Zakon o učešću potrošača električne energije u osiguranju sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o učešću potrošača električne energije u osiguranju sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o učešću potrošača električne energije u osiguranju sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine

Proglašava se Zakon o učešću potrošača električne energije u osiguranju sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 26. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/46

U rbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

lvo Latin, v. r.


ZAKON

o učešću potrošača električne energije u osiguranju sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine

Član 1.

Potrošaći električne energije - organizacije udruženog rada i poduzeća plaćaju u Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske doprinos u 1990. godini, do pokrića gubitaka, a najkasnije do 31. prosinca 1990. godine za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija po završnom računu za 1989. godinu. Doprinos iz stava 1. ovoga člana plaća se u iznosu 13,9% od računa za potrošenu električnu energiju, a u korist posebnog obračuna Samoupravne interesne zajednice potrošača električne energije Hrvatske prilikom plaćanja računa za isporučenu električnu energiju.

Član 2.

Zajednica elektroprivrednih organizacija Hrvatske podnijet će Saboru Socijalističke Republike Hrvatske izvještaj o provođenju ovoga zakona i o rezultatima svoga poslovanja najkasnije do 15. rujna 1990. za prvo polugodište 1990. godine i najkasnije do 15. veljače 1991. za cijelu 1990. godinu.

Član 3.

Služba društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj donijet će, po potrebi, uputstvo za primjenu ovoga zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 310-02/90-04/04

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.