Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i samoupravnih fondova društvenih djelatnosti i socijalne sigur

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i samoupravnih fondova društvenih djelatnosti i socijalne sigur

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i samoupravnih fondova društvenih djelatnosti i socijalne sigurnosti za potrošnju u 1990. godini

Proglašava se Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i samoupravnih fondova društvenih djelatnosti i socijalne sigurnosti za potrošnju u 1990. godini koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 26. travnja 1990. godine

Klasa: 011-01/90-01/45

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i samoupravnih fondova društvenih djelatnosti i socijalne sigurnosti za potrošnju u 1990. godini

Član 1.

Gradska zajednica općina Zagreb, općine, samoupravne interesne zajednice i samoupravni fondovi društvenih djelatnosti i socijalne sigurnosti na razini Gradske zajednice općina Zagreb i općina, ne mogu u 1990. godini raspolagati izvornim prihodima koji se ostvare po izbornoj stopi poreza i doprinosa iz osobnog dohotka radnika većoj ud prosječne zbirne stope koja je važila na dan 20. travnja 1990. godine umanjene za 10%. Izuzetno od odredbe stava 1. ovoga člana u općinama u kojima su prema članu 15. Zakona o plaćanju republičkih poreza u 1990. godini ("Narodne novine" br. 57/89). prihodi od ustupljenog posebnog republičkog poreza na promet umanjeni više od rashoda za organe unutrašnjih poslova, zbirna stopa iz stava 1. ovoga člana može se uvećati za efekt te razlike.

Član 2.

Skupština Gradske zajednice općina Zagreb i skupštine općina propisat će stope poreza i doprinosa iz osobnog dohotka radnika za pojedine korisnike u okvirima prosjećne zbirne stope iz člana 1. ovoga zakona najkasnije do 31. svibnja 1990. godine.

Član 3.

Odredba člana 1. stava 1. ovoga zakona ne primjenjuje se ako prosječna zbirna stopa koja je važila na dan 20. travnja 1990. godine nije bila viša za 10% od prosječne zbirne stope u 1989. godini.

Član 4.

Porez iz dohotka od 1. svibnja 1990. godine obračunava se i plaća po propisanim stopama umanjenim za 12%.

Član 5.

Obračunati iznos obveze doprinosa iz dohotka za usmjereno obrazovanje, znanost, zapošljavanje, fizičku i tehničku kulturu za 1989. godinu umanjuje se za obračunati i plaćeni doprinos iz osobnog dohotka radnika za prosinac 1989. godine isplaćen u siječnju 1990.

Član 6.

Ako skupština Gradske zajednice općina Zagreb, odnosno skupština općine do roka iz člana 2. ovoga zakona ne uskladi stope poreza i doprinosa iz osobnog dohotka radnika na razinu iz člana 1. ovoga zakona, Služba društvenog knjigovodstva će na osnovi podataka iz člana 7. ovoga zakona obavijestiti obveznike poreza i doprinosa iz osobnog dohotka radnika i doprinosa iz dohotka da uplaćuje poreze i doprinose počev od 1. lipnja 1990. godine po stopama koje su važile 20. travnja 1990. umanjenim za 10%, sve dok stope poreza i doprinosa iz osobnog dohotka radnika ne budu usklađene.

Ako skupština Gradske zajednice općina odnosno skupština općine do 30. lipnja 1990. godine ne snizi stope poreza i doprinosa, u skladu sa stavom 1. ovoga člana, Služba društvenog knjigovodstva tim korisnicima neće prenositi sredstva od poreza iz osobnog dohotka radnika s prolaznih računa na njihove račune, sve dok te stope ne budu usklađene.

Član 7.

Organ uprave nadležan za financije Gradske zajednice općina Zagreb odnosno općine treba da za sve korisnike do 20. svibnja 1990. Službi društvenog knjigovodstva kod koje vodi svoj žiro-račun dostavi podatke o stopama poreza i doprinosa iz osobnog dohotka radnika i doprinosa iz dohotka koje su važile 20. travnja 1990. i prosječnim stopama u 1990. godini.

Član 8.

Ovlašćuje se republički sekretar za financije da donese uputstvo o primjeni pojedinih odredbi ovoga zakona.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 430-01/90-02/01

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.