Zakon o dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01 /90-01/56

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima

Član 1.

U Zakonu o unutrašnjim poslovima ("Narodne novine", br. 55/89) iza člana 116. dodaje se novi član koji glasi: "Član 116a. Starosne i invalidske mirovine ovlaštenih službenih osoba koje su ostvarene u razdoblju od 1. siječnja 1986. do 31. prosinca 1988. kao i porodične mirovine ostvarene u tom razdoblju nakon smrti tih osoba, odnosno korisnika starosne ili invalidske mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili u tom razdoblju i koje su preračunate prema članu 233a. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) ponovno će se odrediti od prosječnog mjesečnog osobnog dohotka ostvarenog u posljednjih dvanaest mjeseci prije umirovljenja. Mirovina određena prema stavu 1. ovoga člana povećava se početkom iduće kalendarske godine sa razmjernim dijelom porasta nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike, koji odgovara broju mjeseci u godini ostvarivanja prava na mirovinu iz kojih osobni dohoci nisu uračunati u mirovinsku osnovicu, računajući od posljednjeg mjeseca iz kojega su osobni dohoci uračunati u mirovinsku osnovicu. Tako povećana mirovina usklađuje se prema odredbama člana 121. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i pripada korisniku mirovine od 1. siječnja 1990. ako je ta mirovina povoljnija od mirovine preračunate prema članu 233a. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 200-01 /89-01 /04

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.