodajom vrijednosnih papira Fonda, te prihoda ostvarenih vlastitim poslovanjem, i - iz drugih izvora.

Za obveznice koje izda Fond jamči Socijalistička Republika Hrvatska.

Član 4.

Sredstva iz člana 3. ovoga zakona Fond upotrebljava za otkup vrijednosnih papira i za druga trajna ulaganja u programe restrukturiranja postojećih i osnivanje novih poduzeća, te za otplatu obveza po kreditima odnosno otkup duga poduzeća.

Privremeno slobodna sredstva, Fond kratkoročno plasira na tržištu novca radi očuvanja njihove realne vrijednosti i ostvarivanje prinosa.

Član 5.

Poduzeća koja kandidiraju za ulaganja iz stava 1. člana 4. ovoga zakona u cilju restrukturiranja moraju izraditi i dostaviti razvojno-sanacijski program i ocjenu tog programa od Agencije Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj.

Član 6.

Programi koji kandidiraju za ulaganja iz sredstava Fonda moraju biti izrađeni prema Zajedničkoj metodologiji za ocjenjivanje društvene i ekonomske opravdanosti investicije i efikasnosti investiranja u SFR Jugoslaviji ("Službeni list SFRJ", br. 50/87) i ispunjavati kriterije iz zajedničke metodologije.

Prednost u sufinanciranju programa sredstvima Fonda imat će programi koji osiguravaju:

- veću stopu prinosa programa,

- veći neto devizni priliv,

-veće ućešče suulagača,

- veći broj novih produktivnih radnih mjesta,

- veće smanjenje potrošnje sirovina i energije po jedinici proizvoda,

- doprinos razvoja privredno nedovoljno razvijenih krajeva i krajeva sa specifičnim razvojnim problemima definiranih Društvenim planom Republike,

- zaštiti čovjekove okoline.

Kod sufinanciranja programa restrukturiranja, pored kriterija iz stava 2. ovoga člana, prednost će imati programi koji imaju veći utjecaj na formiranje društvenog proizvoda Republike i veći utjecaj na rješavanje tehnološkog i ekonomskog viška zaposlenih, te osiguravaju sudjelovanje radnika u financiranju programa razvojne sanacije, i pretvaranje potraživanja poslovnih banaka u trajni ulog.

Član 7.

Organ upravljanja Fonda je Savjet Fonda, koji ima predsjednika i šest članova.

Predsjednika i članove Savjeta Fonda postavlja i razrješava Izvršno vijeće Sabora.

Jednog člana Savjeta Fonda biraju radnici Fonda.

Član 8.

Fondom rukovodi direktor, kojeg imenuje i razrješava Izvršno vijeće Sabora.

Član 9.

Poslovanje Fonda nadzire odbor koji ima predsjednika i četiri člana. Nadzorni odbor postavlja i razrješava Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Jednog člana nadzornog odbora biraju radnici Fonda.

Član 10.

Savjet Fonda najmanje dva puta godišnje izvještava Izvršno vijeće Sabora o djelovanju i rezultatima rada Fonda, a koje o tome najmanje jednom godišnje izvještava Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 11.

Fond je za svoj rad odgovoran Izvršnom vijeću Sabora. Izvršno vijeće Sabora svake godine potvrđuje program rada i usvaja financijski plan i završni račun Fonda.

Financijskim planom posebno će se uskladiti visina ulaganja u pojedine namjene sa sredstvima koja se osiguravaju za te namjene.

Član 12.

Statutom Fonda posebno se utvrđuje:

- organizacija i način poslovanja Fonda,

- nadležnost organa Fonda,

- ovlaštenje za zastupanje i potpisivanje,

- prava, odgovornosti i obaveze radnika koji obavljaju poslove i zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

- mandat članova savjeta Fonda i radnika s posebnim ovlaštenjima, i

- druga organizacijska pitanja vezana za rad i poslovanje Fonda.

Na Statut Fonda daje suglasnost Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 13.

Izvršno vijeće Sabora imenovat će osnivački odbor i privremenog direktora sa zadatkom da izvrši pripreme za konstituiranje Fonda.

Fond će se organizirati i početi s radom najkasnije do 1. srpnja 1990.

Član 14.

Nad Fondom se ne provodi stečajni postupak.

Član 15.

Narodna banka Hrvatske prenosi najkasnije do 30. lipnja 1990. godine sredstva prihoda od kamata koja je Narodna banka Hrvatske ostvarila po plasmanima depozita društveno-političkih zajednica u 1989. i u razdoblju siječanj-lipanj 1990. godine.

Raspoloživa sredstva po osnovi prihoda od kamata koja je ostvarila Narodna banka Hrvatske na plasmane depozita društveno političkih zajednica, do prijenosa sredstava u roku iz stava 1. ovoga člana, usmjeravat će se u skladu sa odlukama Izvršnog vijeća Sabora.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu i primjenjuje se osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", osim odredaba člana 3. alineje 4. koja se primjenjuje od 1. srpnja 1990, te alineja 5. koja se primjenjuje od 1. siječnja 1991.

Broj: 423-02/90-02/01

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE,

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.