Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke

Proglašava se Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/35

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke

Član 1.

Poduzeća i organizacije udruženog rada sa sjedištem na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 1992. godilie izdvajaju iz dohotka sredstva po stopi od 0,18% i udružuju ih radi dovršetka izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke.

Dohodak iz stava 1. ovoga člana čini ostvareni dohodak umanjen za dio dohotka ostvaren poslovanjem u inozemstvu, za dio dohotka koji pripada stranoj osobi po osnovi njezina ulaganja u domaću pravnu osobu i za dio dohotka koji pripada drugom poduzeću ili organizaciji u zajedničkom dohotku.

Sredstva iz stava 1. ovoga člana uplaćuju se u mjesečnim akontacijama na račun "Udružena sredstava za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke".

Član 2.

Poduzeća i organizacije udruženog rada obračunavaju sredstva iz člana 1. ovoga zakona tromjesečno, prema ostvarenom dohotku utvrđenom periodičnim obračunom, a konačni obračun sredstava obavlja se na osnovi ostvarenog dohotka utvrđenog završnim računom.

Ako poduzeće ili organizacija udruženog rada u toku godine uplati manji iznos od iznosa utvrđenog završnim računom, razliku uplaćuje prilikom predaje završnog računa Službi društvenog knjigovodstva.

Ako poduzeća ili organizacije udruženog rada u toku godine uplate veći iznos od iznosa utvrđenog završnim računom, Služba društvenog knjigovodstva na njihov će zahtjev, u roku od 15 dana od dana njegovog podnošenja. vratiti iznos više uplaćenih sredstava na teret računa iz stava 3. člana 1. ovoga zakona.

Član 3.

Služba društvenog knjigovodstva nadzire zakonitost obračuna, uplate i trošenja sredstava koja se izdvajaju i udružuju na temelju ovoga zakona.

Član 4.

Poduzeća i organizacije udruženog rada koje udružuju sredstva na temelju ovoga zakona imaju pravo, kada se ona izgradi. koristiti kulturne, obrazovne, znanstvene, tehnološke i privredne publikacije, informacije i podatke te ostale usluge i proizvode Nacionalne i sveučilišne biblioteke, kao suvremenog bibliotečno-informacijskog centra. Poduzeća i organizacije udruženog rada u ostvarivanju prava iz stava 1. ovoga člana mogu od Nacionalne i sveučilišne biblioteke zahtijevati da im pribavlja, selekcionira i dostavlja znanstvene, tehnološke, poslovne i druge odgovarajuće informacije i publikacije, iz njezinih resursa i iz drugih baza podataka i informacijskih sistema u zemlji i inozemstvu.

Član 5.

Izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke dovršit će se u skladu s godišnjim programima radova i financijskim planovima koje utvrđuje Odbor za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke.

Odbor za izgradnju Nacionalne i sveučilišne bibliotek podnijet će izvještaj o izvršenju programa i planova iz stava 1. ovoga člana Saboru Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 6.

Republički sekretar za financije donijet će uputstvo za primjenu ovoga zakona.

Član 7.

Na sudionike Samoupravnog sporazuma o osiguranju sredstava za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu kao središta bibliotečno-informacijskog sistema SR Hrvatske ("Narodne novine", br.11/87) odredbe ovoga zakona počet će se primjenjivati 1. travnja 1991.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 1991.

Broj: 612-04/90-01/02

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.